NOWE!

Samorządowe Święto Demokracji

3,2,1 … ZaczynaMY! Niniejszym prezentujemy całemu światu wyniki wyborów Samorządu Od Kusego przeprowadzonych w ramach szkolnego Święta Demokracji oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 w Krakowie zawierający m. in. zapisy ordynacji wyborczej. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Młodzieżowa Komisja Wyborcza, której przewodniczyła nowo wybrana Ambasadorka Praw Dziecka, a przewodnicząca samorządu z ubiegłego roku szkolnego – Gabriela Pękala.

Protokół wyników wyborów Samorządu Od Kusego AD 2018

Dzień i miejsce przeprowadzenia wyborów:

30 października 2018 r. (wtorek),

Szkoła Podstawowa nr 91 im. J. Kusocińskiego,

os. Handlowe 4, 31 – 935 Kraków

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała

Młodzieżowa Komisja Wyborcza w składzie:

Gabriela Pękala (przewodnicząca),

Szymon Korta, Wiktor Iwanicki

Liczba uczniów uprawnionych do głosowania: 520 osób

Wszystkich głosów oddanych: 436,

W tym głosów ważnych: 417

Frekwencja wyborcza:  83,8 %

Wyniki uzyskane przez poszczególnych kandydatów:

 1. Batko Bartłomiej (102 głosów )
 2. Glonek Michał (114 głosów)
 3. Klaja Martyna (95 głosów)
 4. Król Małgorzata (106 głosów)

 

 

W wyniku wyborów ustalono skład Zarządu samorządu:

Przewodniczący SU (prezydent) – Michał Glonek

Zast.  przew. (arcymistrz) – Małgorzata Król

Skarbnik SU (Minister Finansów)  – Bartłomiej Batko

Sekretarz SU (kanclerz)  – Martyna Klaja

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 91

IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 91
 2. Samorząd Uczniowski, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły Podstawowej nr 91 oraz niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

 1. Do głównych celów działalności SU należą:
  promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
  b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
  c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
  i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
  d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
  e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

 

Rozdział III: OPIEKUN SU

 1. Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
 2. Opiekuna SU wybiera ogół uczniów w szkole. Wybory Opiekuna SU są równe, tajne, bezpośrednie, powszechne. Prawo kandydowania przysługuje wszystkim nauczycielom.
 3. Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
  wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
  b. inspirowanie uczniów do działania,
  c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

 

Rozdział IV: ORGANY SU – ZADANIA, STRUKTURA.

 1. Do wybieralnych organów SU należy Rada Samorządów Klasowych oraz Zarząd SU. Ich kadencja trwa jeden rok szkolny.
 2. Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
  identyfikują potrzeby uczniów,
  b. inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
  c. informują uczniów o działalności Zarządu SU.
  Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
 3. Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
  uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
  b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych Zarządu SU lub dyrekcji,
  c. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
  d. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 4. Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
  współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
  b. opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
  c. zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
  d. kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem Szkoły
  e. rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.
 5. Obrady Rady Samorządów Klasowych zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Rady Samorządów Klasowych przynajmniej raz na miesiąc.
 6. Do kompetencji Zarządu SU należy:
  koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
  b. opracowanie rocznego planu działania SU,
  c. identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
  d. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii, sugestii członków SU,
  e. zbieranie i archiwizowanie w segregatorze bieżącej dokumentacji SU.
 7. Obrady Zarządu SU zwoływane są przez Przewodniczącego Zarządu SU lub na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Opiekuna SU przynajmniej raz w miesiącu.
 8. Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
  uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
  b. stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
  c. uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
  d. troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
  e. włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.
 9. Zarząd SU składa się z: przewodniczącego SU, wiceprzewodniczącego SU, skarbnika, sekretarza oraz stałych członków Zarządu SU, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.
 10. Przewodniczący Zarządu SU:
  kieruje pracą Zarządu SU,
  b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
  c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
  d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,
  e. podczas każdego z zebrań Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych wskazuje inna osobę sporządzającą notatkę z obrad, która zostaje dodana do archiwum dokumentacji SU.
 11. Podział obowiązków i zadań w poszczególnych obszarach działań stałych członków Zarządu SU zostaje ustalony na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 12. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 13. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

 

ROZDZIAŁ IV: ORDYNACJA WYBORCZA

 1. Zarząd SU składa się z uczniów wybieranych w wyborach demokratycznych, czyli powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich .
 2. Termin wyborów do Zarządu SU jest ogłaszany przez Opiekuna SU najpóźniej do końca października każdego roku szkolnego
 3. Kandydatem do Zarządu SU może zostać każdy uczeń szkoły.
 4. Zgłoszenie kandydatury ma formę pisemną według ustalonego formularza
 5. Pełnienie funkcji przewodniczącego klasy nie wyklucza możliwości kandydowania do Zarządu SU..
 6. Kandydaci mają prawo do prowadzenia aktywnej kampanii wyborczej, tj. spotkań przedwyborczych, akcji plakatowych, happeningów, zawsze z zachowaniem wysokiej kultury.
 7. Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Młodzieżowa Komisja Wyborcza, zwana dalej MKW, w porozumieniu z Opiekunem SU.
 8. Do zadań MKW należy: ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur, przyjęcie zgłoszeń od kandydatów i ich weryfikacja, poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach, czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej, przygotowanie wyborów od strony organizacyjnej. przeprowadzenie wyborów i obliczenie głosów, sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników, przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.
 9. Głosowanie na kandydatów do Zarządu SU odbywa się na terenie szkoły.
 10. Każdy uczeń otrzymuje jedną kartę do głosowania.
 11. Wyboru dokonuje się przez zakreślenie na karcie do głosowania znaku „x” przy wybranym kandydacie.
 12. Głos jest nieważny, jeżeli karta do głosowania jest zniszczona oraz dokonano nieprawidłowego zapisu.
 13. Do nowego Zarządu SU wchodzą uczniowie, którzy w wyborach uzyskali największą liczbę głosów.
 14. Pierwsze zebranie nowego Zarządu SU odbywa się niezwłocznie po wyborach w celu przygotowania ramowego planu pracy SU na rok szkolny.
 15. Wybory mogą być unieważnione przez Dyrektora Szkoły w drodze protestów wyborców wniesionych na piśmie w ciągu 2 dni od dnia głosowania w przypadku jeżeli dopuszczono się istotnego naruszenia Statutu szkoły..
 16. Każdego członka Zarządu SU można odwołać na wniosek organów szkoły, jeżeli narusza Statut Szkoły, Regulamin SU, nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub rażąco nadużywa swoich praw.

 

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, Dyrekcji Szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
 2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
 3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 91 wchodzi wżycie z dniem jego akceptacji przez organy szkoły. Z chwilą uchwalenia nowego Regulaminu SU tracą moc poprzednie regulaminy działalności SU.
NOWE!

Letnia Szkoła Rzecznictwa

Letnia Szkoła Rzecznictwa zaprasza młodzieżowych radnych, samorządowców uczniowskich, młodych aktywistów oraz osoby, które chciałyby się rozwijać w tym kierunku na dwa intensywne dni szkolenia. Termin i miejsce: 8-9 sierpnia 2019 r, siedziba Stowarzyszenia Europe4Youth- ul. Urzędnicza 14/1, Kraków. Po zakończeniu programu […]

NOWE!

Juliada 2019- młodzieżowy festiwal sportu w Krakowie

W dniach 13-14 lipca 2019 r. zapraszamy na 21. edycję Juliady, jedną z najważniejszych imprez propagujących sport i kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Małopolsce,  organizowaną od 1999 r w partnerstwie Miasta Kraków i Stowarzyszenia Siemacha. Przez cały […]