Kolaż 8 zdjęć z wydarzeń w programie Młody Kraków.

Młody Kraków w 2020 roku. Sprawozdanie.

Prezentujemy raport z realizacji programu Młody Kraków 2.0 w 2020 roku.

Program Młody Kraków 2.0 został stworzony na podstawie diagnozy potrzeb młodych ludzi, przeprowadzonej w latach 2016-2017. Na podstawie uzyskanych wyników określono obszary, które najbardziej wymagają systemowego wsparcia i rozwoju. Przed realizatorami programu stoją wyzwania dotyczące:

  • rozbudzania odpowiedzialności za rozwój miasta,
  • kształtowania przestrzeni dla młodych w mieście,
  • budowania postaw obywatelskich i motywowanie do udział w wolontariacie,
  • pobudzania aktywności na rynku pracy,
  • wspierania uczestnictwa w kulturze,
  • budowania otwartości na różnorodność,
  • zwiększanie bezpieczeństwa w szkole i w sieci.

Program realizowany jest przez Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia oraz inne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, właściwe do spraw między innymi: edukacji, kultury, sportu oraz przez miejskie jednostki organizacyjne, takie jak: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. Działania realizowane są we współpracy z organizacjami pozarządowymi, placówkami wsparcia dziennego, klubami sportowymi, placówkami oświatowymi, domami kultury oraz z uczelniami wyższymi.


Opublikowano:
4 maja 2021