Regulamin portalu

Informacje prawne

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania z usług internetowych Portalu Internetowego „Młody Kraków”, którego właścicielem jest Gmina Miejska Kraków. Nota zawiera takie informacje, jak: polityka prywatności, regulamin konta użytkownika oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Polityka prywatności

Portal Internetowy „Młody Kraków” szanuje prawo użytkowników do prywatności. Ze szczególną troską chroni dane osobowe i stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. W celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa internautom korzystającym z usług i odwiedzającym strony „Młodego Krakowa”, wprowadzone zostały w niektórych serwisach systemy rejestracji i logowania.

1. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

a) Dane dotyczące użytkowników Portalu Internetowego „Młody Kraków” przetwarzane są przez Gminę Miejską Kraków, NIP 676 101 37 17, REGON 351554353, z siedzibą w Krakowie, 31-004, pl. Wszystkich Świętych 3-4, będącą w odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

b) Zbierane przez portal „Młody Kraków” dane osobowe użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych, w celu potwierdzenia tożsamości podczas tworzenia konta użytkownika uprawniającego do udziału w działaniach realizowanych w ramach programu „Młody Kraków”, umieszczania treści w portalu oraz korzystania z Newslettera „Młodego Krakowa”. Zbiór zgromadzonych przez Portal Internetowy danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników, zajmująca się administracją bazy.

c) Portal Internetowy „Młody Kraków” nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika. Może jednak ujawnić opracowania zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą oglądalności serwisów i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

2. Prawo autorskie

a) Wszelkie treści portalu „Młody Kraków” są chronione prawem autorskim. Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

b) Wszelkie prawa dotyczące zawartości elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, filmów oraz innych podlegają ochronie prawnej, są zastrzeżone na rzecz Gminy Miejskiej lub odpowiednio na rzecz podmiotów współpracujących z Gminą, których materiały zostały zamieszczone na stronie „Młody Kraków”.

c) Znaki towarowe należące do Gminy Miejskiej Kraków, podlegają ochronie i każdorazowe wykorzystanie logotypów wymaga pozyskania stosownej zgody.

d) Projekt, wdrożenie i utrzymanie Serwisu – Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy com Sp. j., wszelkie prawa zastrzeżone.

3. Zasady korzystania z serwisu

a) Informacje zamieszczone na stronach internetowych „Młodego Krakowa” mają wyłącznie charakter informacyjny.

b) Właściciel Portalu „Młody Kraków” zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uzupełniania informacji oraz danych zawartych na stronach WWW w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia i w każdym czasie mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.

4. Odpowiedzialność

Właściciel Portalu „Młody Kraków” dokłada starań, aby zawarte na jego stronach informacje i dane były możliwie aktualne. Wyłącza się jednak wszelką odpowiedzialność cywilną za aktualność, poprawność, rzetelność, kompletność udostępnionych informacji i danych oraz ich części składowych. Odnosi się to również do wszystkich innych stron WWW, do których odsyłają odnośniki. „Młody Kraków” nie odpowiada również za treść stron WWW, otwieranych przy pomocy takiego połączenia.

5. Informacje o plikach Cookies

W czasie odwiedzin stron „Młodego Krakowa” na komputer użytkownika przekazana zostanie informacja w formie plików Cookies, które pomagają rozpoznać go automatycznie przy kolejnym wejściu na stronę. Pliki Cookies umożliwiają np. dopasowywanie strony do zainteresowań użytkownika itp. Jeżeli użytkownik nie wyraża na to zgody, powinien nastawić swoją przeglądarkę internetową w ten sposób, aby usuwał pliki Cookies z twardego dysku komputera, blokował wszystkie Cookies lub ostrzegał zanim jakiś plik Cookie zostanie zapisany.

Regulamin Konta użytkownika oficjalnej strony internetowej Miasta „Młody Kraków”

Opisana w niniejszym Regulaminie usługa: Konto portalu „Młody Kraków” (www.mlodziez.krakow.pl), jest udostępniana przez Gminę Miejską Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, NIP 676-101-37-17, Regon 351554353, na zasadach określonych w tym Regulaminie.

Bezpośredni nadzór nad portalem „Młody Kraków” sprawują pracownicy Referatu ds. Młodzieży w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 78 19

Przed założeniem Konta należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Zakładając Konto, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia.

§1

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin.

Młody Kraków, www.mlodziez.krakow.pl – strony i inne narzędzia internetowe udostępniane za pośrednictwem sieci Internet, do których prawa posiada Gmina Miejska Kraków i dostępne są pod adresem www.mlodziez.krakow.pl lub pod innym adresem, będącym w użyciu przez Gminę Miejską Kraków.

Administrator – podmiot udostępniający Konto użytkownika, którym jest Gmina Miejska Kraków.

Konto, Konto użytkownika – zbiór funkcji dostępnych dla użytkownika po zarejestrowaniu się i po zalogowaniu do Młodego Krakowa oraz zbiór danych i ustawień użytkownika związanych z działaniem serwisów Młodego Krakowa wymagających zalogowania.

Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, która skutecznie aktywuje Konto.

Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego użytkownika, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez użytkownika w procesie zakładania Konta.

Baza profili – zbiór danych, informacji i innych treści zawartych w profilach. Dane te są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez administratora za zgodą użytkownika. Baza profili podlega ochronie prawnej przewidzianej obowiązującymi przepisami.

§2

Przedmiot Regulaminu

Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków regulujących korzystanie z Konta.

§3

Rejestracja

Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez użytkownika w całości procedury jego rejestracji. Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza że:

a) zaakceptował Regulamin,

b) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

c) podane przez niego dane osobowe są prawidłowe

Po dokonaniu rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do Konta użytkownika, którym sam może administrować. Założenie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.

 §4

Odpowiedzialność

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła użytkownika (np. udostępnienia hasła osobie trzeciej przez użytkownika, złamania hasła przez osobę trzecią). W żadnym wypadku użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z Konta przez użytkownika.

 §5

Ważność Konta; kasowanie Kont użytkowników

Umowa o korzystanie z Konta zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem i administratorem na czas nieokreślony i jest regulowana niniejszym Regulaminem. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem rejestracji przez użytkownika.

Administrator może wypowiedzieć  umowę z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy:

a) użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez administratora danych osobowych zapisanych w ramach Konta,

b) zawinione zachowanie użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług Gminy Miejskiej Kraków przez innych użytkowników,

c) z Konta użytkownika korzystają osoby trzecie,

d) użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa lub Regulamin. W przypadku nieaktywności użytkownika dłuższej niż 8 miesięcy, Gmina Miejska Kraków ma prawo do dezaktywacji Konta.

§6

Ochrona danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konto użytkownika strony Młody Kraków. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji będą przetwarzane jedynie i wyłącznie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przez wyrażenie zgody rozumie się wypełnienie wymaganych pól oraz odznaczanie odpowiedniego okienka w formularzu rejestracyjnym. Dane osobowe użytkownika podane w czasie rejestracji Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

§7

Reklamacje

Wszelkie reklamacje związane z Kontem i jego funkcjonowaniem powinny być zgłaszane administratorowi mailowo na adres: mlodziez@um.krakow.pl. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości regulaminu, niezastosowania się przez użytkownika do wskazówek udzielanych użytkownikom na bieżąco na łamach serwisu lub bezpośrednio przez administratora. Reklamacje kierowane do administratora, dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu będą przekazywane przez administratora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

§8

Zmiany regulaminu, pozostałe informacje, komunikacja

Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Gmina Miejska Kraków będzie komunikowała się z użytkownikiem drogą mailową. Użytkownik zapewni, by adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji był regularnie sprawdzany pod kątem wiadomości otrzymywanych od Gminy Miejskiej Kraków. Wszelkie informacje o naruszeniach przez użytkowników niniejszego regulaminu  należy kierować na adres mlodziez@um.krakow.pl.

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zbiorze „Użytkownicy portalu „Młody Kraków”:

a) Administratorem danych przetwarzanych w zbiorze „Użytkownicy portalu Młody Kraków”, zarejestrowanym w System Ewidencjonowania Zbiorów, Administrowania i Monitorowania Urzędu Miasta Krakowa, jest Prezydent Miasta Krakowa.

b) Siedzibą administratora danych jest Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

c) Dane osobowe zamieszczone w zbiorze „Użytkownicy portalu „Młody Kraków” są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji funkcji dostępnych w portalu „Młody Kraków”, zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

d) Dane osobowe przetwarzane w zbiorze „Użytkownicy portalu Młody Kraków” nie będą udostępnione podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

e) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane w zbiorze „Użytkownicy portalu Młody Kraków”, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

f) Podanie danych osobowych w celu zamieszczenia ich w zbiorze „Użytkownicy portalu Młody Kraków” jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rejestracji w serwisie i korzystania z usług wymagających rejestracji w portalu”.

2. Niniejszym oświadczam:

a) Zapoznałem (-am) się z treścią informacji zamieszczonej w pkt. 1, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, szkoła/uczelnia/organizacja w celu realizacji usług dostępnych w portalu „Młody Kraków”.

c) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.