Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego w SP 49!

 

 

 

Sprawozdanie z przebiegu wyborów do Samorządu Uczniowskiego z dnia 17 IX 2018r.

 

 

Spotkanie z kandydatami oraz oficjalne rozpoczęcie kampanii wyborczej rozpoczęło się 7 IX 2018r.

Na liście wyborczej pojawiło się pięć nazwisk. Harmonogram głosowania został podany do wiadomości 14 IX 2018r. Wybory przebiegły bez zakłóceń na 3 godzinie lekcyjnej.

Uprawnionych do głosowania było 224 uczniów z klas V i VIII Szkoły Podstawowej oraz III klas gimnazjalnych. Udział w głosowaniu wzięło 204 uczniów czyli frekwencja wyniosła 91%. Dodatkowo swój głos oddało 15 nauczycieli.

Wyniki:

I miejsce 117 głosami zdobył, a tym samym został Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Michał K. z kl.3e.

II miejsce 38 głosami zdobyła, a tym samym została Zastępcą Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Liwia Z. z kl.3c.

III miejsce 32 głosami zdobył, a tym samym został drugim Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Mateusz K.K. z kl.3a.

IV miejsce 24 głosami zdobyła Urszula B. z kl.3d.

V miejsce 6 głosami zdobyła Aleksandra P. z kl.3f.

 

 

2 głosy były nieważne.

Dodatkowo przeprowadzono wybory na opiekuna SU. Opiekunem została p. Marlena J.

Szkolna Komisja Wyborcza

Katarzyna G.

Inga S..

Nauczyciel Koordynator Marlena J.

 

 

 

 


 

Regulamin działalności Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 49 im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Krakowie

 

Rozdział V: ORDYNACJA WYBORCZA

§18

Organy wybieralne SU: Rada SU, Rada Samorządów Klasowych oraz Opiekun SU wybierani są co roku w miesiącu wrześniu. Wybory do Rady SU są równe, tajne, powszechne i bezpośrednie.

§19

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) posiada każdy uczeń szkoły oraz chętni nauczyciele.

§20

Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

 1. stałego członka Rady SU – posiada każdy uczeń szkoły,
 2. Przedstawiciela Samorządu Klasowego – posiada każdy uczeń danej klasy,
 3. Opiekuna SU – posiada każdy członek Rady Pedagogicznej.

§21

Wybory Przedstawicieli Samorządów Klasowych odbywają się najpóźniej na trzeciej godzinie wychowawczej w nowym roku szkolnym. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwa wychowawca. Przewodniczącym Samorządu Klasowego zostaje osoba, która w głosowaniu uzyskała największą ilość głosów.

§22

Ogólnoszkolne wybory do Rady SU przeprowadza Szkolna Komisja Wyborcza, w skład której wchodzi minimum dwóch uczniów nie będących kandydatami w wyborach i koordynujący wybory nauczyciel.

§23

Szkolna Komisja Wyborcza powoływana jest na 2 tygodnie przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów. Do jej obowiązków należy:

 1. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
 2. określenie i ogłoszenie nazwisk kandydatów oraz zasad prowadzenia kampanii wyborczej przynajmniej tydzień przed terminem wyborów,
 3. przygotowanie wyborów,
 4. ogłoszenie terminu i miejsca wyborów,
 5. przeprowadzenie wyborów,
 6. obliczenie głosów,
 7. sporządzenie protokołu z wyborów, ogłoszenie ich wyników i sporządzenie sprawozdania z wyborów.

§24

Ogólnoszkolne wybory dokonują się w następujący sposób:

 1. Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w czasie minimum tygodnia przed ustalonym przez dyrekcję szkoły terminem wyborów i według zasad określonych przez Szkolną Komisję Wyborczą.
 2. Musi być co najmniej dwóch kandydatów na liście wyborczej.
 3. Głosowanie dokonuje się poprzez stawienie się uczniów wraz z nauczycielem uczącym przed Szkolną Komisją Wyborczą w określonym miejscu i terminie, wypełnienie karty do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie jej do urny wyborczej.
 4. Opiekunem SU zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów uprzednio wybranej Rady SU.
 5. Członkami Rady SU zostają wszyscy kandydujący w wyborach na Przewodniczącego SU.
 6. Przewodniczącym SU zostaje osoba, która otrzymała największą liczbę głosów w głosowaniu spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
 7. Zastępcą Przewodniczącego SU zostaje osoba, która otrzymała drugą w kolejności liczbę głosów spośród wszystkich wybranych członków Rady SU.
 8. Jeżeli ze względu na równość liczby głosów oddanych na kandydatów zaistnieje trudność w dzieleniu mandatów, Szkolna Komisja Wyborcza zarządza wybory uzupełniające.

§25

Mandat członka Rady SU oraz Przewodniczącego Samorządu Klasowego wygasa w razie:

1.rezygnacji,

2.końca kadencji,

3.po ukończeniu nauki w szkole.

Mandat Opiekuna SU wygasa w razie:

1.rezygnacji,

2.końca kadencji,

3.odwołania decyzją dyrekcji szkoły lub rady pedagogicznej.

Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:

1.na miejsce Przewodniczącego Samorządu Klasowego – klasa powołuje osobę pełniącą jej obowiązki na czas określony lub przeprowadza uzupełniające wybory,

2.na miejsce Przewodniczącego Rady SU – na czas określony obowiązki Przewodniczącego pełni Zastępca lub przeprowadza się uzupełniające wybory powszechne,

3.w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna SU – Rada SU w ciągu 2 tygodni od chwili wygaśnięcia mandatu przeprowadza uzupełniające głosowanie, a w tym czasie obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły.

 

Tagi:

Opublikowano:
5 listopada 2018