Wybory samorządowe Szkoły Podstawowej nr 67

Samorząd Szkoły nr 67

20 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na ośmiu kandydatów oddano 229 głosów. Wybrani zostali:

 

Przewodnicząca Hanna Działach (51 gł.)

Zastępca Anna Gibiec (43 gł.)

Sekretarz Solomiya Stasyshyn (36 gł.)

 

Tego samego dnia odbyło się wybory na Opiekuna Samorządu.

Z dwunastu nauczycieli najwięcej głosów otrzymał Piotr Pasternak (43). W głosowaniu wzięło udział 141 uczniów, którzy mogli zagłosować na kilku nauczycieli.

 

Samorząd działa zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem:

 

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie

 

Podstawa prawna: art. 85 ust.3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej Szkolną Radą Uczniowską.
 2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły: reprezentowani przez przedstawicieli S. R. U. i przedstawicieli samorządów klasowych. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.
 3. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 • Samorząd Klasowy w składzie:
 • Przewodniczący Klasy,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)

 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego  to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach.

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • Sekretarz,

5. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 • reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 • kierowanie pracą Samorządu,
 • organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

6. W ramach działalności SRU mogą być powoływane sekcje zadaniowe w miarę potrzeb.

 

ROZDZIAŁ III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas III-VII
 2. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
 • uzyskać co najmniej dobre oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania,
 • posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III-VII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SRU powołuje 4 osobową komisję wyborczą w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
 • do dnia ustalonego w ogłoszenia opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU,
 • w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
 • od dnia ustalonego przez opiekuna SU wybranych kandydatów do Zarządu SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

ROZDZIAŁ IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SMAORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Działalność SRU wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów w wyborach powszechnych.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
 • czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
 • prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,
 • pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
 • doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
 • pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 1. Kadencja Opiekuna Samorządu trwa 1 rok.
 2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
 3. Wybory opiekuna SU odbywają się w tym samym czasie co wybory przedstawicieli SU.
 4. Częstotliwość i forma spotkań oraz roczny plan pracy SRU ustalane są corocznie wraz z opiekunem.

 

ROZDZIAŁ V

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
 • ze sprzedaży biletów za dyskoteki szkolne,
 • z organizowanych zbiórek pieniędzy, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.,
 • ze sprzedaży surowców wtórnych,
 • ze środków przekazanych przez sponsorów,
 • z innych źródeł.
 1. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).
 3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.
 4. Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.
 5. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
 6. W sprawach nie uregulowanych nieniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Przedstawicielami SU.

 


Opublikowano:
23 października 2018