Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży

Komisja ds. Młodzieży zawiązała się w 2015 roku z potrzeby zwiększenia przepływu informacji i współpracy w sprawach młodzieży między organizacjami młodzieżowymi i pracującymi z młodzieżą a administracją Miasta Krakowa. Do Komisji zaproszono wszystkie zainteresowane organizacje, co stało się też okazją do „sieciowania” w środowisku. Pierwszym zadaniem Komisji było doprowadzenie do powstania spójnej i całościowej strategii młodzieżowej – Młody Kraków 2.0., usprawnienie komunikacji młodych z miastem i zorganizowanie środowiska zajmującego się obszarem „młodzież”. Ustalono, że misją będzie przede wszystkim umożliwianie wpływania młodzieży na kształt polityki młodzieżowej w mieście w zgodzie z zasadą „nic o nas bez nas”.

Komisja składa się z organizacji, które pracują z młodzieżą w różnych obszarach: edukacji, profilaktyki, mobilności, doradztwa, edukacji obywatelskiej, pozaformalnej, kultury i rozwoju. Jest interdyscyplinarna, a jej skład jest stale otwarty. Każda organizacja działająca z młodzieżą na terenie Krakowa może do niej dołączyć przez złożenie wniosku.

Komisja działa przy Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta Andrzeju Kuligu i najściślej współpracuje z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia. Jako komisja interdyscyplinarna współdziała również z Radą Miasta Krakowa oraz innymi relewantnymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa.

Jak działa Komisja? Czym się zajmuje?

Pracami Komisji administruje przewodnicząca/y, wiceprzewodniczący/a i sekretarz tworzących Prezydium. Posiedzenia odbywają się co dwa miesiące, ich daty ogłaszane są na fanpage`u na Facebook „Kraków Młody Duchem” oraz do wiadomości członków Komisji. Uczestniczą w nim reprezentanci organizacji, Urzędu Miasta oraz zarówno zaproszeni, jak i niespodziewani goście. Ci ostatni są mile widziani, ponieważ spotkania są otwarte, każdy może przyjść i z głosem doradczym brać udział w dyskusjach i podejmowaniu decyzji. A te dotyczą m.in.:

  • Opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących młodzieży.
  • Tworzenia rekomendacji do polityk miejskich dotyczących młodzieży.
  • Inicjowanie działań, polityk miasta w obszarze młodzieży.
  • Planowanie i organizowanie wydarzeń, konsultacji.
  • Dyskusji nad bieżącymi problemami, wyzwaniami, projektami dziejącymi się w Krakowie.
  • Wymianie dobrych praktyk i doświadczeń, sieciowania, wspierania się i wzmacniania.

Komisja współorganizuje konferencje, konsultacje, badania, kampanie, wydarzenia dla młodzieży. Podejmuje wszelkie możliwe działania dla wzmacniania sektora młodzieżowego w Krakowie, tworzenia dobrych programów, polityk i uwzględniania perspektywy młodzieży w każdym z nich. Ponieważ zakres tematyczny jest szeroki, Komisja pracuje w grupach roboczych, które spotykają się częściej i w nieformalnych warunkach.

Komisja co roku wybiera Prezydium, które administruje pracami Komisji i dba o przepływ informacji, transparentność i reprezentuje Komisję na zewnątrz.

  • W pierwszej kadencji na przewodniczącą została wybrana Barbara Moś ze Stowarzyszenia Europe4Youth (b.mos@europe4youth), wiceprzewodniczącym Tomasz Pytko ze Stowarzyszenia All in UJ (tomasz.pytko@gmail.com), a Sekretarzem Ola Latocha ze Stowarzyszenia Rozwoju Młodzieży RAMPA (olalatocha@gmail.com).
  •  W drugiej kadencji ponownie wybrano przewodniczącą i wiceprzewodniczącego, zaś sekretarzem została Katarzyna Limanówka ze Stowarzyszenia „Radośni” (katarzyna.limanowka13@gmail.com).
  • W trzeciej kadencji na przewodniczącego wybrano Tomasza Pytko ze Stowarzyszenia AllinUJ (tomasz.pytko@gmail.com), wiceprzewodniczącą została Martyna Olech ze Stowarzyszenia Europe4Youth, a sekretarzem Bartosz Jawor z Fundacji Ambasada Społeczności.

Z Komisją można się kontaktować przez mail: kdomlodziez@gmail.com oraz obserwować na Facebook: „Kraków Młody Duchem” oraz otwarta grupa „Działania KDO ds. Młodzieży w Krakowie”.


Dokumenty KDO ds. Młodzieży