NOWE!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego
z dn. 15 IX 2017r.

Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 8 IX 2017r.
Na liście wyborczej pojawiły się dwa nazwiska. Harmonogram głosowania został podany do wiadomości 13 IX 2017r. Wybory przebiegły bez zakłóceń na 2 i 3 godzinie lekcyjnej.
Uprawnionych do głosowania było 312 uczniów z klas VII Szkoły Podstawowej oraz I i II klas gimnazjalnych. Udział w głosowaniu wzięło 267 uczniów czyli frekwencja wyniosła 86%. Dodatkowo swój głos oddało 16 nauczycieli.
Wyniki:
I miejsce 177 głosami zdobyła, a tym samym została Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Liliana Sz. z kl.3b.
II miejsce 95 głosami zdobyła, a tym samym została Zastępcą Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Anna M. z kl.3d.
11 głosów zostało unieważnionych.

Szkolna Komisja Wyborcza
Katarzyna G.
Urszula B.
Nauczyciel Koordynator Marlena J.

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA
§ 18
Organy wybieralne SU: Rada SU, Rada Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do Rady SU są równe, tajne, powszechne i bezpośrednie.

§ 19
Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły oraz chętni nauczyciele.

§ 20
Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:
1. stałego członka Rady SU – posiada każdy uczeń szkoły,
2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
3. Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

§ 21
Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na trzeciej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przewodniczącym Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§ 22
Ogólnoszkolne wybory do Rady SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi minimum dwóch uczniów nie będących kandydatami w wyborach i koordynujący wybory nauczyciel.

§ 23
Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:
1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej tydzień przed terminem wyborów,
3. przygotowanie wyborów,
4. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
5. przeprowadzenie wyborów,
6. obliczenie głosów,
7. sporządzenie protokołu z wyborów, ogłoszenie ich wyników i sporządzenie sprawozdania z wyborów.

§ 24
Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:
1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie minimum tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
2. Musi być co najmniej dwóch kandydatów na liście wyborczej.
3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się uczniów wraz z nauczycielem uczącym przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie karty do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie jej do urny wyborczej.
4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów uprzednio wybranej Rady SU.
5. Członkami Rady SU zostają wszyscy kandydujący w wyborach na Przewodniczącego SU.
6. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
7. Zastępcą Przewodniczącego SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§ 25
1. Mandat członka Rady SU oraz Przewodniczącego Samorządu Klasowego wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. po ukończeniu nauki w szkole.
2. Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:
a. rezygnacji,
b. końca kadencji,
c. odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.
3. Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a. na miejsce Przewodniczącego Samorządu Klasowego – klasa powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,
b. na miejsce Przewodniczącego Rady SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,
c. w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Rada SU w ciągu 2 tygodni od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające głosowanie, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

ZOBACZ TAKŻE

Nowohucki Festiwal Samorządowy

Temat przewodni: Nowohucki Festiwal Samorządowy „Szybciej, wyżej, dalej, ale razem” Cel ogólny: kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży. Cel szczegółowy: samorządowa integracja (wydarzenie promujące zdrowy styl życia) Motto: ”Wolność, kocham i rozumiem, wolności, oddać nie umiem […]

Co i jak ?

Nasze spotkania w ośrodku SIEMACHA SPOT miało miejsce 16 marca. Poszłyśmy wtedy w dwu osobowym składzie by porozmawiać na temat czasu i dokładanego sposobu pomocy młodszym kolegą i koleżanką. Poznaliśmy wtedy część naszych uczniów. Poznałyśmy ich trochę i […]

Listopadowa SUPER-AKCJA!

10 listopada 2017r. odbyła się w naszej szkole super-akcja z kategorii „Młody obywatel”, pt. „Narodowe śpiewanie”. Każda klasa i pracownicy szkoły zostali zaproszeni na salę konferencyjną, gdzie uczniowie odpowiedzialni za organizację tegoż wydarzenia wyświetlili prezentację o tematyce patriotycznej, […]

Nic o nas bez nas

  Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków uczniów. Miesiąc marzec poświeciliśmy na przybliżenie naszym kolegom i koleżankom idei budżetu obywatelskiego miasta Krakowa. Ponieważ prawo uczestnictwa w tym projekcie przysługuje osobom od 16 roku życia, […]

11 LISTOPADA I LEKCJA HISTORII POLSKIEJ KAWALERII

„Super akcja”  „11 LISTOPADA I LEKCJA HISTORII POLSKIEJ KAWALERII” Świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz związane z nią obchody, trwale wpisały się w tradycję szkolnych uroczystości. Dnia 10 listopada zebraliśmy się wszyscy (nauczyciele i uczniowie) w auli […]

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.   W miesiącu kwietniu samorząd uczniowski postanowił zająć się tematem tolerancji. Jako młodzi obywatele potraktowaliśmy temat bardzo poważnie! Rozpoczęliśmy od podstawowych ustaleń związanych z kampanią jak : określenie jej tematu, […]

„Młodzież Kombatantom” – grudniowa „superakcja” Zespołu...

Nazwa- „Młodzież Kombatantom” Szkoła- Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 Miesiąc- grudzień 2017 Kategoria wydarzenia- „Serce na dłoni” Przygotowanie grudniowej superakcji wymagało od nas wiele czasu i przygotowań. Na zebraniu samorządu w listopadzie zastanawiając się dla kogo zorganizować pomoc […]

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM!

W związku z reformą oświaty wielkimi krokami zbliża się do końca historia gimnazjalnego Samorządu Od Kusego z Nowej Huty. W jednej z ostatnich akcji postanowiliśmy pokazać naszym młodszym kolegom i koleżankom, że w szkole na osiedlu Handlowym jest […]

Regulamin Samorządu Uczniowskiego XVI Liceum Ogólnokształcącego Im. K. K. Baczyńskieg...

Wstęp     Samorząd Uczniowski XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krakowie zwany dalej Samorządem działa w oparciu o art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity, Dz. U. z 1996 Nr […]

Impreza z okazji Halloween

Samorząd Szkolny zorganizował imprezę z okazji święta Halloween, która odbyła się 27 października 2017 roku. Zabawa trwała od 17:00 do 20:00 i odbyła się w świetlicy szkolnej. W przygotowaniach wzięło udział dziesięciu uczniów i siedmiu nauczycieli. Członkowie samorządu […]