Ukraińska młodzież w Krakowie- raport z badań

Raport prezentuje wyniki badania dotyczące ukraińskiej młodzieży w Krakowie. Głównym celem badań było określenie specyfiki ukraińskiej młodzieży w Krakowie, próba uzyskania odpowiedzi na podstawowe pytania w odniesieniu do różnych sfer życia. Badania dotyczyło samopoczucia i poziomu zadowolenia z życia młodych ludzi, odrębna grupa pytań dotyczyła szkoły i edukacji, postaw wobec wartości kulturowych i religijnych oraz praktyk spędzania czasu wolnego. W badaniu uwzględniono również kwestie bezpośrednio związane z miastem Kraków, w tym powody przeprowadzki do Krakowa, świadomość wydarzeń w Krakowie oraz funkcjonowanie społeczności ukraińskiej, a także plany dalszego pobytu w Krakowie.

Badanie zostało przeprowadzone przez Centrum Badań Młodzieży Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ В КРАКОВІ

Звіт за результатами дослідження стосовно української молоді в Кракові. Головною метою дослідження було дослідити особливості перебування української молоді в Кракові, спроба отримати відповіді на основні питання стосовно різних сфер життя. Дослідження стосувалося питань самопочуття та рівня задоволеності життям молодих людей, окремий блок питань стосувався школи, ставлення до культурних та релігійних цінностей, практик проведення вільного часу. У дослідженні важливими були також питання, які безпосередньо стосуються міста Кракова, зокрема питання стосовно причин переїзду саме до Кракова, поінформованості про події у Кракові та функціонування української громади, а також планів щодо дальшого перебування в Кракові.

Дослідження проводилося Центром дослідження молоді Інституту філософії та соціології Педагогічного університету ім. КНО в Кракові спільно з Департаментом соціальної політики та здоров’я міської ради Кракова.


Opublikowano:
18 maja 2022