NOWE!

Samorządowe Święto Demokracji

3,2,1 … ZaczynaMY! Niniejszym prezentujemy całemu światu wyniki wyborów Samorządu Od Kusego przeprowadzonych w ramach szkolnego Święta Demokracji oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie zawierający m. in. zapisy ordynacji wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza, której przewodniczyła nowo wybrana Ambasadorka Praw Dziecka, a przewodnicząca samorządu z ubiegłego roku szkolnego – Gabriela Pękala.

Protokół wyników wyborów Samorządu Od Kusego AD 2018

Dzień i miejsce przeprowadzenia wyborów:

30 października 2018 r. (wtorek),

Szkoła Podstawowa nr 91 im. J. Kusocińskiego,

os. Handlowe 4, 31 – 935 Kraków

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała

Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie:

Gabriela Pękala (przewodnicząca),

Szymon Korta, Wiktor Iwanicki

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 520 osób

Wszystkich głosów oddanych: 436,

W tym głosów ważnych: 417

Frekwencja wyborcza:  83,8 %

Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów:

 1. Batko Bartłomiej (102 głosów )
 2. Glonek Michał (114 głosów)
 3. Klaja Martyna (95 głosów)
 4. Król Małgorzata (106 głosów)

 

 

W wyniku wyborów ustalono skład Zarządu samorządu:

Przewodniczący SU (prezydent) – Michał Glonek

Zast.  przew. (arcymistrz) – Małgorzata Król

Skarbnik SU (Minister Finansów)  – Bartłomiej Batko

Sekretarz SU (kanclerz)  – Martyna Klaja

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 91
 2. Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 91 oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 1. Do głównych celów działalności SU należą:
  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
  i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

 1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
 2. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
 3. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
  wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
  b. inspirowanie uczniów do działania,
  c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

Rozdział IV: ORGANY SU – ZADANIA, STRUKTURA.

 1. Do wybieralnych organów SU należy Rada Samorządów Klasowych oraz Zarząd SU. Ich kadencja trwa jeden rok szkolny.
 2. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
  identyfikują potrzeby uczniów,
  b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
  Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
 3. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
  uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
  b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
  c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
  d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 4. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
  współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
  b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
  c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
  d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły
  e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.
 5. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na miesiąc.
 6. Do kompetencji Zarządu SU należy:
  koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
  b. opracowanie rocznego planu działania SU,
  c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
  d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
  e. zbieranie i archiwizowanie w segregatorze bieżącej dokumentacji SU.
 7. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
 8. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
  uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
  b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
  c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
  d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
  e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 9. Zarząd SU składa się z: przewodniczącego SU, wiceprzewodniczącego SU, skarbnika, sekretarza oraz stałych członków Zarządu SU, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.
 10. Przewodniczący Zarządu SU:
  kieruje pracą Zarządu SU,
  b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
  c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
  d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
  e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.
 11. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 12. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 13. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Zarząd SU składa się z uczniów wybieranych w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich .
 2. Termin wyborów do Zarządu SU jest ogłaszany przez Opiekuna SU najpóźniej do końca października każdego roku szkolnego
 3. Kandydatem do Zarządu SU może zostać każdy uczeń szkoły.
 4. Zgłoszenie kandydatury ma formę pisemną według ustalonego formularza
 5. Pełnienie funkcji przewodniczącego klasy nie wyklucza możliwości kandydowania do Zarządu SU..
 6. Kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów, zawsze z zachowaniem wysokiej kultury.
 7. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Młodzieżowa Komisja Wyborcza, zwana dalej MKW, w porozumieniu z Opiekunem SU.
 8. Do zadań MKW należy: ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur, przyjęcie zgłoszeń od kandydatów i ich weryfikacja, poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach, czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, przygotowanie wyborów od strony organizacyjnej. przeprowadzenie wyborów i obliczenie głosów, sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
 9. Głosowanie na kandydatów do Zarządu SU odbywa się na terenie szkoły.
 10. Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania.
 11. Wyboru dokonuje się przez zakreślenie na karcie do głosowania znaku „x” przy wybranym kandydacie.
 12. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona oraz dokonano nieprawidłowego zapisu.
 13. Do nowego Zarządu SU wchodzą uczniowie, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów.
 14. Pierwsze zebranie nowego Zarządu SU odbywa się niezwłocznie po wyborach w celu przygotowania ramowego planu pracy SU na rok szkolny.
 15. Wybory mogą być unieważnione przez Dyrektora Szkoły w drodze protestów wyborców wniesionych na piśmie w ciągu 2 dni od dnia głosowania w przypadku jeżeli dopuszczono się istotnego naruszenia Statutu szkoły..
 16. Każdego członka Zarządu SU można odwołać na wniosek organów szkoły, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin SU, nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoich praw.

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 wchodzi wżycie z dniem jego akceptacji przez organy szkoły. Z chwilą uchwalenia nowego Regulaminu SU tracą moc poprzednie regulaminy działalności SU.

ZOBACZ TAKŻE

Wybory samorządowe Szkoły Podstawowej nr 67

20 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 67 im. Władysława Łokietka odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Na ośmiu kandydatów oddano 229 głosów. Wybrani zostali:   Przewodnicząca Hanna Działach (51 gł.) Zastępca Anna Gibiec (43 gł.) Sekretarz […]

Jesienna Zabawa Integracyjna

We wtorkowe popołudnie dnia 30 października zorganizowaliśmy jesienną zabawę integracyjną w ramach SUPER-AKCJI „Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego”. Celem imprezy było zintegrowanie społeczności szkolnej, która w tym roku jest wyjątkowo zróżnicowana wiekowo (1. i 4. klasy […]

Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1 IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE Regulamin zawiera: I. Postanowienia ogólne II. Organy Samorządu Uczniowskiego III. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego […]

Samorząd uczniowski w mechaniku

23.X.2018r. odbyło się zebranie SU w ZSM1 w celu zatwierdzenia nowego przewodniczącego. Do kandydowania zgłosił się jeden uczeń pełniący tą funkcję w roku ubiegłym, czyli Bartosz Gawron. Na zebraniu SU jego kandydatura została zatwierdzona, w związku z czym […]

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

REGULAMIN SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 93 im. LUCJANA RYDLA W KRAKOWIE OPRACOWANY NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY z dnia 7 września 1991 ( art. 55 ) oraz STATUTU SZKOŁY.             […]

Kraków jest zaangażowany społecznie

Z końcem sierpnia wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Kraków zaangażowany społecznie”, realizowana przez Gminę Miejską Kraków. Jej założeniem jest wspieranie komunikacji służącej edukowaniu i informowaniu mieszkańców o działaniach i usługach społecznych prowadzonych przez miasto. Realizowana przez Kraków polityka […]

Protokół z wyborów do Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie ​​Wybory do Zarz...

Wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego XVI LO w Krakowie  odbyły się dnia 24.09.2017 r. Do wyborów zgłosiło się 7 kandydatów: Klaudia Bochenek, Marlena Bukowiec Kacper Koryczan Magdalena Pyrczak Zuzanna Rejdak, Paulina Surowiec Piotr Sowa ​W wyborach oddano188 głosów, […]

Samorządowy Turniej Na Orientację

Jednym z wydarzeń w ramach  Samorządowej Ligi Mistrzów był zorganizowany w połowie października w Lasku Wolskim Samorządowy Turniej Na Orientację. Na starcie zgromadzili się młodzieżowi liderzy społeczni z różnych szkół całego Krakowa. Wśród uczestników nie mogło też zabraknąć […]

Jak podbiliśmy 8 LO

12 października w naszej szkole odbyły się wybory na Prezydenta Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiamy Wam protokół z tego wydarzenia oraz załączamy link do regulaminu wyborów: Protokół z wyborów Prezydenta SU 8 LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Zgłoszeni kandydaci: […]

Samorząd” Michałowskiego” na nowy rok szkolny wybrany!

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałem Dwujęzycznym im. Piotra Michałowskiego TSSP Wybory do Samorządu Uczniowskiego to dla społeczności uczniowskiej ważna lekcja demokracji, najlepiej przygotowująca młodych ludzi do życia w społeczeństwie demokratycznym. 15 września 2018r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego […]