NOWE!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Dnia 16.10 rozpoczęła się rywalizacja. „Walka” o tytuł i miano Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte. Już w poniedziałek (16.10) swoją kampanię wyborczą rozpoczęło trzech kandydatów:

 

 • Mateusz Kołodziejczyk z klasy 2f
 • Jakub Branczewski z klasy 2g
 • Jarosław Kogut z klasy 2a

 

Każdy z nich przygotował materiały wyborcze, które miały zachęcić uczniów do zaufania jednemu kandydatowi
i oddania mu swojego głosu. Plakaty, ulotki i spoty wyborcze – to nie jedyne z atrakcji, jakie ubiegający się o tron Przewodniczącego SU przygotowali. Mogliśmy przeczytać plan wyborczy każdego z kandydatów. Wszyscy byli bardzo ambitni i dlatego decyzja „na kogo głosować?” mogła być dodatkowo utrudniona.

 

W piątek (23.10) w szkolnej auli odbyła się debata przedwyborcza. Mogła ona nieco rozjaśnić sytuacją i pomóc uczniom dokonać dobrego wyboru. Debata trwała 2 godziny. Każdy z kandydatów przedstawił swój program wyborczy, po czym wnikliwie go omówił. Następnie przyszedł czas na dyskusję. Nasi uczniowie mogli zadawać pytania kandydatom, po czym dostawali wyczerpującą odpowiedź. W czasie debaty odbyła się krótka przerwa. Debatę prowadziła Przewodnicząca SU 2016/17 Zuzanna Bochyńska. Dbała ona, aby dyskusja przebiegała uczciwie i żeby każdy z uczestników mógł wygłosić swoją opinię, zadać pytanie czy polemizować.

 

Po piątku nadszedł weekend, a po nim – WYBORY. Odbywały się one na 4 i 5 godzinie lekcyjnej. Każda klasa wraz
z nauczycielem schodziła do sali, gdzie znajdowała się urna wyborcza. Uczniowie dostawali karty do głosowania,
na nich zaznaczali wybraną kandydaturę. Tego samego dnia Komisja Wyborcza przeliczyła głosy i ogłosiła wyniki.

Nowym Przewodniczącym został Mateusz Kołodziejczyk, zdobywając 276 głosów.
Drugie miejsce zajął Jakub Branczewski z wynikiem 176 głosów, trzecie Jarosław Kogut z 96 głosami.

Wybory przebiegły bardzo spokojnie. Wszystkim kandydatom serdecznie gratulujemy udziału w wyborach
a Mateuszowi wygranej. Mamy nadzieję,
że mimo przegranej pozostali kandydaci również zaangażują się w pracę na rzecz szkoły
i RAZEM będą tworzyć Samorząd, który zadba o wspólne dobro. Życzymy powodzenia w tej trudnej misji!

Regulamin wyborów przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Bohaterów Westerplatte

 

Art. 1 ZASADY WYBORU PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDU.

 

 

 1. Kadencja władz samorządu trwa jeden rok.
 2. Trójki Klasowe wybierane są przez społeczność klasową w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są we wszystkich oddziałach na lekcjach wychowawczych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego jest wybierany przez społeczność uczniowską szkoły w wyborach tajnych, bezpośrednich i równych, które przeprowadzane są w na początku drugiego miesiąca nauki po wakacjach.
 4. Wszyscy uczniowie szkoły mają czynne i bierne prawo udziału w wyborach do Samorządów Klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego z zastrzeżeniem, że uczniowie klas kończących naukę nie mogą ubiegać się o miejsce w Zarządzie wybieranym na kolejny rok.
 5. Po ogłoszeniu wyników wyborów Zarząd Samorządu Uczniowskiego przekazuje książkę protokołów, oraz środki materialne i finansowe należące do Samorządu nowemu Zarządowi.
 6. Na pierwszym zebraniu Rady Samorządu Uczniowskiego po wyborach, dotychczasowy Zarząd dokonuje podsumowania swojej działalności, przedstawia nowo wybrany Zarząd oraz przekazuje mu swoje uprawnienia i kompetencje.
 7. W celu przeprowadzenia wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Rada Samorządu Uczniowskiego na początku roku szkolnego powołuje Komisję Wyborczą.
 8. Komisja Wyborcza ma trzy tygodnie na przeprowadzenie wyborów.
 9. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący oraz inni członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego.
 10. Członkowie Komisji Wyborczej nie mogą kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego.
 11. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
 • – wyznaczenie i ogłoszenie terminu wyborów
 • – kwalifikowanie kandydatów ubiegających się o wejście do Zarządu
 • – ogłoszenie listy wyborczej z nazwiskami kandydatów do Zarządu, po zasięgnięciu opinii wychowawców klas, z których pochodzą kandydaci.
 • – czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej
 • – organizacja wyborów oraz czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem
 • -ogłoszenie ciszy wyborczej
 • – przyjmowanie skarg mogących mieć istotny wpływ na wynik wyborów
 • – liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników
 • – sporządzenie sprawozdania z wyborów
 1. Przewodniczący Komisji Wyborczej odpowiada za działania komisji oraz rozlicza się z przebiegu jej prac przed Radą Samorządu Uczniowskiego.
 2. Komisja działa pod nadzorem nauczyciela – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 3. Kandydatów na przewodniczącego zgłaszają aktualnemu Samorządowi uczniowie liceum każdej klasy do siedmiu dni kalendarzowych przed terminem wyborów. Klasa może wytypować jednego lub dwóch kandydatów.
 1. Kandydat na przewodniczącego musi się wyróżniać godną postawą oraz osiąga dobre wyniki w nauce.

15.1. Kandydat na Przewodniczącego musi otrzymać pisemną (pozytywną) opinię od wychowawcy, która pozwoli mu na kandydowanie.

 1. Kandydaci muszą mieć opracowany własny program. W obecności dyrekcji szkoły, opiekunów samorządu i członków ubiegłorocznego Samorządu prezentują swoje programy.
 1. Kandydat do Zarządu ma prawo do kampanii wyborczej, którą może zorganizować sam lub z pomocą swoich „zwolenników”.
 2. Nazwiska kandydatów do władz Samorządu Uczniowskiego zakwalifikowanych do wyborów przez Komisję Wyborczą są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego oraz na listach wyborczych.
 3. Kandydaci prowadzą kampanie wyborczą w momencie ogłoszenia listy kandydatów.
 4. Kampania powinna:
 • – przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata
 • – uwzględniać szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego smaku i wychowania oraz kulturę języka i sposobu wypowiedzi
 1. Głosowanie przeprowadza się w jednym dniu, na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych według harmonogramu ustalonego przez Szkolną Komisję Wyborczą.
 2. Jeśli w dniu wyborów klasa jest na wycieczce, głosowanie przeprowadza się dzień wcześniej lub dzień później.

22.1. W wypadku, gdy klasa nie ma zajęć lekcyjnych, w czasie gdy odbywają się wybory, ma prawo do zagłosowania godzinę przed lub po wyznaczonym terminie.

 1. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego.
 2. Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.
 3. Wyborca głosuje na jedną osobę z listy kandydatów lub wg innej wcześniej ustalonej przez Szkolną Komisję Wyborczą instrukcji.
 4. Przewodniczącym szkoły zostaje kandydat, który w wyborach uzyskał największą ilość głosów i został zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną.
 1. Przewodniczący powołuje zastępcę przewodniczącego spośród uczniów szkoły.
 • Kandydat na wiceprzewodniczącego musi otrzymać pisemną zgodę od wychowawcy na pełnienie funkcji.
 1. Skarbnika, Sekretarza, Specjalistę ds. mediów powołuje i odwołuje przewodniczący po zapoznaniu się z opinią zastępcy przewodniczącego oraz Opiekunów Samorządu.

30.Pierwsze spotkanie Samorządu zwołuje przewodniczący w terminie do 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników. Ustala plan pracy i harmonogram spotkań

 

ZOBACZ TAKŻE

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Organizacja obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole. Zaplanowaliśmy 3 działania:        1.Uroczyste obchody Święta Niepodległości Przygotowaliśmy śpiewniki i zorganizowaliśmy Śpiewanie Pieśni Patriotycznych na Sali gimnastycznej, w której wzięła udział cała społeczność szkolna (uczniowie i nauczyciele). Samorząd przygotował teksty […]

Wydarzenie o charakterze artystycznym – Mam talent oraz szkolny koncert

  Nikt nie zaprzeczy, że rozwijanie talentów i swych pasji jest niesamowicie ważne. Po za codzienną rutyną, jaką jest szkoła, warto mieć  też chwilę dla siebie. To właśnie dzięki nim, nasze życie nabiera więcej kolorów i stajemy się […]

Konkurs z okazji Halloween

  Dnia 31.10 we wtorek odbył się konkurs o tematyce Halloween na „Najliczniej przebraną klasę”.

Super akcja – Szkoła się bawi w „Andrzejkowym Szaleństwie”.

Super akcja – Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego w  „ Andrzejkowym Szaleństwie”. W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła 21 listopada obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Był to dzień wyjątkowy: pełen uśmiechów, miłych gestów, pozytywnych emocji. Na dobry […]

Nasze miejsce na Ziemi – Dzień seniora oraz warsztaty z dziećmi

Pierwszy  miesiąc 2018 roku w naszej szkole nie mógł zakończyć się bez żadnych sprzyjających naszemu środowisku  działań.  31 stycznia był dla Samorządu Szkolnego wyjątkowo pracowity. W tym dniu skupiliśmy się na dwóch wyjątkowych akcjach.   Zebraliśmy dość sporą […]

„Nic o nas bez nas” – to hasło przeświecało nam podczas realizacji październikowej su...

Październik postanowiliśmy poświęcić na zapoznanie kolegów i koleżanek z prawami ucznia, oraz zasadami panującymi w naszej szkole. Nasze działania zostały podjęte w kilku wymiarach. Zorganizowaliśmy spotkanie członków samorządu z Dyrekcją Liceum, podczas którego omawialiśmy między innymi ważne sprawy […]

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dn. 15 IX 2017r. Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 8 IX 2017r. Na liście wyborczej pojawiły się dwa nazwiska. Harmonogram głosowania został podany do wiadomości […]

Pierwsze spotkanie projektowe

Nasz pierwsze spotkanie w ramach projektu „Oczami Małego Podróżnika” odbyło się 20 grudnia 2017 roku. To był pierwszy raz kiedy się poznałyśmy i polubiłyśmy. Od razu znalazłyśmy wspólny język, wiedząc od pierwszych minut, że nasz projekt będzie opierał […]

Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają!

Znam swoje prawa, ale pamiętam, że inni też je mają! Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia. Kolejny miesiąc i kolejna Super Akcja !!! W lutym postanowiliśmy przypomnieć wszystkim prawa i obowiązki ucznia oraz […]

SUPER AKCJA – „Szlachetna Paczka” – kategoria: Serce na dłoni...

SUPER AKCJA – „Szlachetna Paczka” – kategoria: Serce na dłoni SZLACHETNA PACZKA, to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych w Polsce. Jej celem jest pomoc rodzinom w potrzebie. Akcja jest bardzo przemyślana, a nawet zasługuje na tytuł […]