NOWE!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Dnia 16.10 rozpoczęła się rywalizacja. „Walka” o tytuł i miano Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte. Już w poniedziałek (16.10) swoją kampanię wyborczą rozpoczęło trzech kandydatów:

 

 • Mateusz Kołodziejczyk z klasy 2f
 • Jakub Branczewski z klasy 2g
 • Jarosław Kogut z klasy 2a

 

Każdy z nich przygotował materiały wyborcze, które miały zachęcić uczniów do zaufania jednemu kandydatowi
i oddania mu swojego głosu. Plakaty, ulotki i spoty wyborcze – to nie jedyne z atrakcji, jakie ubiegający się o tron Przewodniczącego SU przygotowali. Mogliśmy przeczytać plan wyborczy każdego z kandydatów. Wszyscy byli bardzo ambitni i dlatego decyzja „na kogo głosować?” mogła być dodatkowo utrudniona.

 

W piątek (23.10) w szkolnej auli odbyła się debata przedwyborcza. Mogła ona nieco rozjaśnić sytuacją i pomóc uczniom dokonać dobrego wyboru. Debata trwała 2 godziny. Każdy z kandydatów przedstawił swój program wyborczy, po czym wnikliwie go omówił. Następnie przyszedł czas na dyskusję. Nasi uczniowie mogli zadawać pytania kandydatom, po czym dostawali wyczerpującą odpowiedź. W czasie debaty odbyła się krótka przerwa. Debatę prowadziła Przewodnicząca SU 2016/17 Zuzanna Bochyńska. Dbała ona, aby dyskusja przebiegała uczciwie i żeby każdy z uczestników mógł wygłosić swoją opinię, zadać pytanie czy polemizować.

 

Po piątku nadszedł weekend, a po nim – WYBORY. Odbywały się one na 4 i 5 godzinie lekcyjnej. Każda klasa wraz
z nauczycielem schodziła do sali, gdzie znajdowała się urna wyborcza. Uczniowie dostawali karty do głosowania,
na nich zaznaczali wybraną kandydaturę. Tego samego dnia Komisja Wyborcza przeliczyła głosy i ogłosiła wyniki.

Nowym Przewodniczącym został Mateusz Kołodziejczyk, zdobywając 276 głosów.
Drugie miejsce zajął Jakub Branczewski z wynikiem 176 głosów, trzecie Jarosław Kogut z 96 głosami.

Wybory przebiegły bardzo spokojnie. Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy udziału w wyborach
a Mateuszowi wygranej. Mamy nadzieję,
że mimo przegranej pozostali kandydaci również zaangażują się w pracę na rzecz szkoły
i RAZEM będą tworzyć Samorząd, który zadba o wspólne dobro. Życzymy powodzenia w tej trudnej misji!

Regulamin wyborów przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Westerplatte

 

Art. 1 ZASADY WYBORU PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU.

 

 

 1. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok.
 2. Trójki Klasowe wybierane są przez społeczność klasową w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są we wszystkich oddziałach na lekcjach wychowawczych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w na początku drugiego miesiąca nauki po wakacjach.
 4. Wszyscy uczniowie szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów Klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na kolejny rok.
 5. Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje książkę protokołów, oraz środki materialne i finansowe należące do Samorządu nowemu Zarządowi.
 6. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje.
 7. W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Rada Samorządu Uczniowskiego na początku roku szkolnego powołuje Komisję Wyborczą.
 8. Komisja Wyborcza ma trzy tygodnie na przeprowadzenie wyborów.
 9. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący oraz inni członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.
 10. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego.
 11. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
 • – wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów
 • – kwalifikowanie kandydatów ubiegających się o wejście do Zarządu
 • – ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu, po zasięgnięciu opinii wychowawców klas, z których pochodzą kandydaci.
 • – czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej
 • – organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem
 • -ogłoszenie ciszy wyborczej
 • – przyjmowanie skarg mogących mieć istotny wpływ na wynik wyborów
 • – liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników
 • – sporządzenie sprawozdania z wyborów
 1. Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za działania komisji oraz rozlicza się z przebiegu jej prac przed Radą Samorządu Uczniowskiego.
 2. Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kandydatów na przewodniczącego zgłaszają aktualnemu Samorządowi uczniowie liceum każdej klasy do siedmiu dni kalendarzowych przed terminem wyborów. Klasa może wytypować jednego lub dwóch kandydatów.
 1. Kandydat na przewodniczącego musi się wyróżniać godną postawą oraz osiąga dobre wyniki w nauce.

15.1. Kandydat na Przewodniczącego musi otrzymać pisemną (pozytywną) opinię od wychowawcy, która pozwoli mu na kandydowanie.

 1. Kandydaci muszą mieć opracowany własny program. W obecności dyrekcji szkoły, opiekunów samorządu i członków ubiegłorocznego Samorządu prezentują swoje programy.
 1. Kandydat do Zarządu ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam lub z pomocą swoich „zwolenników”.
 2. Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych.
 3. Kandydaci prowadzą kampanie wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów.
 4. Kampania powinna:
 • – przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata
 • – uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi
 1. Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych według harmonogramu ustalonego przez Szkolną Komisję Wyborczą.
 2. Jeśli w dniu wyborów klasa jest na wycieczce, głosowanie przeprowadza się dzień wcześniej lub dzień później.

22.1. W wypadku, gdy klasa nie ma zajęć lekcyjnych, w czasie gdy odbywają się wybory, ma prawo do zagłosowania godzinę przed lub po wyznaczonym terminie.

 1. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego.
 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
 3. Wyborca głosuje na jedną osobę z listy kandydatów lub wg innej wcześniej ustalonej przez Szkolną Komisję Wyborczą instrukcji.
 4. Przewodniczącym szkoły zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał największą ilość głosów i został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.
 1. Przewodniczący powołuje zastępcę przewodniczącego spośród uczniów szkoły.
 • Kandydat na wiceprzewodniczącego musi otrzymać pisemną zgodę od wychowawcy na pełnienie funkcji.
 1. Skarbnika, Sekretarza, Specjalistę ds. mediów powołuje i odwołuje przewodniczący po zapoznaniu się z opinią zastępcy przewodniczącego oraz Opiekunów Samorządu.

30.Pierwsze spotkanie Samorządu zwołuje przewodniczący w terminie do 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Ustala plan pracy i harmonogram spotkań

 

ZOBACZ TAKŻE

Regulamin portalu

Informacje prawne Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Portalu Internetowego „Młody Kraków”, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody […]

Bal Piórnika 2017

Tradycyjnie październik to miesiąc w którym po wcześniejszym, oficjalnym pasowaniu klas pierwszych, Samorząd Uczniowski zorganizował uroczyste powitanie pierwszoklasistów, zabawę integracyjną zwaną „ Balem Piórnika”. Przygotowania do tej imprezy trwały tydzień. Nad całością czuwała Pani Joanna Zima. Kilkoro uczniów […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dn. 15 IX 2017r. Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 8 IX 2017r. Na liście wyborczej pojawiły się dwa nazwiska. Harmonogram głosowania został podany do wiadomości […]

Zdrowe czwartki w Jedenastce

W miesiącu październiku, w Jedenastce co tydzień odbywały się „zdrowe czwartki”. Klasy w kolejności ustalonej przez samorząd szkolny, przygotowywały zdrowe posiłki- kanapki, owoce, warzywa, by móc później podzielić się nimi z całą społecznością szkolną. W każdym tygodniu jedna […]

Samorząd „Skarżyńskiego”

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa osobna „Ordynacja wyborcza”, będąca częścią do „Regulaminu samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jej najważniejsze punkty: Na czele Samorządu stoi Przewodniczący […]

Obchody Święta Niepodległości w Chemiku

11 dzień listopada to data najważniejszego w Polsce święta o charakterze państwowym. To właśnie 11.11.1918 roku Polska odzyskała niepodległość.Po 123 latach staliśmy się znów wolnym państwem. Uważamy, że im więcej mówi się o tym wydarzeniu, tym większa jest […]

Impreza z okazji Halloween

Samorząd Szkolny zorganizował imprezę z okazji święta Halloween, która odbyła się 27 października 2017 roku. Zabawa trwała od 17:00 do 20:00 i odbyła się w świetlicy szkolnej. W przygotowaniach wzięło udział dziesięciu uczniów i siedmiu nauczycieli. Członkowie samorządu […]

Ruszyły zapisy do 4. edycji Tygodnia Konstytucyjnego

Od 4 do 11 listopada w całej Polsce odbywać się będą lekcje na temat Konstytucji. Poprowadzą je prawnicy i studenci prawa. To już 4. edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy. Dotychczas zajęcia odbyły się […]

NIECH SIĘ ŚWIĘCI!!!

Z początkiem września zaczęła się nowa karta w historii szkoły na os. Kolorowym 29. Zostaliśmy Szkołą Podstawową z pięcioma oddziałami byłego już Gimnazjum nr 48 – łącznie 112 uczniów. Dlatego postanowiliśmy na początek roku uczcić wszystkie możliwe okazje […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego