Regulamin samorządu uczniowskiego

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH NR 1
IM. SZCZEPANA HUMBERTA W KRAKOWIE

Regulamin zawiera:
I. Postanowienia ogólne
II. Organy Samorządu Uczniowskiego
III. Tryb przeprowadzania wyborów Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
IV. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego
V. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. W Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta działa Samorząd Uczniowski.

§ 2.
2.Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta działa na podstawie art.85       ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)

§ 3.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta: Technikum Mechanicznego nr 15 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 14
2. Samorządy oddziałowe tworzą uczniowie, wybrani w danym oddziale w danym roku szkolnym.

§ 4.
1. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określone są w §16-22 Rozdział III Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta.
2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

§ 5.
1. Samorząd Uczniowski działa według Regulaminu Samorządu Uczniowskiego uchwalonego przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym.
2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 6.
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 7.
1. Do głównych celów działalności Samorządu Uczniowskiego należy promowanie wśród uczniów samorządności, zwiększanie aktywności uczniów, podejmowanie wspólnych decyzji dotyczących spraw szkolnych, promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
2. Samorząd Uczniowski motywuje uczniów do działalności kulturalnej, naukowej, sportowej.
3. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem Zespołu może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
4. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.
5. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

§ 8
Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:
1) uchwalenie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
2) przedstawienie wniosków Samorządu Uczniowskiego o przyznanie uczniom stypendium
Prezesa Rady Ministrów;
3) opiniowanie wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów;
4) opiniowanie w sprawie ustalenia przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym;
5) wnioskowanie o powołanie rady szkoły;
6) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;
7) opiniowanie w sprawie wniosku dyrektora szkoły o wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju, opiniowanie w sprawie wzoru jednolitego stroju;
8) wnioskowanie o nadanie imienia szkole;
9) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
10) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

II. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 9.
1. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Uczniowski.
2. Poszczególne oddziały w szkole, wybierają spośród uczniów danego oddziału Samorządy Oddziałowe.

§ 10.
1. Organami Samorządu są:
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
2) Rada Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą przewodniczący samorządów oddziałowych oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i jego Zastępca. Rada Samorządu Uczniowskiego, zwoływana jest przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego co najmniej raz na kwartał;
3) Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego, którą tworzą Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz członkowie zarządu.

§11.
1.Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa jeden rok.

§ 12.
1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego :
1) reprezentuje Samorząd Uczniowski wobec dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i rady rodziców;
2) kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego;
3) organizuje współdziałanie samorządów oddziałowych;
4) przewodniczy obradom Rady Samorządu Uczniowskiego
5) reprezentuje Samorząd Uczniowski podczas uroczystości szkolnych i innych wydarzeń związanych z działalnością szkoły.
2.Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołany przez Radę Samorządu
Uczniowskiego z pełnionej funkcji na skutek rażącego zaniedbania obowiązków. Decyzja
zapada zwykłą większością głosów przy udziale połowy członków Rady Samorządu
Uczniowskiego.
3.Po odwołaniu Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego obowiązki Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego przejmuje jego Zastępca.

§ 13.
1. Rada Samorządu Uczniowskiego:
a) uchwala Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
b) zatwierdza plan pracy Samorządu Uczniowskiego;
c) jest pośrednim wyrazicielem woli uczniów wobec dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców;
d) kieruje bieżącą pracą Samorządu Uczniowskiego.
2. Zebrania Rady mogą być zwoływane przez Przewodniczącego Samorząd Uczniowskiego, opiekuna lub 1 Rady Rada Samorządu Uczniowskiego w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Zebrania Rady Rada Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
4. Uchwały Rady Rada Samorządu Uczniowskiego zapadają zwykłą większością głosów.

§ 14.
1. Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego :
1) Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego wybierany jest spośród całej społeczności
Szkolnej w wyborach, które odbywają się zgodnie z zasadami określonymi
w Rozdziale III Regulaminu Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Mechanicznych
nr 1 im. Szczepana Humberta.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego;
b) wybranie w razie konieczności Skarbnika spośród członków Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego;
c) wybranie w razie konieczności spośród członków Zarządu Sekretarza, zajmującego się prowadzeniem dokumentacji Samorządu Uczniowskiego;
d) Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego może wydać opinie w sprawach wskazanych w § 8 Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ZARZĄDU RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 15.
1. Wybory odbywają się na początku każdego roku szkolnego, w miesiącu wrześniu lub październiku.
2. Prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie szkoły.

§ 16.
1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza powołana przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów;
2) przygotowanie wyborów;
3) przeprowadzenie wyborów;
4) obliczanie głosów;
5) sporządzenie protokołu;
6) ogłoszenie wyników wyborów.
2. Wybory odbywają się wyłącznie na kartach do głosowania przygotowanych przez Komisję
Wyborczą .

§ 17.
1. Wybory do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego mogą zostać poprzedzone kampanią wyborczą. Kampania wyborcza powinna przebiegać według pomysłu i inwencji kandydata, uwzględnić szacunek do drugiego człowieka, zasady dobrego wychowania oraz kulturę języka i nie może zakłócać pracy szkoły.
2. Datę wyborów do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego ustala i ogłasza opiekun Samorządu Uczniowskiego, zapewniając możliwość głosowania wszystkim uczniom w szkole.

§ 18.
1. Kandydatem do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń szkoły z wyjątkiem uczniów klas czwartych kończących naukę w danym roku szkolnym.
2. Kandydaci powinni być uczniami rzetelnie wywiązującymi się ze swoich obowiązków szkolnych ( bez ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego).
3. Kandydat może zgłosić się do wyborów sam lub może być wytypowany innych uczniów. Wszyscy kandydaci do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego muszą wyrazić wolę startu w wyborach, popartą pisemną zgodą.
4. Uczniowie, którzy chcą ubiegać się o funkcję w Zarządzie Rady Samorządu Uczniowskiego, muszą zebrać wśród uczniów szkoły co najmniej 15 głosów poparcia, sporządzając imienną listę swoich „ zwolenników” wraz z ich podpisami, muszą również zebrać wśród grona pedagogicznego szkoły 3 głosy poparcia oraz sporządzić imienną listę swoich „ zwolenników” wraz z ich podpisami.
5. Kandydaturę wraz z listą poparcia i pisemną zgodą na start w wyborach należy zgłosić do Komisji Wyborczej, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem wyborów.

§ 19.
1. Nazwiska kandydatów do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego, zakwalifikowanych przez Komisję Wyborczą, są umieszczane w gablocie informacyjnej Samorządu Uczniowskiego.
2. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego na trzy dni przed terminem wyborów, Rada Samorządu Uczniowskiego wyłania spośród swoich członków kandydatów do Zarządu, którzy wezmą udział w szkolnych wyborach.
3. W sytuacji zgłoszenia jednej kandydatury do wyborów do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje zwołane zebranie Rady Samorządu Uczniowskiego, która podejmuje decyzję w sprawie kandydata. W przypadku zatwierdzenia kandydata nowy Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i dotychczasowy Zarząd Rady Samorządu Uczniowskiego powołują skład nowego Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego (Zastępcę, Przewodniczącego, Członków Zarządu ) z dotychczas funkcjonującego Zarządu Rady, lub Rada Samorządu Uczniowskiego zgłasza kandydatury spośród członków Rady Samorządu Uczniowskiego.
4. W przypadku braku kandydatów do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego dotychczasowy Zarząd RSU może wystąpić z wnioskiem do Rady Samorządu Uczniowskiego o przedłużenie kadencji na kolejny rok, a w przypadku braku takiej możliwości (brak spełniania kryteriów przez niektórych członków Zarządu ubiegających się o przedłużenie kadencji) Rada Samorządu Uczniowskiego zgłasza spośród swojego składu kandydatów do uzupełnienia składu Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 20.
1. Głosowanie do Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego jest tajne.
2. Nazwiska kandydatów umieszczone są na kartach do głosowania w kolejności alfabetycznej.
3. Uczniowie oddają głos na jednego z kandydatów poprzez postawienie znaku X przy jednym z nazwisk na karcie do głosowania, a następnie umieszczają kartę do głosowania w urnie wyborczej. Każdy z uczniów może oddać jeden głos. Wszelkie dodatkowe zapisy, skreślenia na karcie do głosowani czynią głos nieważnym.

§ 21.
1. Wyniki wyborów zostają ogłoszone po przeliczeniu wszystkich głosów w terminie do siedmiu dni od dnia wyborów. Sprawozdanie z wyborów dołączone zostaje do dokumentacji Samorządu Uczniowskiego.
2. Kandydat, który uzyska największą ilość ważnych głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Kandydat z drugą ilością głosów zostaje Zastępcą Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Pozostali kandydaci wchodzą w skład Zarządu.
3. Działania Zarządu Rady Samorządu Uczniowskiego mogą wspierać uczniowie szczególnie zaangażowani w pracę na rzecz społeczności szkolnej.

IV. DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 22.
1. W skład dokumentacji wchodzi:
1) Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSM nr 1;
2) Roczny plan pracy (plan pracy może być korygowany na bieżąco);
3) Sprawozdanie z pracy Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym.

V. ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

§ 23.
1.Kandydaturę na opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają członkowie Rady
Samorządu Uczniowskiego z uwzględnieniem kandydatur zgłoszonych przez uczniów.
2.Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo dokonać zmiany opiekuna, w sytuacji
niewywiązywania się dotychczasowego opiekuna ze swych obowiązków.
3.Kadencja opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest uwzględniona w rocznym planie
pracy szkoły oraz w dodatkowym przydziale czynności.
4.Do zadań opiekuna Samorządu należy:
1) czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego;
2) pośredniczenie w rozstrzyganiu konfliktów między uczniami;
3) zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami;
4) sporządzenie sprawozdania z działań Samorządu Uczniowskiego w danym roku szkolnym.

 


Opublikowano:
7 listopada 2018