Regulamin konkursu #BOlepiej

na najciekawsze lepieje o Budżecie Obywatelskim

Cel konkursu

Celem konkursu jest nadesłanie krótkich wierszyków- lepiei o tematyce związanej z Budżetem Obywatelskim. Lepieje muszą nawiązywać do zasad, charakteru lub formuły BO. Na temat głosowania w tegorocznej edycji budżetu, zasadach i propozycjach mieszkańców można przeczytać na www.budzet.krakow.pl

Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-26 lat, mieszkającej, studiującej lub pracującej w Krakowie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Realizatora konkursu.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, w imieniu której występuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Partnerem konkursu jest Fundacja Wisławy Szymborskiej. Realizatorem  Konkursu  uprawnionym do kontaktu z uczestnikami jest Studio 2 Biuro Promocji z siedzibą w Krakowie.

Lepiej czyli co?

Lepiej to krótki, jednozdaniowy, często groteskowy wierszyk, składający się z dwóch wersów, które powinny się rymować i mieć zbliżoną ilość sylab. Pierwszy wers musi się zaczynać od słowa „lepiej” “lepszy” “lepsza” “lepsze”, a drugi od „niż”, “niźli” “niżeli” “aniżeli”. Wynalezienie tej formy przypisuje się Wisławie Szymborskiej, natomiast nazwę temu gatunkowi nadał Michał Rusinek.

Zasady

W trakcie trwania konkursu, tj. od 30 września do 9 października należy przesyłać lepieje za pośrednictwem formularza:

Lepiej dnia będzie wybierany spośród wierszyków nadesłanych poprzedniego dnia do godz. 16:00. Każdy nadesłany po tej godzinie bierze udział w konkursie na następny dzień. Na przykład lepieje nadesłane do 30 września do godz. 16:00 biorą udział w konkursie na lepieja dnia 1 października. Każdy uczestnik konkursu może przesłać dowolną ilość wierszyków, natomiast nie mogą się one powtarzać. Lepieje dnia będą publikowane w terminie 1-10 października, ok. godz. 12:00

Lepiej finałowy zostanie wybrany spośród wszystkich nadesłanych, a nie wybranych wcześniej, wierszyków i opublikowany 11 października, ok. godz. 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają kryteriów przedstawionych w regulaminie, są sprzeczne z prawem lub naruszają powszechne zasady współżycia społecznego.

Nagrody

Autor/autorka lepieja dnia otrzyma kartę podarunkową na kwotę 300 zł do wykorzystania w Galerii Krakowskiej. Podatek od nagrody przejmuje na siebie realizator konkursu. Fundatorem nagrody za lepieja finałowego jest Fundacja Wisławy Szymborskiej wraz z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową i/lub telefonicznie o sposobie odbioru nagrody. Warunkiem odebrania nagrody jest dopełnienie formalności związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiego lepieja na Organizatora Konkursu.

Terminy

                 FB Młody Kraków: www.facebook.com/MlodyKrakow2zero

                 FB Budżet Obywatelski Miasta Krakowa: www.facebook.com/budzet.krakow

                 FB Miejskie Centrum Dialogu: www.facebook.com/dialoguj

                 FB Krakowski Generator Społeczny: www.facebook.com/kgs.krakow

                 oraz na www.mlodziez.krakow.pl

  • Finał konkursu: 11 października, ok. godz. 12:00 zostanie opublikowany lepiej finałowy

Jury konkursu #BOlepiej

Jury konkursu, w składzie: Anna Latocha, Wydział Komunikacji Społecznej UMK, Justyna Ożóg, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK (Młody Kraków), Zośka Papużanka, pisarka, Michał Rusinek, pisarz oraz Przewodniczący Jury, Katarzyna Szwachta, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK (Budżet Obywatelski) codziennie wybierze zwycięskiego lepieja. Na koniec, spośród wszystkich nadesłanych a nie nagrodzonych wcześniej, wyłonią lepieja finałowego. W sprawach spornych decyzję podejmuje Przewodniczący Jury

Prawa autorskie

Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że przesłana praca w formie lepieja  stanowi jego wyłączną własność i nie narusza  praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa oraz że zaproponowany  lepiej  jest  nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia  lepieja do konkursu bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

Zgłaszając lepieja do konkursu uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na opublikowanie swojego dzieła w celach informacyjnych. Natomiast zwycięzcy, w celu odebrania nagrody, zobowiązani są do dostarczenia podpisanego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich. W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest dodatkowy podpis rodzica/opiekuna prawnego. (patrz załącznik nr 2 do regulaminu)

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody i wzięcia udziału  w  Konkursie.

Dane osobowe zgłaszających się do Konkursu  będą̨ przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu zgodnie  z Regulaminem. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik n1  do regulaminu.

Postanowienia końcowe

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż̇ zapoznał się̨ z postanowieniami niniejszego regulaminu i że w pełni je akceptuje. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji wydarzenia, podwykonawcom Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu oraz nie pogorszy sytuacji Uczestników.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1

INOFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą̨ wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań związanych realizacją konkursu pn. #BOlepiej

Informujemy, że:

1.Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2.Twoje dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres 5 lat.

3.Odbiorcą danych osobowych będzie właściwy Urząd Skarbowy, wskazany w złożonym oświadczeniu.

4.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie #BOlepiej i ma charakter obowiązkowy.

6.Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji konkursu #BOlepiej

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e- mail: iod@um.krakow.pl.

Załącznik nr 2OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU PRAW AUTORSKICH


Opublikowano:
28 września 2021