NOWE!

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskiego W Krakowie.

Wstęp

    Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329, z późniejszymi zmianami) i statutu szkoły.

Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.

Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów liceum.

 

Rozdział I

Władze samorządu

 • & 1

Organami Samorządu są:

 1. )Rada Przedstawicieli Oddziałów (zwana dalej Radą);
 2. )Zarząd
 3. )Komisja Rewizyjna

2. Samorząd reprezentuje przewodniczący Zarządu, w razie jego nieobecności z-ca przewodniczącego lub sekretarz lub skarbnik.

 • & 2

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należą:

 1. opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy, jeżeli Dyrektor zwróci się o tę opinię;
 2. wystawianie opinii przed podjęciem uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.
 3. organizacja uroczystości w Liceum w tym: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej i Dzień Patrona, Wigilię szkolną, Walentynki, Dzień Otwarty, Dzień Dziecka oraz inne.
 4. podejmowanie inicjatyw społecznych;
 5. organizowane pomocy uczniom nie radzącym sobie z nauką oraz motywowanie najlepszych do dalszego rozwoju swoich umiejętności.
 • & 3

Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi Liceum, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Liceum, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Liceum;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 • & 4

    Rada Przedstawicieli Oddziałów składa się z przedstawicieli wszystkich oddziałów po 1 z każdego oddziału. Podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

 1. Do kompetencji Rady należy:

a) uchwalanie regulaminu samorządu i innych regulaminów wewnętrznych oraz

b) dokonywanie niezbędnych zmian i poprawek,

c) wybór Komisji Wyborczej, która przeprowadza wybory do władz Samorządu,

d) wybór Komisji Rewizyjnej,

e) wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego,

f) powoływanie spośród członków Rady Komisji oraz mianowanie ich przewodniczących,

g) przyjmowanie kwartalnych sprawozdań Zarządu Samorządu,

h) podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działania Samorządu.

 1.    Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady, które odbywa się nie później niż 7 dni po wyborach, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 2.    W zebraniach Rady mają prawo uczestniczyć, bez prawa głosu, przedstawiciele Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Opiekun Samorządu oraz Dyrekcja Liceum.
 3.    Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Termin spotkań powinien zostać uzgodniony z Opiekunem Samorządu i nie kolidować z obowiązkami uczniowskimi jej członków. Zwołuje i prowadzi je przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona.
 4.    Rada jest obowiązana prowadzić protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń.
 • & 5
 1.    Zarząd składa się z 7 uczniów: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków.
 2.    Powołanie Zarządu odbywa się na drodze wyborów tajnych i powszechnych, w których uczestniczą wszyscy uczniowie szkoły.
 3.    Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą pracą Samorządu,
 • reprezentowanie Samorządu wobec jego członków i na zewnątrz,
 • przedstawienie kwartalnych sprawozdań z pracy Radzie Przedstawicieli Samorządów Klasowych,
 • powoływanie sekcji oraz redakcji gazety Samorządu Uczniowskiego i mianowanie ich przewodniczących,
 • prowadzenie dokumentacji pracy Samorządu,
 • prowadzenie gospodarki finansowej, prowadzenie dokumentacji finansowej,
 • uchwalenie składek członkowskich (decyzja taka wymaga zaakceptowania przez referendum, w którym weźmie udział powyżej 2/3 uczniów szkoły).
 • informowanie Dyrekcji Liceum o bieżących pracach i podejmowanych działaniach Zarządu
 1.       Na własne życzenie w zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Opiekun Samorządu oraz Dyrekcja Liceum.
 2.       W czasie trwania nauki w szkole zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub inny członek Zarządu przez niego upoważniony. Terminy spotkań Zarządu powinny zostać wcześniej uzgodnione z Opiekunem Samorządu i nie kolidować z obowiązkami uczniowskimi jego członków.
 3.       Zarząd na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału obowiązków członków Zarządu, który przedstawia do wiadomości Radzie Przedstawicieli Oddziałów.
 4.       Zarząd zobowiązany jest prowadzić protokoły ze swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz dokumentację przedstawiającą pracę Samorządu Uczniowskiego.
 5.       Dokumenty finansowe w imieniu Samorządu podpisuje Skarbnik i Przewodniczący Zarządu.
 6.       Pozostałe dokumenty podpisuje przewodniczący i sekretarz Zarządu lub dwóch innych członków Zarządu działających na podstawie upoważnienia Zarządu.
 7.       Samorząd Uczniowski używa pieczątki nagłówkowej (stanowi załącznik), która jest przechowywana przez sekretarza Zarządu.
 8.       Sekretarz protokołuje decyzje i uchwały  samorządu uczniowskiego. Przygotowuje sprawozdania z pozycją działań i realizacja planu pracy samorządu.
 • & 6
 1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Radę Przedstawicieli Oddziałów.
 2.    Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu i minimum raz na semestr przedstawia sprawozdanie Radzie Przedstawicieli Oddziałów i ogółowi uczniów.
 3.    Komisja Rewizyjna jest zobowiązana prowadzić protokoły ze wszystkich posiedzeń
 • & 7
 1.     Członkowie Rady, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mają obowiązek aktywnego udziału w pracach Samorządu. W szczególności mają obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach organów władz.
 2.     Władze Samorządu są zobowiązane do informowania uczniów o ich prawach i obowiązkach związanych z nauką w szkole oraz udziałem w Samorządzie.
 3.     Władze Samorządu zobowiązane są do obrony praw i godności indywidualnych uczniów i grup uczniów, a także – na życzenie indywidualnych uczniów, klasy lub grupy uczniów – do reprezentowania ich wobec Dyrekcji Liceum i Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział II

Kadencja władz, wybory, wakaty odwołanie władz

 • & 8
 1.    Kadencja wszystkich władz Samorządu trwa jeden rok kalendarzowy. Termin odbywania poszczególnych wyborów określają 5 pkt. 2-5 niniejszego regulaminu.
 2.    W organach Samorządu mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie szkoły. Kandydaci powinni cechować się duża kulturą osobistą i rzetelnością w wywiązywaniu się ze swoich obowiązków szkolnych. W przypadku ukończenia lub przerwania nauki, przeniesienia do innej szkoły udział w Samorządzie i jego organach automatycznie wygasa.
 3.    Wybory do organów władz Samorządu oraz wybory Opiekuna Samorządu odbywają się tajnie i przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
 4.    Wybory organizuje i nadzoruje Komisja Wyborcza powołana przez Radę Przedstawicieli Oddziałów.
 • & 9
 1.     Wybory delegatów do Rady Przedstawicieli Oddziałów odbywają się w ciągu miesiąca września odrębnie w każdej klasie.
 2.     Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć minimum 2/3 uczniów oddziału.
 3.     Wybory są nadzorowane przez Komisję Wyborczą powoływaną przez ustępującą Radę. Kandydaci na funkcję delegata do Rady Przedstawicieli Samorządu Klasowych muszą być przedstawieni uczniom klasy minimum 1 na tydzień przed terminem wyborów. Przedstawicielem może być tylko uczeń klasy spełniający warunki zawarte w §6, pkt 1b. Nie jest wymagane aby przedstawicielem został przewodniczący Samorządu Oddziału
 4.     Delegat do Rady Przedstawicieli Oddziału może zostać odwołany w trakcie trwania jego kadencji jedynie w wyniku powszechnego głosowania na forum klasy, gdy za takim rozwiązaniem opowie się 2/3 uczniów.
 • & 10
 1.     Wybory Komisji Rewizyjnej odbywają się w ciągu miesiąca października.
 2.    Aby wybory były ważne, musi w nich uczestniczyć ponad połowa członków Rady.
 3.    Kandydatów do  Komisji  Rewizyjnej  zgłaszają  członkowie  Rady  na  piśmie. Zgłoszenie  zawierać  zgodę  kandydata.
 4.    Na pierwszym  zebraniu  po  wyborach  Komisja  Rewizyjna  wybiera  spośród  swoich  członków  Przewodniczącego  Komisji
 • & 11
 1.     Wybory Zarządu  odbywają  się  w  miesiącu  wrześniu.
 2.     Nie później  niż  w  drugiej  połowie  lutego  Komisja  Wyborcza  informuje  uczniów  o  zasadach  przeprowadzania  wyborów.
 3.     W ciągu dwóch tygodni  poprzedzających  datę  wyborów  uczniowie  szkoły  mogą  zgłaszać  kandydatury  na  członków  Samorządu. Zgłoszenie  musi  zawierać  nazwiska  kandydatów  oraz ich  pisemną  zgodę. Powinni  to  być  uczniowie  rzetelnie  wywiązujący  się  ze  swoich  obowiązków
 4.     Kandydaci mają  dwa  tygodnie  na  przedstawienie  społeczności  uczniowskiej  swojego  programu  i przeprowadzenie  kampanii
 5.     Kandydaci mają obowiązek  uczestnictwa  w  otwartym  posiedzeniu  Rady  Przedstawicieli  Oddziałów,  w   czasie  którego  mają  możliwość  przedstawienia  swojego  programu działania  oraz  odpowiadają   na  pytania  członków
 6.     Wybory  odbywają   się  we wrześniu. Wybory  są  tajne, uczestniczą  w  nich  wszyscy  uczniowie  Wybory  wygrywają  ci  kandydaci  którzy  uzyskali  największą  liczbę głosów.
 7.     Zarząd  Samorządu  może  zostać  odwołany  w  trakcie  swojej  kadencji  tylko  w  drodze  ogólnoszkolnego  referendum,  zarządzonego  na  wniosek:  Komisji  Rewizyjnej  lub  8 przedstawicieli  Rady  Samorządu  Uczniowskiego  albo  40  uczniów  szkoły.
 8.     Referendum jest  ważne  jeśli  weźmie  w  nim  udział  co najmniej  50%  uczniów  szkoły.

 

Rozdział III

Opiekun  Samorządu

 • & 12
 1.     Zgodnie z  55, p.5.1  Ustawy  o  systemie  oświaty  z  dnia  7  września  1991 (z  późniejszymi   zmianami) Samorząd  Uczniowski  reprezentujący  ogół  szkoły   wybiera  nauczyciela  pełniącego  rolę  opiekuna  samorządu.
 2.     Opiekun Samorządu  jest  doradcą  służącym  swoją  pomocą  i  doświadczeniem  w  pracy  Samorządu.
 3.     Opiekun ma  prawo  uczestnictwa  we  wszystkich  przejawach  pracy  Samorządu.
 4.    Wyboru opiekuna  dokonuje  Rada  Przedstawicieli  Oddziałów  w  miesiącu  wrześniu  spośród  wszystkich  nauczycieli  XVI Liceum  Ogólnokształcącego  w
 5.     Wybory przeprowadza  Komisja  Wybory  są  tajne  i  odbywają  się  przy  nieograniczonej  liczbie  kandydatów.
 6.      Kandydatów na  funkcje  Opiekuna  Samorządu  mogą  zgłaszać  członkowie  Rady,  Zarząd  oraz  Komisja

Rozdział IV

Rzecznik Praw Uczniowskich

 • & 13
 1.         Wyboru Rzecznika Praw Uczniowskich dokonuje Samorząd Uczniowski w głosowaniu powszechnym i tajnym spośród uczniów całej szkoły. Wybory odbywają się w miesiącu marcu. Kandydat na Rzecznika Praw Uczniowskich powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, być uczniem szczególnie wyróżniającym się w nauce i zachowaniu oraz uzyskać wcześniej poparcie 40 uczniów Liceum.
 2.      Samorząd Uczniowski w głosowaniu powszechnym i tajnym dokonuje również wyboru Rzecznika Praw Uczniowskich spośród nauczycieli XVI Liceum Ogólnokształcącego. Wybory odbywają się w ostatnim tygodniu miesiąca września spośród wszystkich nauczycieli posiadających co najmniej dwuletni staż pracy w naszej szkole.
 3.      Do obowiązków Rzeczników należy:

– przyjmowanie skarg i wniosków w sprawach uczniów zgłaszanych przez samych zainteresowanych

– rozwiązywanie zaistniałych problemów drogą mediacji z zainteresowanymi stronami (w przypadku pracowników, którzy nie są nauczycielami za zgodą Dyrekcji Liceum).

4. Rzecznik rozwiązuje problemy pilne natychmiast, pozostałe do 7 dni od zgłoszenia sprawy.

5.Rzecznicy mogą zostać odwołani z zajmowanych stanowisk za łamanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego lub widoczne naruszenie norm życia szkolnego w drodze ogólnoszkolnego referendum na wniosek co najmniej 40 uczniów.

Rozdział V

Komisje i Sekcje

 • & 14
 1.      Dla realizacji swoich zadań lub na wniosek zainteresowanych uczniów Rada Przedstawicieli Oddziałów może powołać komisje, Zarząd natomiast sekcje.
 2.     Powoływane komisje/sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (tymczasowy).
 3.      Przy powołaniu komisji/sekcji organ powołujący musi precyzyjnie określić:

– Nazwę komisji/sekcji;

– Zakres działalności i kompetencje;

– Okres jej istnienia

– Przewodniczącego odpowiedzialnego przed Radą/Zarządem za jej prace

-Skład osobowy.

4.    Komisje Rada powołuje ze swego grona. W skład sekcji powołanych przez Zarząd mogą wchodzić wszyscy uczniowie szkoły.

5.   Informacje o powołaniu komisji, jej składzie, zakresie działalności oraz czasie istnienia musi być wywieszona w gablocie Samorządu w terminie 1 tygodnia od daty powołania komisji/sekcji.

6.    Na pierwszym swoim posiedzeniu, po wyborach Rada Przedstawicieli Oddziałów, powołuje spośród swego grona na okres roku Komisje Wyborczą, która organizuje i przeprowadza wybory do wszystkich organów samorządu.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe, zmiana regulaminu

 • & 15
 1.     O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.
 2.     Niniejszy regulamin powinien zostać przedstawiony i przedyskutowany:

– w czasie pierwszego posiedzenia Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach

– we wszystkich klasach przed wyborami przedstawicieli do Rady Przedstawicieli Oddziałów.

3.    Regulamin musi być wywieszony w gablocie samorządu lub w inny sposób dostępny innym uczniom Liceum.

4.    Każdy członek Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej otrzymuje na czas trwania kadencji własny egzemplarz regulaminu.

5.   Poprawki do Regulaminu może zgłaszać Zarząd Samorządu lub co najmniej członkowie Rady.

6.  Zgłoszone poprawki głosowane będą na specjalnie zwołanym posiedzeniu Rady. Na dwa tygodnie przed tym posiedzeniem o treści zgłoszonych poprawek muszą być poinformowani na piśmie wszyscy członkowie Rady. Ponadto treść proponowanych poprawek musi być wywieszona w gablocie Samorządu.

7.   Zmiana Regulaminu Samorządu wymaga większości 2/3 głosów w obecności połowy uprawnionych do głosowania.

Tagi: , , ,

ZOBACZ TAKŻE

Szkoła bawi, czyli integracja środowiska szkolnego

„Mikołajkowa noc w Szesnastce” W ramach grudniowej akcji podjęliśmy się integracji środowiska szkolnego. Naszym celem była integracja społeczności uczniowskiej, nauczycieli i Dyrekcji. Pomysł jaki przyszedł nam do głowy był związany z dniem „mikołajek”, które co roku jako samorząd […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO   Dnia 16.10 rozpoczęła się rywalizacja. „Walka” o tytuł i miano Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte. Już w poniedziałek (16.10) swoją kampanię wyborczą rozpoczęło trzech kandydatów:   Mateusz Kołodziejczyk z […]

Samorząd wybrany

WYBORY W NASZYM LICEUM  18 października w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzone zostały kampanią wyborczą, w trakcie której Kandydatki zachęcały uczniów do głosowania na nich. Po kampanii odbyły się wybory. Każdy uczeń otrzymał przygotowaną […]

ZSCH pomaga

 Grudzień to czas świąteczny w Polsce. Od początku miesiąca obdarowujemy się różnymi prezentami. Jest to czas radosny i rodzinny. Dla ponad 1,5 miliona dzieci z Syrii to niestety krytyczny okres niepewności. Nie wiedzą, czy uda im się przetrwać […]

Ważne Spotkania Biznesowe

Po wszystkich ustaleniach postanowiliśmy się umówić z Posłem Ireneuszem Rasiem, z MDK, Zarządem Fundacji Nowe Centrum i SP 103. Najpierw umówiliśmy się ze posłem Rasiem 8 stycznia 2018 roku. Poprosiliśmy go oto czy nie chciał by być patronem […]

Nic o nas bez nas

  Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków uczniów. Miesiąc marzec poświeciliśmy na przybliżenie naszym kolegom i koleżankom idei budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Ponieważ prawo uczestnictwa w tym projekcie przysługuje osobom od 16 roku życia, […]

Super Akcja Festiwal z SERCEM

Najnowsza Super Akcja Samorządu od Kusego choć była wydarzeniem artystycznym nie miała tylko dostarczyć społeczności uczniowskiej wiosennej rozrywki i kulturalnego relaksu. Jej główny cel najlepiej oddają słowa hymnu kibiców jednego z najsłynniejszych klubów sportowych FC Liverpool. „Kiedy kroczysz […]

Super Akcja – „Sprzedaż ciast” – kategoria: Nasze miejsce na Ziemi

Super Akcja -„Sprzedaż ciast” – kategoria: Nasze miejsce na Ziemi Zebranie to nieodłączny element współpracy rodziców ze szkołą. Często działania te wiążą się z różnymi emocjami zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi. Aby poprawić rodzicom nastrój i umilić czekanie w […]

Nasze miejsce na Ziemi – Dzień seniora oraz warsztaty z dziećmi

Pierwszy  miesiąc 2018 roku w naszej szkole nie mógł zakończyć się bez żadnych sprzyjających naszemu środowisku  działań.  31 stycznia był dla Samorządu Szkolnego wyjątkowo pracowity. W tym dniu skupiliśmy się na dwóch wyjątkowych akcjach.   Zebraliśmy dość sporą […]

Warsztaty.

W dniu 20.03.2018 przeprowadziłyśmy nasze pierwsze warsztaty plastyczne. Z samego rana stawiłyśmy się w budynku Szkoły Podstawowej nr 29. Zostałyśmy poprowadzone do sali, w której znajdowały się przedszkolaki. Byłyśmy zaskoczone tym, jak radośnie nas przyjęły. To właśnie dzięki […]