Prezydium SU w Chemiku 2018/19

W Zespole Szkół Chemicznych w Krakowie kadencja samorządu Uczniowskiego trwa 2 lata. Funkcji przewodniczącego nie powinna pełnić osoba, która w danym roku szkolnym jest w klasie maturalnej. W tym roku, zorganizowaliśmy spotkanie samorządów klasowych oraz samorządu szkolnego, gdzie została poruszona kwestia kandydatur na Prezydium. Reprezentaci klas podjęli decyzję, że w tym roku nie będziemy przeprowadzać wyborów, lecz będziemy kontynuować pracę w samorządzie w takim składzie jak w roku 2017/18  jednak bacząc na to, że przewodniczący aktualnie jest w klasie maturalnej – dokonaliśmy przesunięcia o stopień. W związku z taką decyzją Prezydium stanowią :

Przewodnicząca : Katarzyna Migdał z klasy 3a

Zastępca : Grzegorz Broszkiewicz z klasy 3t

Skarbnik : Magdalena Ptasznik z klasy 3a.

Opiekunem SU pozostał Pan prof. Wojciech Brzuchacz.

Poniżej zamieszczam regulamin.

TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§9.
Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
§10.
Bezpośrednio po wyborach Samorząd Klasowy wybiera spośród siebie osoby funkcyjne.
§11.
Przewodniczący poszczególnych klas tworzą Radę Samorządu Uczniowskiego.
§12.
Kandydatów do Prezydium SU zgłaszają Samorządy Klasowe lub sami Kandydaci.
§13.
Kandydaci do Prezydium SU muszą spełniać następujące warunki:
a) uzyskać co najmniej średnią ocen 3,8 ze wszystkich przedmiotów nauczania,
b) posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
c) cieszyć się dobrą opinią wśród kolegów i nauczycieli.
§14.
Tryb wyboru Prezydium SU:
a) w wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas w głosowaniu równym, tajnym, bezpośrednim i powszechnym,
b) członkami Prezydium zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów,
c) Rada SU w porozumieniu z opiekunem SU może przed wyborami zadecydować o pozostawieniu w Prezydium Sekretarza, który wzorowo pełnił funkcję w poprzedniej kadencji,
d) w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 6- osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące,
e) nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU,
f) kadencja wszystkich organów SU trwa 1 rok lub 2 lata,
g) do dnia 9 października klasy zgłaszają na piśmie maksymalnie po 3 kandydatów do Prezydium z ich krótką charakterystyką; kandydatury może opiniować wychowawca klasy,
h) od dnia 12 października trwa kampania wyborcza kandydatów do Prezydium, która nie może zakłócać pracy szkoły,
i) wybory do Prezydium SU powinny odbyć się do 30 października,
j) nowe Prezydium w ciągu 7 dni od dnia wyborów powinno się ukonstytuować, wybierając spośród siebie osoby funkcyjne.
k) w przypadku rezygnacji członka Prezydium SU z pełnionej funkcji jego obowiązki przejmuje osoba, która uzyskała następne pod względem ilości zdobytych głosów miejsce w wyborach.
§15.
Przedstawicieli uczniów do Rady Szkoły z wyjątkiem przewodniczącego SU, który automatycznie zostaje wybrany do Rady Szkoły, wybiera się w trybie przewidzianym w §9,§10 i §11.. Kandydaci powinni spełniać warunki, podane w §12 niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV
TRYB WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
§16.
Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok lub dwa lata.
§17.
Wyboru opiekuna SU dokonuje się w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych, jednocześnie z wyborami Prezydium SU.
§18.
Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody.

 

Wybory Samorządowe w Chemiku”
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów
na Opiekuna Samorządu Uczniowskiego i Prezydium SU

sporządzony przez Komisję Wyborczą Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej- Curie dnia 27 października 2017r.

1. Komisja potwierdza, iż otrzymała szablon karty do głosowania od Opiekuna SU potrzebny do przeprowadzenia głosowania i na jego podstawie ustaliła następujące wyniki głosowania:

1 Liczba osób uprawnionych do głosowania 510
2 Liczba osób, którym wydano kartę do głosowania 419
3 Liczba kart wyjętych z urny 419
4 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 45
4a w tym liczba głosów nieważnych oddanych na kandydatów na Opiekuna SU 34
4b w tym liczba głosów nieważnych oddanych na kandydatów na Przewodniczącego SU 11
5 Liczba głosów ważnych –
5a w tym liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów na Opiekuna SU 385
5b w tym liczba głosów ważnych oddanych na kandydatów na Przewodniczącego SU 408

2. Na poszczególnych kandydatów na Opiekuna SU oddano następujące liczby głosów:

Lp. Nazwisko i imię kandydata Liczba głosów Miejsce Procenty
1 p. Brzuchacz Wojciech 239 I 57,04%
2 p. Aneta Polit 122 II 29,11%
3 p. Joanna Zima 24 III 5,72%
4 GŁOSY NIEWAŻNE 34 – 8,11%

 

3. Na poszczególnych kandydatów na Przewodniczącego SU oddano następujące liczby głosów:

Lp. Nazwisko i imię kandydata Klasa Liczba głosów Miejsce Procenty
1 Bartłomiej Lis 3at 171 I 40,81%
2 Katarzyna Migdał 2a 165 II 39,37%
3 Grzegorz Broszkiewicz 2t 54 III 12,88%
4 Magdalena Ptasznik 2a 18 IV 4,29%
5 GŁOSY NIEWAŻNE – 11 – 2,65%

FREKWENCJA WYBORCZA- 82,15%

 

Katarzyna Migdał


Opublikowano:
4 listopada 2018