NOWE!

Wybory do Samorządu w XI LO

Dnia 22 maja 2017 roku, w XI Liceum im. Marii Dąbrowskiej rozpoczęła się kampania wyborcza trwająca tydzień. W tym czasie kandydaci na Przewodniczącego Samorządu szkolnego próbowali przekonać wyborców, że to właśnie oni powinni objąć tą funkcję. Na korytarzach zawisły plakaty, a dodatkowo kandydaci rozpieszczali nas atrakcjami takimi jak: rozdawanie ciasteczek z hasłem wyborczym w środku, naklejkami z ich wizerunkiem, czy też rozwieszaniem balonów na terenie szkoły. Jedenastka udostępniła również możliwość promowania się na szkolnym Facebooku, Instagramie oraz Snapchacie.

Kandydaci na Przewodniczącego Szkoły na rok 2017/18:

-Sebastian Dolny

-Wiktoria Nowak

-Eugeniusz Diaczkow

-Dominika Sysło

Po tygodniowej rywalizacji, w dniu 31 maja 2017 roku, nadszedł kulminacyjny moment- odbyły się oficjalne wybory do Samorządu Szkolnego. Każda klasa w obecności świadka-Pana Jana Walasa, oddała swoje głosy do urny wyborczej. Jeszcze tego samego dnia komisja policzyła głosy.

Skład komisji:

-Weronika Czaderska- Przewodnicząca Samorządu w roku 2016/17

– Paulina Siudy- członek Samorządu w roku 2016/17

-Jan Walas- jeden z opiekunów Samorządu

Następnie, dnia 1 czerwca 2017 roku, zostały ogłoszone wyniki. Odbyło się to w trakcie obchodów Dnia Dziecka w Jedenastce. W tym dniu odbywały się rywalizacje sportowe, wspólne czytanie książek, a także konkurs na odwzorowanie wybranej postaci z książki. Nadszedł TEN moment. Zwycięzcą wyborów… Dominika Sysło z klasy 2F!

TROCHĘ LICZB:

Rozłożenie głosów:

1.Dominika Sysło- 111 głosów- 28%

2.Eugeniusz Diaczkow- 111 głosów- 28%

3. Sebastian Dolny- 79 głosów- 20%

4.Wiktoria Nowak- 76 głosów- 19%

Głosów nieważnych: 22 ~5%

Wszystkie głosy- 299, Frekwencja wyborcza- 82,1%, Uprawnionych do głosowania- 486, Biorących udział: 399

Walka była zacięta, dwoje kandydatów zdobyło identyczną liczbę głosów. O wygranej zadecydowała jednak kolejność dostarczenia opinii wychowawcy oraz klasy do Pani Wicedyrektor Moniki Strzępek.

 

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
XI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie

Rada Uczniowska – wybór władz i zasady działania
5. 1) Rada Uczniowska jest nadrzędnym organem koordynującym, odpowiedzialnym za pracę
Samorządu Uczniowskiego
2) Wybór władz Rady uczniowskiej odbywa się na początku czerwca. Kandydatem do władz
Rady uczniowskiej może być każdy uczeń z, którego frekwencja wynosiła powyżej 75% w
semestrze poprzedzającym jego wybory. Kandydat do władz Rady uczniowskiej powinien
uzyskać akceptację Samorządu Klasowego i wychowawcy oddziału.
3) Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Przewodniczący ustępującej
Rady Członkowskiej oraz jego zastępcy. Do ich obowiązków należy :
a) Sporządzanie listy kandydatów do Rady Uczniowskiej
b) Ogłoszenie listy kandydatów przynajmniej na siedem dni przed terminem wyborów,
ogłoszenie terminu wyborów
c) Dostarczenie kart do głosowania
d) Obliczanie wyników ( w przypadku jednakowej ilości głosów zdobytych przez kandydatów
decyduje kolejność złożenia kandydatury do opiekuna samorządu)
e) Ogłaszanie wyników
4. Władzami Rady Uczniowskiej są:
1. przewodniczący
2. zastępca*
3. sekretarz*
4. skarbnik*
*Przewodniczący może wybrać zastępcę, sekretarza i skarbnika. Wybór ten nie podlega dyskusji.
5.Wybieralnymi Organami Samorządu Uczniowskiego są:
a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
b) Rzecznik Praw Ucznia
6. Wybór władz Rady uczniowskiej dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością
głosów przy czym w głosowaniu biorą udział wszyscy uczniowie szkoły.
a) uczniowie pragnący kandydować do Rady Uczniowskiej zobowiązani są uzyskać pozytywną
opinię na temat swojej osoby od wychowawcy oddziału oraz innych uczniów danego oddziału,
zobowiązani są także do odbycia rozmowy z opiekunem samorządu uczniowskiego
b) w okresie od ogłoszenia listy kandydatów do dnia wyborów uczniowie kandydujący do Rady
Uczniowskiej zobowiązani są do zapoznania uczniów XI LO z własną osobą oraz swoim programem
c) w trakcie wyborów uczniowie pragnący oddać swój głos zobowiązani są okazać komisji
legitymację uczniowską lub inny dokument tożsamości oraz złożyć własnoręcznie podpis na liście
wyborców, otrzymają oni karty do glosowania
7. Każdy głosujący otrzymuje jedną opieczętowaną kartkę, na której wypisuje pięć wybranych
nazwisk z podanej listy kandydatów.
8. Wyniki wyborów są ogłaszane następnego dnia.
9. Kompetencje Rady Uczniowskiej są następujące:
a) reprezentowanie Samorządu wobec Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego i Rady Rodziców,
b) bezpośrednia współpraca z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym szkoły przy organizacji imprez,
bądź rozwiązywaniu uczniowskich spraw spornych
c) organizacja i koordynacja imprez szkolnych oraz innych akcji i przedsięwzięć
d) dbałość o powierzone mienie Samorządu
e) prawo do używania pieczątki Rady Uczniowskiej – przysługuje ono wyłącznie pięciu członkom
ścisłych władz Rady,
f) prowadzenie przez sekretarza Rady dokumentacji działalności przez protokołowanie zebrań i
ustaleń w zeszycie protokołów oraz archiwizowanie pism i dokumentów.
g) Szczęśliwy numerek będzie losowany na cały tydzień w piątek przez przedstawicieli Samorządu
Opiekun Samorządu – wybór i kompetencje

§ 5

1. 1). Samorząd wybiera spośród Grona Pedagogicznego dwóch nauczycieli jako swoich
opiekunów.
2)Wybrany nauczyciel wyraża zgodę na pełnienie funkcji opiekuna.
3) Propozycję pełnienia funkcji opiekuna przedstawia osobiście nauczycielowi
nowowybrany w danym roku szkolnym Przewodniczący Rady Uczniowskiej, bądź jego
zastępcy po zasięgnięciu opinii Zebrania Ogólnego.
4) Po uzyskaniu zgody nauczyciela Rada Uczniowska informuje o tej decyzji Dyrektora
Szkoły.
5) Kadencja opiekuna samorządu trwa jeden rok kalendarzowy poczynając od 1 września
danego roku szkolnego do 1 września roku następnego.
6) opiekun Samorządu może zrezygnować z trakcie trwania kadencji z pełnionej funkcji z
powodu ważnych przyczyn, na przykład: choroba, wyjazd służbowy itp. O swojej decyzji
winien poinformować Radę Uczniowską na tydzień przed rezygnacją z pełnienia funkcji.
Rada Uczniowska zabiega o wybór innego nauczyciela w formie zastępstwa w trybie
określonym jak wyżej.
7) Opiekun Samorządu pełni rolę doradcy, konsultanta, pomocnika i pośrednika pomiędzy
Samorządem, a pozostałymi organami liceum, szczególnie przy organizacji imprez
ogólnoszkolnych, czy przy rozstrzyganiu kwestii spornych.
Postanowienia końcowe
§ 6
1.Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statusem Szkoły ani innymi
regulaminami obowiązującymi w szkole i jest dokumentem uzupełniającym do Statutu
Szkoły.
2.Regulamin Samorządu uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym. Głosowanie może być przeprowadzone w oddziałach.

ZOBACZ TAKŻE

Na sportowo w „Jedenastce”

Zamierzenie Super-akcji poświęconej tematyce sportowej planowaliśmy już praktycznie od stycznia. Wiązało się to z tym, iż 6 kwietnia wypadał Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju 2018. Postanowiliśmy tę akcję podzielić na kilka części, by tak naprawdę dało […]

Zdrowe czwartki w Jedenastce

W miesiącu październiku, w Jedenastce co tydzień odbywały się „zdrowe czwartki”. Klasy w kolejności ustalonej przez samorząd szkolny, przygotowywały zdrowe posiłki- kanapki, owoce, warzywa, by móc później podzielić się nimi z całą społecznością szkolną. W każdym tygodniu jedna […]

Porozmawiajmy o nas wspólnie! – Promocja praw i obowiązków ucznia w Jedenastce...

Prawa i obowiązki uczniów to bardzo ważny temat. W niektórych szkołach poruszany jest bardzo często, w innych trochę rzadziej, przez założenie, iż uczniowie swoje prawa znają. Tymczasem bywa różnie- czasami uczniowie zakładają, że wszystko wiedzą, czasami nie chcą […]

„Starsi młodszym, młodsi starszym” super akcja na rzecz społeczności loka...

20 grudnia 2018 Dziewczęta z klasy 2B w towarzystwie pokaźnej grupki chórzystów z XI L.O. w Krakowie udały się do Przedszkola nr 94 na przedświąteczne spotkanie. Tam, cztery grupy przedszkolne miały okazje obejrzeć bajkę „Kopciuszek” w wykonaniu uczniów […]

SUPER-AKCJA Koncert charytatywny na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakow...

„… bo życie jest zbyt krótkie…” Super-akcja Samorządu Uczniowskiego XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie na rzecz Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci Przygotowując się do super – akcji „Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym”, […]

Kilka chwil dla polskich bohaterów w XI LO

SUPER AKCJA Z KATEGORII „MŁODY OBYWATEL” Nadszedł listopad, miesiąc w którym przychodzi dzień, kiedy powinniśmy się zatrzymać, pomyśleć, uczcić pamięć tych, dzięki którym dziś jesteśmy wolnym narodem. Naszym obowiązkiem jest pielęgnowanie pamięci o bohaterach, wydarzeniach, które pozwalają nam […]

Super-Akcja – Festiwal Twórczości Artystycznej FeTA 2018 w XILO

Dnia 07.03.2018 roku na deskach zaprzyjaźnionego Teatru Ludowego odbył się Festiwal Twórczości artystycznej, w której brały udział wszystkie klasy I i II naszego liceum. Tegoroczna FeTA nie miała wyznaczonego tematu, jednak przedstawiane sztuki musiały mieć podłoże literackie. Dzień […]