NOWE!

SAMORZĄD OD KUSEGO

„Trzeba wiedzieć kiedy i jak na scenę wejść NIEPOKONANYM,
wśród zwyczajności lśniąc jak diament, być ARCYMISTRZEM!”

OGÓLNOSZKOLNE WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO
SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 47.

Protokół wyników wyborów.
Dzień i miejsce przeprowadzenia wyborów:

27 STYCZNIA 2017 r. (PIĄTEK)

GIMNAZJUM NR 47 – SPORTOWE

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO

OS. HANDLOWE 4, 31 – 935 KRAKOW

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 208
Głosów oddanych: 91, w tym głosów ważnych: 91
Frekwencja wyborcza: 43,8 %
Wyniki uzyskane przez kandydatów:
1. Czerwik Julia 48 głosów
2. Drab Natalia 26 głosów
3. Klima Katarzyna 12 głosów
4. Gazamatova Raiana 5 głosów

Młodzieżowa Komisja Wyborcza: Weronika Konieczna (przew.)

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 47 im. J. Kusocińskiego w Krakowie.

Wstęp.
1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. , która weszła w zżycie z dniem 21 sierpnia 2004 roku – Dz. U. Z 2004 roku nr 173, poz. 1808) oraz Statut Gimnazjum nr 47 w Krakowie.
2. Ilekroć w Regulaminie mówi się o szkole, należy przez to rozumieć Gimnazjum nr 47 w Krakowie.
3. Ilekroć w Regulaminie mówi się o organach szkoły, należy przez nie rozumieć Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców.

Postanowienia ogólne. § 1
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.
3. Niezależnymi organami wykonawczymi Samorządu Uczniowskiego są::
a) na szczeblu klas: samorządy klasowe;
b) na szczeblu szkoły: Rada Samorządu Uczniowskiego;
c) na szczeblu szkoły: Zgromadzenie Samorządów Klasowych;
d) Ambasador Praw Dziecka
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
5. Organy Samorządu Uczniowskiego współpracują ze sobą, mając na względzie dobro wszystkich uczniów.
6. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określają:
a) regulaminy klasowe;
b) regulamin ordynacji Rady Samorządu Uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
7. Samorząd Uczniowski ma obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły.
8. Samorząd Uczniowski współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.
9. Samorządy klasowe, Rada Samorządu Uczniowskiego, Ambasador Praw Dziecka reprezentują Samorząd Uczniowski jako ogół społeczności uczniowskiej.
10. Dopuszcza się zwołanie Samorządu Uczniowskiego zwane Zgromadzeniem Walnym.

Samorząd klasowy § 2
1. Samorząd klasowy składa się z:
a) przewodniczącego,
b) zastępcy przewodniczącego,
c) skarbnika.
2. Sposób wybierania samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami.
3. Samorządy klasowe są organem opiniotwórczym, doradczym, pomocniczym, ale nie decyzyjnym w pracach podejmowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego.
4. Do zadań samorządu klasowego należą:
a) reprezentowanie klasy wobec nauczycieli, władz szkolnych i Rady Samorządu Uczniowskiego,
b) reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych;
c) występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych;
d) ochrona interesów ucznia na szczeblu klasy;
e) uczestniczenie w obradach Rady Samorządu Uczniowskiego, jeśli zajdzie taka potrzeba;
f) informowanie klasy o postanowieniach Rady Samorządu Uczniowskiego;
g) aktywne motywowanie klasy do uczestnictwa w inicjatywach podejmowanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego;
h) inne zadania.

Rada Samorządu Uczniowskiego § 3
1. Przez Radę Samorządu Uczniowskiego należy rozumieć najwyższy organ stanowiący i wykonawczy Samorządu Uczniowskiego. Rada Samorządu Uczniowskiego jest najwyższym przedstawicielem uczniów w szkole.
2. W skład Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie (partia szkolna), którzy w wyniku głosowania uzyskali najwyższą liczbę głosów. Radę tworzą:
– przewodniczący,
– zastępca przewodniczącego,
– sekretarz,
– skarbnik,
3. W celu usprawnienia swojej działalności Rada może powołać sekcje Samorządu Uczniowskiego do wykonywania określonych zadań.
4. W skład sekcji wchodzą uczniowie także spoza Rady.
5. Rada uchwala procedury wyborcze na Ambasadora Praw Dziecka, które zawsze muszą otrzymać akceptację Dyrektora Szkoły.
6. Uchwały Rady muszą być akceptowane większością głosów.
7. Rada ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego w postaci aneksów po uprzedniej konsultacji z opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
8. Samorząd Uczniowski powinien zostać poinformowany w trybie natychmiastowym o wprowadzonych zmianach.
9. Wszystkie podejmowane uchwały i zmiany w postaci aneksów muszą być zgodne ze Statutem Szkoły.

Cele Rady Samorządu Uczniowskiego§ 4
1. Celem Rady jest autentyczne uczestniczenie w życiu szkoły i bycie współpartnerem organów szkoły w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
2. Rada stawia sobie za cel bycie odpowiedzialnym współgospodarzem na terenie szkoły.

Obowiązki Rady Samorządu Uczniowskiego§ 5
1. Do podstawowych zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należą:
a) pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
b) współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki;
c) dbanie o dobre imię i honor szkoły;
d) godne reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego wobec organów szkoły
e) godne reprezentowanie szkoły w środowisku;
f) występowanie z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego;
g) prowadzenie działalności kulturalnej, planując ważniejsze uroczystości i imprezy rozrywkowe;
h) wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora szkoły;
i) współpraca z samorządami klasowymi;
j) współpraca z innymi samorządami działającymi w środowisku;
k) przygotowanie w miarę potrzeb nowych regulaminów na rzecz Samorządu Uczniowskiego;
l) sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych;
2. Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego:
a) kieruje pracami Rady;
b) przewodniczy przy pomocy opiekuna zebraniom Samorządu Uczniowskiego;
c) angażuje jak największą liczbę uczniów w prace Samorządu Uczniowskiego;
d) współpracuje z organami szkoły;
e) pełni funkcję łącznika między uczniami a pozostałymi organami szkoły;
f) reprezentuje Samorząd Uczniowski;
g) w przypadku kiedy nie może pełnić funkcji, jego obowiązki przejmuje zastępca.
3. Zastępca przewodniczącego w czasie nieobecności przewodniczącego pełni jego obowiązki.
4. Sekretarz:
a) protokołuje zebrania;
b) sprawuje opiekę nad dokumentacją Rady;
c) zbiera pisemne wnioski uczniów napływające do Rady.
5. Skarbnik:
a) współpracuje z opiekunem Samorządu Uczniowskiego w sprawach budżetu Rady;
b) zajmuje się funduszami, dokumentacją finansową.

Prawa Rady Samorządu Uczniowskiego § 6
1. Rada ma prawo przedstawiania organom szkoły wniosków i opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących praw ucznia.
2. Rada ma prawo współuczestniczyć w niektórych obradach organów szkoły na prośbę Dyrektora Szkoły lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Rada ma prawo opiniować program wychowawczy i program profilaktyki.
4. Rada ma prawo do opracowania opinii o pracy nauczyciela, jeśli o taka opinię zwróci się Dyrektor szkoły.

Zgromadzenie Samorządów Klasowych § 7
1. Przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych należy rozumieć organ doradczy Rady Samorządu Uczniowskiego.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą przewodniczący klas.
3. Zgromadzenie jest wyrazicielem opinii zespołów klasowych.
4. Zebrania Zgromadzenia zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.
5. Zebrania Zgromadzenia mogą odbywać się również na wniosek zainteresowanych.
6. Kadencja Zgromadzenia trwa rok szkolny.
7. Zgromadzenie ma prawo uczestniczenia w uchwalaniu regulaminów Samorządu Uczniowskiego.
8. Zgromadzenie ma za zadanie aktywnie współdziałać z Radą Samorządu Uczniowskiego, aby ta mogła rzetelnie wykonywać przydzielone jej zadania.

Ambasador Praw Dziecka§ 8
1. Rada Samorządu Uczniowskiego może powołać ucznia pełniącego funkcję Ambasadora Praw Dziecka.
2. Ambasador Praw Dziecka reprezentuje społeczność uczniowską, a jego zadania to:
a. propagowanie znajomości obowiązków i praw ucznia;
b. przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
c. prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych między nauczycielami a uczniami za wiedzą opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Wniosek o rozpoczęcie procedur powołujących Ambasadora Praw Dziecka powinien wpłynąć do Opiekuna Samorządu Uczniowskiego nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego.
4. Wniosek złożyć może każdy przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. Gotowe wnioski są do pobrania u opiekuna Samorządu Uczniowskiego od 1 września.
5. Regulamin ordynacji wyborczej na funkcję Ambasadora Praw Dziecka ustala Rada i przeprowadza wybory nie później niż do 15 października każdego roku szkolnego.
6. Ambasador Praw Dziecka w swojej działalności może powołać doradców spośród Nauczycieli.
7. Ambasador Praw Dziecka może wziąć udział, w rozpatrywaniu przez organy szkoły wszelkich spraw związanych z realizacją praw i obowiązków ucznia.
8. Ambasador Praw Dziecka zawsze może liczyć na pomoc w swojej działalności organów szkoły.
9. Kadencja Ambasadora Praw Dziecka trwa rok szkolny.
10. Kandydatem na Ambasadora Praw Dziecka może być każdy uczeń posiadający bardzo dobrą opinię w szkole, zachowanie minimum bardzo dobre i co najmniej dobre wyniki w nauce.

Ordynacja wyborcza do Rady Samorządu Uczniowskiego § 9

Postanowienia ogólne
1. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z uczniów wybieranych w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich przez uczniów.
2. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są ogłaszane przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego najpóźniej do 15 stycznia każdego roku szkolnego, z jednoczesnym podaniem daty wyborów.
3. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się nie później niż do 31 stycznia każdego roku szkolnego.
4. Kandydatem do Rady Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy uczeń szkoły z klas I-III, który posiada minimum dobrą ocenę z zachowania.
5. Zgłoszenie kandydatury ma formę pisemną według ustalonego formularza.
6. Zgłoszenie zawiera nazwisko i imię kandydata, skład partii szkolnej, którą reprezentuje, klasę, i program wyborczy.
7. Pełnienie funkcji Przewodniczącego klasy nie wyklucza możliwości kandydowania do Rady.
8. Kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów, zawsze z zachowaniem wysokiej kultury.
9. Kampania wyborcza kandydata rozpoczyna się w dniu ustalonym przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego i kończy w ostatnim dniu przed wyborami.

Młodzieżowa Komisja Wyborcza
1. Przez Młodzieżową Komisję Wyborczą, zwaną dalej Komisją, należy rozumieć uczniów niekandydujących do Rady Samorządu Uczniowskiego, ale koordynujących wspólnie z opiekunem Samorządu Uczniowskiego prawidłowy przebieg wyborów.
2. Wniosek na kandydata do Komisji jest do pobrania u opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Opiekun wybiera 4-6 uczniów do komisji wyborczej.
4. Wybór Komisji odbywa się przynajmniej na 3 dni przed wyborami.
5. Uczniowie zaproszeni do Komisji zostają powiadomieni w trybie natychmiastowym.
6. Dzień po losowaniu odbywa się zebranie Komisji , podczas której uczniowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
7. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wraz z Komisją zapewnia prawidłowy przebieg wyborów nowej Rady.
8. W dniu wyborów Komisja otrzymuje od opiekuna Samorządu Uczniowskiego karty do głosowania.

Głosowanie
1. Głosowanie odbywa się na terenie szkoły.
2. Każdy uczeń otrzymuje kartę do głosowania
3. Wyboru dokonuje się przez zakreślenie na karcie do głosowania znaku „x” przy wybranym kandydacie.
4. Wyborca wrzuca kartę wyborczą do urny w obecności Młodzieżowej Komisji Wyborczej .
5. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona oraz dokonano nieprawidłowego zapisu.
6. Po zakończeniu wyborów Komisja, liczy głosy i sporządza protokół powyborczy. W protokole należy wymienić liczbę:
a) osób uprawnionych do głosowania
b) oddanych głosów
c) głosów ważnych
d) głosów nieważnych

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego
1. Do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie, o których mowa w §3 punkt 2.
2. Wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości następnego dnia w formie komunikatu.
3. Pierwsze zebranie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego zwołuje opiekun Samorządu Uczniowskiego.
4. Zebranie musi odbyć się w pierwszym tygodniu po wyborach, podczas którego zostaje przedstawiony ramowy plan pracy na bieżący rok kalendarzowy.
5. Na pierwszym zebraniu następuje przydział funkcji w sekcjach np. informacyjnej, charytatywnej, plastycznej itp.
6. Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego rozpoczyna działalność w dniu pierwszego zebrania powyborczego, a jej kadencja kończy się z rokiem kalendarzowym.

Unieważnienie wyborów
1. Wybory mogą być unieważnione przez Dyrektora Szkoły w drodze protestów wyborców wniesionych na piśmie w ciągu 2 dni od dnia głosowania, jeżeli dopuszczono się istotnego naruszenia.

Odwołanie członka Rady Samorządu Uczniowskiego
1. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego można odwołać na wniosek organów szkoły, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoich praw.
2. W przypadku usunięcia członka Rady ma on prawo w przeciągu tygodnia odwołać się do Ambasadora Praw Dziecka.
3. Na miejsce odwołanego członka Rady powołuje się ucznia, który w ostatnich wyborach uzyskał kolejno najwyższą ilość głosów, a nie jest w Radzie Samorządu Uczniowskiego .

Zebrania Rady Samorządu§ 10
1. Rada Samorządu Uczniowskiego działa kolegialnie.
2. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub opiekun Samorządu Uczniowskiego przynajmniej raz na dwa tygodnie .
3. Zebrania Rady są protokołowane przez sekretarza lub w zastępstwie ucznia wskazanego przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
4. Postanowienia podejmowane przez Rade są uchwałami, zapisywanymi w protokołach .

Dokumentacja Rady Samorządu§ 11
1. Plan pracy na bieżący rok szkolny.
2. Protokoły z zebrań Rady Samorządu
3. Sprawozdania półroczne i roczne.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
5. Zmiany w Regulaminie są dokonywane w formie aneksów.

Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego &12
1. Opiekun:
a) opiekunem Samorządu Uczniowskiego może zostać każdy nauczyciel Gimnazjum
b) jest wybierany przez Samorząd Uczniowski w wyborach
c) czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego
d) współtworzy wizerunek Samorządu Uczniowskiego.
e) mobilizuje Radę Samorządu Uczniowskiego do podejmowania nowych wyzwań.
f) jest doradcą we wszystkich dotyczących Radę sprawach.

Postanowienia końcowe§ 13
1. Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 47 wchodzi wżycie z dniem jego akceptacji przez organy szkoły.
2. Z chwilą uchwalenia nowego Regulaminu tracą moc poprzednie Regulaminy działalności Samorządu Uczniowskiego

ZOBACZ TAKŻE

Super Akcja Festiwal z SERCEM

Najnowsza Super Akcja Samorządu od Kusego choć była wydarzeniem artystycznym nie miała tylko dostarczyć społeczności uczniowskiej wiosennej rozrywki i kulturalnego relaksu. Jej główny cel najlepiej oddają słowa hymnu kibiców jednego z najsłynniejszych klubów sportowych FC Liverpool. „Kiedy kroczysz […]

Niewidzialna Ręka Artystycznego Dobra Super Akcja

Dawno, dawno temu gdzieś na osiedlowym podwórku podczas rówieśniczej zabawy (nie)spodziewanie narodziła się idea niezwykłej akcji dobroczynnej. Po latach jest ona ciągle przypominana budząc także dzisiaj ogromny szacunek i niedowierzanie zarazem. W rzeczywistości ciągłej sprzedaży komercyjnej i  pokazywania […]

Super Akcja LEGO KUSY FRIENDS

Koniec listopada to czas kiedy kończy się możliwość nieograniczonej zabawy, a na horyzoncie pojawia mikołajkowa idea czynienia dobra w świątecznym klimacie. W takich andrzejkowych okolicznościach Samorząd Od Kusego zrealizował projekt mający w zamyśle połączyć przyjemne z pożytecznym.  To […]

(za)Poznaj Samorząd Od Kusego!

Czy jesteście zainteresowani poznaniem Wielkiej Tajemnicy Szkoły? Kto jest kim w Samorządzie Od Kusego? W jaki sposób możecie realizować swoje marzenia? Co zrobić kiedy wasze uczniowskie prawa są łamane? Czy pamiętacie o swoich codziennych szkolnych obowiązkach? Na te […]

Nowohucki Festiwal Samorządowy

Temat przewodni: Nowohucki Festiwal Samorządowy „Szybciej, wyżej, dalej, ale razem” Cel ogólny: kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży. Cel szczegółowy: samorządowa integracja (wydarzenie promujące zdrowy styl życia) Motto: ”Wolność, kocham i rozumiem, wolności, oddać nie umiem […]

Super Akcja PatrioTYzm: podaj dalej

Jak każdego roku maj to miesiąc bardzo ważny dla każdego Polaka, w którym na różne sposoby możemy okazać swój patriotyzm. Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja organizowane są uroczyste apele, spotkania, imprezy okolicznościowe połączone często ze śpiewograniem itp. […]

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM!

W związku z reformą oświaty wielkimi krokami zbliża się do końca historia gimnazjalnego Samorządu Od Kusego z Nowej Huty. W jednej z ostatnich akcji postanowiliśmy pokazać naszym młodszym kolegom i koleżankom, że w szkole na osiedlu Handlowym jest […]

Być jak Lajkonik na sportowo!

Zgodnie z założeniami kwietniowa super akcja miała być najważniejszym przedsięwzięciem organizacyjnym Samorządu Od Kusego w bieżącym roku szkolnym. Całość projektu związana była z organizacją ceremonii otwarcia Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Lajkonika. Zawody sportowe organizuje jak co […]