NOWE!

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 im. LUCJANA RYDLA W KRAKOWIE
OPRACOWANY NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września
1991 ( art. 55 ) oraz STATUTU SZKOŁY.

                                                                                               

                                                                        § 1
Szkolna Rada Uczniowska to cała społeczność uczniowska, Prezydium Samorządu
Uczniowskiego to jego organ wykonawczo – zarządzający.

Praca w SRU:
– stwarza uczniom możliwość pełnego angażowania się w życie szkoły,
– uczy współdziałania i odpowiedzialności za siebie i innych,
– uaktywnia społecznie.

                                                                         § 2
I. W skład Prezydium Szkolnej Rady Uczniowskiej wchodzi:
– przewodniczący
– zastępca przewodniczącego
– skarbnik
– członkowie

II. Zadania:
– przewodniczący – kieruje pracą Prezydium SRU, współpracuje z Opiekunami, Dyrekcją
Szkoły, Radą Rodziców, Radą Szkoły, koordynuje współprace sekcji,
– zastępca przewodniczącego – koordynuje prace poszczególnych sekcji,
– skarbnik – prowadzi protokoły zebrań, dokumentację, zbiera fundusze,
– członkowie – czynnie uczestniczą w życiu szkoły, wykonują gazetki okolicznościowe na
tablicy SRU.

III. Szkolna Rada Uczniowska może powołać w miarę potrzeb następujące sekcje:
– organizacyjno – porządkowa – organizowanie, utrzymanie porządku w szkole, na
imprezach szkolnych, godne reprezentowanie szkoły,
– dekoracyjna – przygotowuje dekoracje, dba o gazetkę SRU,
– kulturalno – rozrywkowa – organizuje dyskoteki, nadzoruje losowanie szczęśliwego
numerka, prowadzi konkurs na Gospodarza szkoły.

IV. Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej odbywają się na podstawie ordynacji wyborczej
zawartej w § 7 regulaminu.

                                                                         § 3
CELE I ZADANIA SRU
I. SRU jest powołana do reprezentowania uczniów wobec organów szkoły.

II. SRU reprezentuje społeczność uczniowską wobec instytucji, organów i organizacji
pozaszkolnych.

III. Realizacji celów SRU winna towarzyszyć dbałość o dobre imię szkoły.

IV. Do zadań SRU należy w szczególności:
– przedstawianie organom szkoły opinii i potrzeb uczniowskich,
– współdziałanie z organami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do
nauki,
– występowanie do organów szkoły o udzielenie pomocy uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji,
– mediacja przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkolnej,
– organizowanie uroczystości szkolnych,
– organizowanie działalności kulturalnej,
– organizowanie samopomocy koleżeńskiej.
                                                                                             

                                                                         § 4
PRAWA SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
I. Szkolna Rada Uczniowska może przedstawić Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej,
Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , a w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią,
celem i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi,
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu,
3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością
rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
4. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi propozycjami oraz
możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły,
6. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SRU.

II. Szkolna Rada Uczniowska ma prawo z własnej inicjatywy lub na prośbę kolegów,
pośredniczyć w rozwiązywaniu trudności napotkanych przez poszczególnych uczniów.

III. Prezydium Szkolnej Rady Uczniowskiej ma prawo do zorganizowania koleżeńskiej
pomocy w nauce, uczniom którzy jej potrzebują.

                                                                        § 5
OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELI SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
I . Reprezentowanie społeczności szkolnej poza terenem szkoły.

II. Przedstawiciele SRU winni wyróżniać się wzorową postawą społeczną , kulturą osobistą ,
pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych, godnym reprezentowaniem szkoły,
szanowaniem i wzbogaceniem jej dobrych tradycji.

III. Przedstawiciele SRU powinni stanowić wzór dla swoich kolegów zakresie dbałości
o wygląd i estetykę szkoły oraz terenu przyszkolnego.

IV. Obowiązkiem SRU jest przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do
nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.

V. Rada SRU ma obowiązek składać całej społeczności uczniowskiej sprawozdania ze
sposobu załatwienia zgłaszanych przez nią wniosków i postulatów.

VI. Obowiązkiem SRU jest powołanie sekcji o określonych ściśle zadaniach zależnych od
potrzeb szkoły.

VII. SRU ma obowiązek przestrzegania ustaleń władz szkolnych oraz statutu szkoły.

VIII. Obowiązkiem SRU jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności,
lekceważenia obowiązków szkolnych , nieprzestrzegania ustalonego porządku, przemocy
i brutalności.

                                                                        § 6
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z OPIEKUNEM, NAUCZYCIELAMI,
DYREKTOREM SZKOŁY, RADĄ PEDAGOGICZNĄ, RADĄ RODZICÓW
I. Wszystkie problemy nurtujące społeczność uczniowską winny być zgłaszane przez
przedstawicieli SRU do Opiekunów i rozpatrywane na zebraniach.

II. Wnioski i uwagi podjęte na zebraniach SRU winny być przedłożone za pośrednictwem
Opiekuna Dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców.

III. O podjętych decyzjach wynikających z wniosków i postulatów które rozpatrywane były
przez odpowiednie organy szkoły Opiekun winien powiadomić SRU.

IV. W zebraniach SRU może uczestniczyć Dyrektor szkoły.

V. SRU spotyka się na zebraniach co najmniej raz w miesiącu. W przypadku spraw
wymagających natychmiastowego rozstrzygnięcia należy zwołać dodatkowe posiedzenie.

VI. Wnioski sformułowane na zebraniach SRU przekazywane są Dyrektorowi szkoły, oraz za
pośrednictwem Prezydium SRU poszczególnym klasom.

VII. W przypadku niekompetencji członka SRU pozostali członkowie wraz z Opiekunem
oraz Dyrektorem szkoły mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.

VIII. Przez niekompetencję rozumie się: niewypełnienie obowiązków i zadań wynikających
z pełnionej funkcji, działania niezgodne z regulaminem, działanie na szkodę społeczności
uczniowskiej, zachowanie niegodne ucznia.

                                                                      § 7
ORDYNACJA WYBORCZA DO SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ
I. Szkolna Rada Uczniowska to cała społeczność uczniowska , zaś Prezydium Samorządu to
jego organ wykonawczo – zarządzający.

II. Kadencja Prezydium SRU trwa jeden rok szkolny.

III. Prezydium SRU jest wybierane w wyborach powszechnych , równych , bezpośrednich
i tajnych.

IV. Wybory odbywają się w dwóch etapach:
1 etap – wybór kandydata do SRU w każdej klasie.
2 etap – wybory powszechne spośród wszystkich podanych kandydatów.
1. Wybory powszechne – każdy ma prawo wziąć w nich udział,
2. Wybory równe – każdy uczeń ma jeden głos,
3. Bezpośrednie – każdy uczeń musi sam uczestniczyć w wyborach,
4. Tajne – kandydaci znajdują się na specjalnej karcie do głosowania, należy odpowiednio
zaznaczyć swojego kandydata, następnie kartę wrzuca się do urny wyborczej.

V. Szkolną Komisję Wyborczą powołuje się na zebraniu SRU. W jej skład wchodzą
uczniowie wszystkich klas nie mający prawa wyborczego.

VI. Kandydaci do SRU mają prawo do zaprezentowania swojej osoby na apelu w obecności
wszystkich uczniów szkoły podstawowej.

VII. Nie jest przewidziana dodatkowa kampania wyborcza.

VIII. Członkami Szkolnej Rady Uczniowskiej zostaje wybranych 15 kandydatów, którzy
uzyskali największą ilość głosów:
a)w przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby głosów zwiększa się liczbę
członków Rady SRU decyzją Komisji Wyborczej.

IX. Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej wybierają członkowie Rady
w głosowaniu jawnym na pierwszym zebraniu.

                                                                       § 8
KALENDARZ WYBORCZY  
I. Zebranie sprawozdawcze kończące kadencje SRU – koniec czerwca

II. Wybory kandydatów poszczególnych klas – do połowy czerwca

III. Opracowanie list wyborczych i kart do głosowania – do połowy czerwca

IV. Wybory do SRU – trzeci tydzień czerwca

V. Ogłoszenia wyników wyborów – do 2 dni od dnia wyborów.

VI. Prezentacja nowego Prezydium SRU całej społeczności uczniowskiej podczas
uroczystego apelu, nie później jednak niż do dwóch tygodni od dnia wyborów.

                                                                        §9
WYBORY OPIEKUNA SRU
I. Kadencja Opiekuna SRU trwa 1 rok szkolny.

II. Kandydat na Opiekuna jest wybierany spośród całego Grona Pedagogicznego przez
wszystkich uczniów szkoły w dniu wyborów do Prezydium SRU.

                                                                        §10
ZADANIA OPIEKUNA SRU
I. Opiekun SRU czuwa nad całokształtem prac SRU, doradzając i wspomagając inicjatywy
uczniowskie.

II. Opiekun pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

III. Opiekun jest ogniwem łączącym uczniów i ich przedstawicieli z Radą Pedagogiczną
i Radą Rodziców.

IV. Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej ma prawo veta w każdej podejmowanej przez SRU
decyzji jeżeli:
– są sprzeczne z obowiązującym w szkole prawem,
– są niezgodne z przyjętymi normami społecznymi,
– nie służą dobru uczniów,
– są przeciwne prawom ucznia.

                                                                       §11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
I. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu
negatywnie oceniani.

II. Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem szkoły od dnia uchwalenia.

ZOBACZ TAKŻE

Jak powstał nasz samorząd

Wybory do Samorządu Szkolnego są dla każdego ucznia 23 LO jedną z pierwszych „lekcji demokracji”. Ich przebieg określa  „Regulamin samorządu szkolnego XXIII LO”. Oto jego najważniejsze punkty: Regulamin Samorządu XXIII LO I. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie liceum. […]

Samorządowy Turniej Na Orientację

Jednym z wydarzeń w ramach  Samorządowej Ligi Mistrzów był zorganizowany w połowie października w Lasku Wolskim Samorządowy Turniej Na Orientację. Na starcie zgromadzili się młodzieżowi liderzy społeczni z różnych szkół całego Krakowa. Wśród uczestników nie mogło też zabraknąć […]

Widowisko Dumy i Radości

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowało uroczystość pod hasłem „Widowisko dumy i radości”. Była to barwna lekcja historii na żywo, na której przedstawiciele różnych szkół z całej Małopolski prezentowali Bohaterów naszej Ojczyzny. Reprezentacja […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie ​​Wybory do Zarz...

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 24.09.2017 r. Do wyborów zgłosiło się 7 kandydatów: Klaudia Bochenek, Marlena Bukowiec Kacper Koryczan Magdalena Pyrczak Zuzanna Rejdak, Paulina Surowiec Piotr Sowa ​W wyborach oddano188 głosów, […]

Samorząd uczniowski w mechaniku

23.X.2018r. odbyło się zebranie SU w ZSM1 w celu zatwierdzenia nowego przewodniczącego. Do kandydowania zgłosił się jeden uczeń pełniący tą funkcję w roku ubiegłym, czyli Bartosz Gawron. Na zebraniu SU jego kandydatura została zatwierdzona, w związku z czym […]

Rada Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wybrana!

W ostatnim tygodniu września w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego!     Każdy z kandydujących przedstawił atrakcyjny i ciekawy plan wyborczy. Wybór odpowiedniego kandydata był bardzo trudny […]

Super Akcja Wolność kocham i rozumiem

Na początku bieżącego roku szkolnego Samorząd Od Kusego został poproszony przez P. Dyrektor o zaopiniowanie nowego Statutu Szkoły Podstawowej nr 91. Na specjalnie zorganizowanym spotkaniu dokonaliśmy omówienia zmian zaplanowanych w tym najważniejszym szkolnym dokumencie. Niektóre punkty zainteresowały nas […]

Regulamin portalu

Informacje prawne Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Portalu Internetowego „Młody Kraków”, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody […]

SUPER-AKCJA: Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne...

SUPER-AKCJA  – PAŹDZIERNIK: Młody obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne Pod koniec października Szkolna Rada Uczniowska  włączyła się ze swoim przedsięwzięciem w obchody 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. W związku z tym 30 października 2018 r. […]

KDO ds. Młodzieży

Komisji Dialogu Obywatelskiego