NOWE!

Liga samorządów kategoria „Nic o nas bez nas”

LIGA SAMORZĄDÓW

X 2018

Kategoria „Nic o nas bez nas”

Nowy rok szkolny – wybory nowej Rady Samorządu Uczniowskiego i nowe zadania.

Nowo powołana Rada Samorządu zebrała się na roboczym spotkaniu 4. X. 2018 celem omówienia sposobu realizacji pierwszej kategorii z Ligii Samorządów. Podczas trzygodzinnej dyskusji i burzy mózgów nad priorytetami zadań doszliśmy do wniosku, że najlepiej rozpocząć nasze działania od uświadomienia sobie, co możemy, co powinniśmy, co oznacza samorządność w szkole.

Stwierdziliśmy, że aby ten cel osiągnąć, potrzebne jest wszystkim uczniom spotkanie szkoleniowe, i że przeprowadzimy je w dwóch etapach.

W pierwszym etapie zorganizujemy warsztaty dla samorządów klasowych, które poprowadzi  wspólnie z Radą Samorządu zaproszony psycholog, mgr Stanisław Bobula, a następnie w drugim etapie samorządy klasowe zrealizują w swoich klasach lekcję wychowawczą „Nico nas bez nas” według wypracowanego na warsztatach scenariusza.

Pięciogodzinne spotkanie szkoleniowe dla liderów szkoły i klas odbyło się 16. X. 2018. Pracowaliśmy z zastosowaniem kartmetaforycznych- moja rola i zaangażowanie w działania samorządu uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym. Po przerwie zapoznaliśmy się z drabiną partycypacji „Word cafe”– informowaniem, konsultowaniem, współdecydowaniem i decydowaniem; w czterech grupach omawialiśmy relacje samorządu uczniowskiego z nauczycielami, każda grupa omawiała swoje pytanie:

– o czym nauczyciele powinni nas informować?

– co nauczyciele powinni z nami konsultować?

–o czym powinniśmy wspólnie z nauczycielami współdecydować?

– o czym w szkole powinniśmy decydować.

Kolejne dwa tygodnie października to lekcje wychowawcze prowadzone przez samorządy klasowe metodą „world cafe”, na których podzielili się wiedzą z odbytego szkolenia, pobudzając jednocześnie kolegów i koleżanki do kreatywnego myślenia o tym, na co uczniowie mogą mieć i mają wpływ w szkole.

29.X.2018 Rada Samorządu zorganizowała spotkanie z przedstawicielami klas celem podsumowania efektów wspólnej pracy, na ile wzrosła świadomość uczniów dotycząca samorządności, jakie były odpowiedzi na pytania postawione w drabinie partycypacji.

Akcja objęła całą społeczność szkolną, czyli 330 uczniów i wychowawców.

Realizując kategorię poświęciliśmy na przygotowanie i planowanie 10 godzin, na realizację : 5 godzin warsztaty oraz lekcje w 12 klasach, czyli razem 17 godzin, oraz podsumowanie 3 godziny.

 

NOWE!

Młodzież działa lokalnie- otwarty konkurs ofert

Do 29 lipca można zgłaszać oferty do konkursu Młodzież działa lokalnie, ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Konkurs ma charakter powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Oczekiwanym celem […]

NOWE!

Miasto Młodych- otwarty konkurs ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży pod nazwą Miasto Młodych. Celem konkursu jest wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie zrealizowanie lokalnych inicjatyw młodzieżowych, w szczególności […]