XIII EDYCJA AKCJI SPOŁECZNEJ „PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM” – NABÓR WNIOSKÓW

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XIII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych. Wnioski należy składać w terminie od 20 września do 3 października 2019 r.

I. CEL AKCJI

Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym, m.in. ubogim, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom, osobom wykluczonym społecznie. Organizacje te otrzymają dopłaty do zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej dostarczanej z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Krakowie.

II. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

O wsparcie finansowe może ubiegać się organizacja pozarządowa, o której mowa w art.3 ust. 2 oraz art.3 ust. 3 pkt 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wnioski należy składać:

  • w formie elektronicznej – przesyłając skan podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej: sz.umk@um.krakow.pl lub
  • poprzez złożenie podpisanego wniosku w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, +48 12 616 78 00.

III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać w terminie od 20 września do 3 października 2019 r.

IV. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW

Organizacje pozarządowe ubiegające się o wsparcie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • działalność statutowa organizacji pozarządowej musi być ukierunkowana na pomoc osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie, będącym mieszkańcami Krakowa,
  • organizacja pozarządowa musi posiadać statusu klienta – odbiorcy Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A w Krakowie,
  • organizacja pozarządowa nie może zalegać z płatnościami za korzystanie z ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

V. DODATKOWE INFORMACJE

Program powstał w 2007 r., kiedy to zostało zawarte pierwsze Porozumienie o Współpracy między EDF Polska SA (krakowską elektrociepłownią, obecnie PGE) i Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie a Gminą Miejską Kraków. W 2016 r. grono darczyńców powiększyło się – do programu przystąpiły Krakowski Holding Komunalny oraz CEZ Skawina SA. Koordynatorem akcji od samego początku było Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (Biuro MOWIS), aktualnie akcje koordynuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia.

VI. DOKUMENTY

Formularz wniosku. [DOC][PDF]

VII. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Szczegółowe informacje dotyczące akcji i trwającego naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, lub pod nr telefonu +48 12 616 78 17.

Pliki do pobrania:


Opublikowano:
20 września 2019