Nabór do Rady ds. Równego Traktowania na lata 2021-2023

Rada ds. Równego Traktowania została powołana po raz pierwszy przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w 2019 roku, by tworzyć przestrzeń otwartej dyskusji i współpracy na rzecz praw człowieka i równości. W Radzie zasiadają przedstawiciele i przedstawicielki  organizacji pozarządowych, uniwersytetów, instytucji kultury oraz pracownicy i pracowniczki Urzędu Miasta Krakowa.

Celem działania Rady jest wypracowanie rekomendacji i koncepcji rozwiązań, które posłużą partycypacyjnemu wypracowaniu strategii równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na poziomie lokalnym. Wartości, które przyświecają Radzie to: równość, wolność, solidarność, szacunek, otwartość.

W maju 2021 zakończyła się pierwsza kadencja Rady ds. Równego Traktowania. Z końcem czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór do Rady ds. Równego Traktowania II kadencji.

Jeśli działasz na rzecz równości oraz praw człowieka oraz zależy Ci na budowaniu miasta otwartego, wrażliwego i zaangażowanego w walkę z dyskryminacją zachęcamy do przesłania zgłoszenia i włączenia się w pracy  w Radzie!

Deklaracje uczestnictwa w Radzie powinny zawierać opis dotychczasowych doświadczeń i zrealizowanych projektów w zakresie praw człowieka oraz opis motywacji ukazujący wizję pracy w Radzie. Można załączyć rekomendacje środowisk, organizacji pozarządowych lub instytucji prowadzących działalność w obszarze praw człowieka i równości.

Decyzję o powołaniu nowego składu Rady podejmuje Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie do 30 lipca 2021 r.

Rada ds. Równego Traktowania w nowym składzie rozpocznie swoje działanie we wrześniu 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy (którego integralną częścią jest deklaracja bezstronności oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) prosimy:

  • przesłać w wersji elektronicznej z podpisem poprzez e-PUAP albo
  • przesłać na adres krakowdlarownosci@um.krakow.pl (skan z podpisami) albo
  • dostarczyć do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, III piętro.

Informacje o prowadzonym naborze można uzyskać pod numerem: 12 616 5267, 12 616 7804.

Piliki do pobrania:


Opublikowano:
26 lipca 2021