NOWE!

Super Akcja PatrioTYzm: Polak mały

„Kto Ty jesteś? Polak mały. Jaki znak Twój? Orzeł biały”. Ten fragment utworu Władysława Bełzy na pewno zna każdy z nas. Powyższe słowa stały się inspiracją kolejnej akcji Samorządu Od Kusego. Jej tematem była prezentacja patriotyzmu na przykładzie wybranych zagadnień z historii Polski. Wśród pomysłodawców działań samorządu były osoby na co dzień angażujące się w harcerstwo w Szczepie Czerwonych Maków. Dlatego motywem przewodnim dla klas młodszych stała się postać kaprala Wojtka, czyli misia – żołnierza z armii gen. W. Andersa. A starsi uczniowie mogli zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi Szarych Szeregów, czyli konspiracyjnej organizacji harcerskiej z czasów II wojny światowej. Naszym celem było ukazanie, że o miłości do Ojczyzny w czasach wolności i pokoju można opowiadać w sposób interesujący. Jak się okazało na koniec udało się nam połączyć przyjemne (integracja uczestników, radość ze wspólnej akcji) z pożytecznym (przekazanie ważnych treści na żywo). Realizacja projektu sprawiła organizatorom wiele satysfakcji, bo okazało, że ich harcerskie doświadczenie świetnie sprawdza się także w działalności samorządu. Mamy nadzieję, że nasza lekcja historii na żywo zorganizowana dla społeczności uczniowskiej może być odpowiedzią na pytanie jak w XXI wieku kształtować miłość do Ojczyzny, szacunek do symboli narodowych i pamięć o Bohaterach.

Tytuł Super Akcji: PatrioTYzm: Polak mały.

Kategoria konkursu: Młody Obywatel, czyli wydarzenie promujące postawy patriotyczne

Szczegółowe cele:

– kształtowanie postaw patriotycznych (ukazanie wartości życiowych godnych naśladowania),

– propagowanie wiedzy dotyczącej obowiązków uczniów jako młodych obywateli państwa,

– odpowiedzialność za swoich rówieśników przez niebanalne przekazywanie ważnych treści,

– promowanie integracyjnej działalności samorządu (możliwość realizacji swoich pomysłów)

Termin: 25 – 29 marca 2019 r. (poniedziałek – piątek)

Miejsce: wybrane miejsca i zakamarki budynku SP nr 91

Organizatorzy: „żołnierze” Samorządu Od Kusego – 20 osób.

Uczestnicy: cała społeczność szkolna (maluchy i starszacy)

Zadania samorządu:

 1. Opracowanie idei i formy akcji oraz terminarza działań, kryteriów oceniania zadań projektu itp.
 2. Zaplanowanie i samodzielne stworzenie różnorodnych materiałów potrzebnych do jej realizacji.
 3. Poinformowanie uczestników o celach Super Akcji i konkursowych zasadach uczestnictwa.
 4. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem samorządu jako sojusznikiem naszych działań.

Najważniejsze informacje:

Super Akcja była skierowana do całej społeczności uczniowskiej i została zorganizowana w dwóch kategoriach wiekowych. Maluchom z klas 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem „Miś idzie do wojska” chcieliśmy przybliżyć historię bitwy o Monte Cassino na przykładzie niezwykłego misia w polskim wojsku: kaprala Wojtka. Podczas II wojny światowej został on na Bliskim Wschodzie przygarnięty przez polskich żołnierzy 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii. Następnie przeszedł cały szlak bojowy wraz z 2 Korpusem Polskim gen. Władysława Andersa W tej części projektu zrealizowaliśmy następujące działania, które jak się okazało sprawiły wszystkim mnóstwo radości i zabawy.

 1. Między klasowy konkurs plastyczny – wykonanie dowolną techniką w formacie A 4 portretu Misia Wojtka prezentującego jego wojskową historię i żołnierskie zasługi.
 2. Dzień tematyczny „Żołnierzem być, czyli dzień pluszowego misia na wojskowo” (zadanie polegało na ubraniu się w tym dniu w strój moro i przyniesienie ulubionego misia).
 3. Warsztaty artystyczne – układanie z plastikowych zakrętek misia żołnierza oraz czerwonych maków upamiętniających waleczność Polaków pod Monte Cassino

Natomiast dla starszaków z klas 4 – 8 SP przygotowaliśmy projekt pod tytułem „Oj! czy zna(sz) znak?”, który w założeniu miał upamiętniać najmłodszych bohaterów Szarych Szeregów z drużyn „Zawiszy”. W czasie okupacji nie brali bezpośredniego udziału w walce zbrojnej, tylko podczas szkoleń przygotowywali się do pełnienia służby pomocniczej (np. regulacja ruchu, łączność, ratownictwo itp.). Do najbardziej znanej akcji „Zawiszaków” należała zorganizowana w czasie powstania warszawskiego Harcerska Poczta Polowa, która zajmowała się roznoszeniem listów wśród ludności cywilnej i przenoszeniem meldunków. Główną częścią projektu była gra terenowa zaplanowana według sprawdzonych wzorów znanych z tzw. podchodów, gdzie organizatorzy układają łamigłówki i zadania związane z tematem przewodnim. Uczestnicy podzieleni byli na pięcioosobowe zespoły i na trasę wyruszali w 5 minutowych odstępach pod opieką instruktora, którym był jeden z organizatorów. Na trasie gry „Miasto 44” zostały przygotowane następujące punkty tematyczne, na których znajdowali się kolejni przedstawiciele samorządu ubrani w stroje wojskowe:

 1. „Jeszcze Polska nie zginęła …” (prezentacja najważniejszych wydarzeń kampanii wrześniowej 1939 r. związanych z agresją hitlerowskich Niemiec). Zadanie polegało na chronologicznym uporządkowaniu obrazków z wydarzeniami związanymi z walką Polaków z najeźdźcą oraz prawidłowe ułożenie treści hymnu narodowego przy okazji przeprowadzanej wśród uczestników musztry wojskowej.
 2. „Bojowa Szkoła Szarych Szeregów” (prezentacja znaczenia Małego Sabotażu w walce z okupantem oraz prowadzonych działań dywersyjnych i wywiadowczych). Ten etap akcji miał charakter przeszkolenia wojskowego (ćwiczenie umiejętności prawidłowego zachowania się w terenie podczas gry w dwa ognie) oraz szkolenia strzeleckiego (zbijanie ustawionych kręgli utrudnione założeniem maski przeciwgazowej).
 3. „Znaj znak, czyli chwała Bohaterom” (prezentacja najważniejszych symboli związanych z działalnością Szarych Szeregów, Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego). Zadanie polegało na prawidłowym dopasowaniu danego znaku do pasującego z nim opisu. Wśród zagadek było rozpoznanie m. in. lilijki Szarych Szeregów z symbolem Polski Walczącej, rozszyfrowanie skrótu AK czy WP na biało czerwonej opasce powstańczej, a także rozpoznanie pomnika Małego Powstańca.
 4. „Powstanie warszawskie, czyli 63 dni walk”. W specjalnie do tego celu przygotowanej sali lekcyjnej o numerze 44 został przeprowadzony drużynowy test wiedzy na temat wydarzeń związanych z wybuchem i przebiegiem Powstania Warszawskiego. Uczestnicy odpowiadali m. in. na pytania dotyczące dokładnej daty wybuchu powstania, określenia godziny „W”, ubioru i uzbrojenia powstańców, charakteru walk, sposobów przemieszczania się po Warszawie czy liczby przesyłek przeniesionych przez harcerzy.

Na każdym z punktów zespoły otrzymywały fragment wiadomości zakodowanej harcerskim  szyfrem „czekoladka”. Po wykonaniu zadań i powrocie do samorządowej bazy wojskowej należało odszyfrować wiadomość, a potem zapisać ją za pomocą biało czerwonych zakrętek przygotowanych wcześniej do tego celu. Taka forma finałowej części projektu stała się dużą atrakcją dla uczestników, którzy bezbłędnie w zespołach rozszyfrowali tekst. A był nim początkowy fragment  odezwy Komendanta Głównego Armii Krajowej skierowany 1 sierpnia 1944 r. do mieszkańców stolicy z informacją o rozpoczęciu powstania i związanych z tym powinnościach obywatelskich. Zaczynał się od słów: „Polacy! Od dawna oczekiwana chwila nadeszła …”. W ten sposób podsumowaliśmy patriotyczną akcję Samorządu Od Kusego, a każdy z uczestników gry otrzymał honorowy tytuł „Zawiszaka” oraz specjalnie przygotowaną naklejkę z wizerunkiem Pomnika Małego Powstańca i słowami: „Myśleli o Tobie umierając, pamiętaj o nich żyjąc”. Ze względu na popularność wojskowych podchodów dodatkowo zorganizowaliśmy integracyjne spotkania o charakterze edukacyjnym. Zainteresowane osoby uczestniczyły w turnieju gier planszowych „Znaj znak: pamięć” wydanych przez IPN.

Na podsumowanie …

 1. Każdy z uczestników konkursu plastycznego „Miś idzie do wojska” otrzymał pamiątkowy Dyplom Uznania, a prace konkursowe zostaną przekazane harcerzom ze Szczepu Czerwonych Maków im. Bohaterów spod Monte Cassino działającego przy szkole nr 91
 2. Zebrane podczas Super Akcji zakrętki tradycyjnie przekazaliśmy na cele charytatywne dla najmłodszych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Łanowej.
 3. Najbardziej zaangażowane osoby organizujące projekt i wyróżnieni uczestnicy otrzymali różne wojskowe nagrody (np. berety, smycze, zeszyty, książki itp.), które na potrzeby akcji przekazali wcześniej uczniowie, rodzice czy nauczyciele. Bardzo dziękujeMY 😊
 4. Filmowa prezentacja została przygotowana przez absolwenta samorządu, Mc Thomsona.

Jak jednogłośnie stwierdzili starszacy i maluchy akcja Samorządu Od Kusego dostarczyła wszystkim uczestnikom wielu niesamowitych wrażeń i umożliwiła zapoznanie się z interesującymi tematami z historii Polski. W planach jest organizacja kolejnego projektu tego typu opartego na jakimś motywie przewodnim. Na razie cieszy nas fakt, że udało się zrealizować zaplanowane działania i zyskać uznanie nie tylko uczniów, ale także nauczycieli.

NOWE!

Letnia Szkoła Rzecznictwa

Letnia Szkoła Rzecznictwa zaprasza młodzieżowych radnych, samorządowców uczniowskich, młodych aktywistów oraz osoby, które chciałyby się rozwijać w tym kierunku na dwa intensywne dni szkolenia. Termin i miejsce: 8-9 sierpnia 2019 r, siedziba Stowarzyszenia Europe4Youth- ul. Urzędnicza 14/1, Kraków. Po zakończeniu programu […]

NOWE!

Juliada 2019- młodzieżowy festiwal sportu w Krakowie

W dniach 13-14 lipca 2019 r. zapraszamy na 21. edycję Juliady, jedną z najważniejszych imprez propagujących sport i kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży w Małopolsce,  organizowaną od 1999 r w partnerstwie Miasta Kraków i Stowarzyszenia Siemacha. Przez cały […]