Program “Młody Kraków” na lata 2024-2028

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków” na lata 2024–2028 został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023, realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w latach 2019-2023 na podstawie uchwały nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa z 13 lutego 2019 roku. 

“Młody Kraków” na lata 2024-2028 jest programem sektorowym, znajdującym miejsce w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa 2030: Obszar V: Kapitał społeczny, cel strategiczny: Silna wspólnota samorządowa mieszkańców Krakowa, cel operacyjny: V.1. Wysoki poziom partycypacji społecznej mieszkańców, a także Obszar IV: Jakość życia, cel strategiczny: Kraków – miasto przyjazne do życia, cel operacyjny IV.5: Wysoki poziom bezpieczeństwa w Krakowie.

Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta młodzieży mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, poczucia wpływu na życie miasta, współpracy i otwartości na innych.

Program skupia się na pięciu obszarach tematycznych:

  1. PRZESTRZEŃ DLA MŁODYCH. Poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz tworzenie przestrzeni do integracji społecznej, budowania relacji, aktywizacji młodych – #stacja.
  2. MŁODZIEŻ DZIAŁA LOKALNIE. Budowanie postawy obywatelskiej oraz kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w ramach współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto – #tudziałam.
  3. GŁOS MŁODYCH W MIEŚCIE. Tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich – #mamgłos.
  4. INFORMACJA MŁODZIEŻOWA. Zapewnienie dostępu do informacji młodzieżowej oraz informacji na temat działań dla młodzieży poprzez zbudowanie sieci informacyjnej – #wiemcogdziekiedy.
  5. PARTNERSTWO DLA MŁODYCH. Budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą, docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży – #sieć.

Odbiorcami Programu jest młodzież i młodzi dorośli mieszkający, uczący się lub pracujący w Krakowie w wieku 13–26 lat, a także osoby pracujące z młodzieżą i na rzecz młodzieży w instytucjach i organizacjach.

Program realizowany jest przez Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK oraz inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa. Działania realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym KDO ds. Młodzieży oraz innymi instytucjami publicznymi i miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz grupami roboczymi utworzonymi w ramach konkretnych obszarów.

Program „Młody Kraków” na lata 2024-2028 został przyjęty uchwałą nr CXXV/3438/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 grudnia 2023 r. sprawie przyjęcia Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków” na lata 2024-2028.

Plik do pobrania:

  1. Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków” na lata 2024–2028 w formacie pdf.

 

Kontakt:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Urząd Miasta Krakowa

ul. Dekerta 24

Tel: 12 616 78 19

e-mail: mlodziez@um.krakow.pl