NOWE!

Wybory samorządowe Szkoły Podstawowej nr 67

Samorząd Szkoły nr 67

20 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na ośmiu kandydatów oddano 229 głosów. Wybrani zostali:

 

Przewodnicząca Hanna Działach (51 gł.)

Zastępca Anna Gibiec (43 gł.)

Sekretarz Solomiya Stasyshyn (36 gł.)

 

Tego samego dnia odbyło się wybory na Opiekuna Samorządu.

Z dwunastu nauczycieli najwięcej głosów otrzymał Piotr Pasternak (43). W głosowaniu wzięło udział 141 uczniów, którzy mogli zagłosować na kilku nauczycieli.

 

Samorząd działa zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem:

 

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka w Krakowie

 

Podstawa prawna: art. 85 ust.3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

 

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej Szkolną Radą Uczniowską.
 2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły: reprezentowani przez przedstawicieli S. R. U. i przedstawicieli samorządów klasowych. Z chwilą odejścia ucznia ze szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz.
 3. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między

wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

ROZDZIAŁ II

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1.Organami Samorządu Uczniowskiego są:

 • Samorząd Klasowy w składzie:
 • Przewodniczący Klasy,
 • Zastępca Przewodniczącego,
 • Skarbnik,
 • Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej)

 

2. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego  to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach.

4. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU,
 • Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
 • Sekretarz,

5. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 • reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
 • kierowanie pracą Samorządu,
 • organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami Klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

6. W ramach działalności SRU mogą być powoływane sekcje zadaniowe w miarę potrzeb.

 

ROZDZIAŁ III

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas III-VII
 2. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:
 • uzyskać co najmniej dobre oceny ze wszystkich przedmiotów nauczania,
 • posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III-VII w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SRU powołuje 4 osobową komisję wyborczą w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU.
 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok.
 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części:
 • do dnia ustalonego w ogłoszenia opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU,
 • w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy,
 • od dnia ustalonego przez opiekuna SU wybranych kandydatów do Zarządu SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

ROZDZIAŁ IV

TRYB WYBORU OPIEKUNA SMAORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Działalność SRU wspiera i nadzoruje opiekun tj. nauczyciel wybrany przez uczniów w wyborach powszechnych.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna.
 3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:
 • czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
 • prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,
 • pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
 • doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
 • pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.
 1. Kadencja Opiekuna Samorządu trwa 1 rok.
 2. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.
 3. Wybory opiekuna SU odbywają się w tym samym czasie co wybory przedstawicieli SU.
 4. Częstotliwość i forma spotkań oraz roczny plan pracy SRU ustalane są corocznie wraz z opiekunem.

 

ROZDZIAŁ V

FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody:
 • ze sprzedaży biletów za dyskoteki szkolne,
 • z organizowanych zbiórek pieniędzy, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp.,
 • ze sprzedaży surowców wtórnych,
 • ze środków przekazanych przez sponsorów,
 • z innych źródeł.
 1. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 2. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców).
 3. Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.
 4. Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.
 5. Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.
 6. W sprawach nie uregulowanych nieniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Przedstawicielami SU.

 

ZOBACZ TAKŻE

Świętujemy Odzyskanie Niepodległości

Tydzień Niepodległości W dniach 5-9 listopada z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 8 liceum obchodziło Tydzień Niepodległości. Na tą okoliczność każda z 24 klas musiała zaprezentować jedną z pieśni patriotycznych śpiewanych podczas I Wojny Światowej przez legionistów i […]

TAK SIĘ BAWI SP 49 :)

W dniach 21 i 29 listopada w Szkole Podstawowej nr 49 odbyła się złożona SUPER- Akcja w kategorii „Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego”. Tym razem właśnie, samorząd podzielił tę akcję na dwie, a nawet trzy części. […]

Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.

W listopadzie 2018 r. postanowiliśmy zorganizować  superakcję, podczas której świętowaliśmy Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Prace nad przygotowaniem uroczystości rozpoczęliśmy we wrześniu. Na pierwszym spotkaniu postanowiliśmy zorganizować Bal Niepodległości. Rozdzieliliśmy zadania dla poszczególnych sekcji i przystąpiliśmy do systematycznej pracy organizacyjnej. […]

SUPER-AKCJA: Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym

SUPER-AKCJA: Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym Na początku listopada Szkolna Rada Uczniowska włączyła się w pomoc przy organizacji koncertu charytatywnego. Poniżej prezentujemy nasz wkład pracy w imprezę: a) termin: początek listopada zaplanowanie akcji, przydział zadań […]

Widowisko Dumy i Radości

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało uroczystość pod hasłem „Widowisko dumy i radości”. Była to barwna lekcja historii na żywo, na której przedstawiciele różnych szkół z całej Małopolski prezentowali Bohaterów naszej Ojczyzny. Reprezentacja […]

SUPER-AKCJA: Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia

Na początku lutego Szkolna Rada Uczniowska włączyła się w pomoc przy organizacji akcji Krakowski Tydzień Dobrego Słowa. Poniżej prezentujemy nasz wkład pracy: a) termin: 31 I – 4 II zaplanowanie akcji, przydział zadań i koordynowanie przebiegu prac, b) miejsce: hol […]

Krakowska pomoc dla rodziny w kryzysie!

W Krakowie dostępna jest pomoc dla wszystkich rodzin, które aktualnie znajdują się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Można ją uzyskać w jednym z czterech ośrodków i uzyskać potrzebne wsparcie. Miasto Kraków wspiera mieszkańców i ich rodziny poprzez poradnictwo i […]

Jak podbiliśmy 8 LO

12 października w naszej szkole odbyły się wybory na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiamy Wam protokół z tego wydarzenia oraz załączamy link do regulaminu wyborów: Protokół z wyborów Prezydenta SU 8 LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Zgłoszeni kandydaci: […]

Patriotyczny listopad ze wspomnieniami i pięknymi słowami

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się w naszej szkole od wspólnego radosnego śpiewania pieśni patriotycznych. Wydarzenie to wywarło ogromny wpływ na nasz samorząd szkolny, który również postanowił włączyć się w miesięczne obchody tej szczególnej rocznicy. Z […]

Tak dla kultury

Tak dla kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym Po udanym ubiegłorocznym przeglądzie teatralnym, w tym roku szkolnym nasze działania kulturalne postanowiliśmy  skoncentrować na innej dziedzinie sztuki – fotografii. Dochodziło do nas wiele informacji o dużym zainteresowaniu naszych uczniów […]