Od 30 września gimnazjaliści jeżdżą za darmo komunikacją miejską

Od 30 września gimnazjaliści ze szkół zlokalizowanych na terenie Krakowa są uprawnieni do bezpłatnego podróżowania środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Uchwała Nr LXXXII/2012/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września tego roku, dotycząca ustanowienia uprawnień do przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla gimnazjalistów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, opublikowana została w dniu 15 września tego roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. W związku z czym uchwała wchodzi w życie 30 września tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku.

Osobami uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych liniami dziennymi i nocnymi są:

  • w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 uczniowie dotychczasowych gimnazjów oraz uczniowie klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów w szkołach utworzonych zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949) prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 września do 30 czerwca.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie jest:

  • ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej dotychczasowego gimnazjum, w szkole utworzonej zgodnie z art. 129 ust. 1 lub 3 pkt. 1 – 4, 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949), zlokalizowanej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Zwrot biletów:

Gimnazjaliści, którzy już zakupili bilety okresowe na KMK, mogą je zwracać na zasadach określonych w uchwale tzw. taryfowej (§ 7 w Załączniku Nr 3 uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami)), tj.:

„1. Bilet okresowy wykupiony na okres dłuższy niż 1 miesiąc (2-12 miesięcy) może zostać anulowany pod warunkiem, że następuje to nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego. Anulowanie następuje z jednoczesnym zwrotem kwoty zapłaty z potrąceniem należności za czas, w którym bilet został wykorzystany. Należną kwotę potrącenia wylicza się dzieląc pełną wartość biletu bez uwzględnienia rabatu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę wykorzystanych dni ważności (licząc od pierwszego dnia ważności biletu do dnia, w którym dokonywane jest anulowanie).  Pasażer, który nabył bilet na okres dłuższy niż 1 miesiąc może także ubiegać się (nie później niż po 3-ch miesiącach od terminu upływu ważności biletu) o zwrot należności za co najmniej 7- dniowy okres, w którym nie mógł korzystać z biletu z powodu udokumentowanych zdarzeń losowych. Możliwość anulowania biletu za zwrotem należności oraz zwrotu za niewykorzystany okres z przyczyn losowych nie obejmuje Socjalnego biletu seniora i okresowego biletu na okaziciela.

2. Bilet okresowy wykupiony na okres 1 miesiąca oraz bilet semestralny studencki może zostać anulowany z jednoczesnym zwrotem należności za niewykorzystany czas ważności biletu pod warunkiem, że anulowanie następuje nie później niż 16-go dnia przed upływem terminu obowiązywania biletu. W tym celu pasażer obowiązany jest przedłożyć elektroniczną kartę, która jest nośnikiem zakupionego biletu okresowego w celu jego anulowania. Należną kwotę do zwrotu wylicza się dzieląc pełną cenę biletu przez liczbę dni na jaką wykupiony został bilet, a następnie mnożąc wyliczony w ten sposób iloraz przez liczbę pozostałych dni ważności (licząc od dnia następnego po dniu dokonywania anulowania biletu do ostatniego dnia ważności biletu).

3. Zwrot należności, o których mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić po uprzednim podpisaniu odpowiedniego oświadczenia i okazaniu dokumentu tożsamości.

4. Zwrot zintegrowanego biletu miesięcznego na przejazdy łączone środkami komunikacji miejskiej i kolejami aglomeracyjnymi przed upływem terminu jego ważności może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kolei aglomeracyjnych.”

Kamil Popiela

żródło: Magiczny Kraków

Krakowski panel klimatyczny

Kraków chce mieć swój panel klimatyczny. Magistrat zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie ofert na organizację panelu klimatycznego. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, jeszcze tej jesieni mieszkańcy Krakowa będą mieli okazję dyskutować o tym, […]

Zaprojektuj statuetkę Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa

Jesteś młodym artystą plastykiem, uczniem szkoły ponadpodstawowej, studentem krakowskiej uczelni albo młodym pracownikiem pracowni artystycznej i masz pomysł na to, jak mogłaby wyglądać statuetka wręczana osobom wyróżniającym się w działalności na rzecz lokalnej młodzieży? – jeśli tak, ten […]