alt=

Co to jest Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak?

Kto organizuje program?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.  Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Cele programu #SU-w-ak ?

 • aktywizowanie samorządów uczniowskich,
 • promocja samorządności uczniowskiej w szkołach,
 • finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

Program  Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

Kto może wziąć udział w programie?
W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, które zgłoszą chęć uczestnictwa w nim poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/x2u863pkqFZKQxsdA

Rekrutacja do programu odbywa się w dwóch turach:
I tura od 25 września do 31 października 2023 roku,
II tura od 03 do 15 stycznia 2024 roku.

Najważniejsze założenia Programu #SU-w-ak”:

 1. Uczestnicy programu mają możliwość:
 2. wziąć udział w konkursach dotacyjnych;
 3. wziąć udział w warsztatach edukacyjnych lub skorzystać z webinariów szkoleniowych;
 4. wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz konsultacjach telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielami Fundacji (koordynatorem projektu oraz ekspertem ds. projektów samorządowych), którzy pomagać będą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu samorządowego;
 5. ubiegania się o wyróżnienie „Lider Samorządności” zgodnie z Regulaminem Wyróżnienia „Lider Samorządności”;
 6. otrzymania materiałów szkoleniowych przeznaczonych zarówno dla członków samorządu uczniowskiego jak i jego opiekuna;
 7. przeprowadzenia na swoim terenie akcji promującej samorządność uczniowską m.in. w oparciu o przekazaną przez Fundację broszurę;
 8. otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Programie.
 • W konkursach dotacyjnych brać udział mogą jedynie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), które zapisały się do Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak oraz złożyły Deklarację Uczestnictwa w Programie.
 • UWAGA !!! Konkurs dotacyjny będzie realizowany osobno dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyjątkiem ostatniej edycji – „dogrywki”).
  Zorganizowanych zostanie 5 edycji konkursu dotacyjnego, w następującym podziale:
  A) dla szkół podstawowych:
  23.10.- 08.11.2023r.
  29.01.- 09.02.2024r.
  B) dla szkół ponadpodstawowych:
  30.10.- 15.11.2023r.
  15.01.- 26.01.2024r.

Wspólna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „ dogrywka”: 03.04- 15.04.2024r.

Dodatkowe tury naboru, o ile będzie taka konieczność, przewidziane są na przełomie listopada i grudnia oraz na początku maja.

 • W każdej edycji konkursu szkoła może zgłosić do 2 projektów. Każdy z nich na kwotę od 500 do 2000 zł.
 • W ciągu roku szkolnego 2023/2024 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 5 dotacji na realizację projektów samorządowych.
 • Projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane między 02.11.2023 a 22.05.2024 przy czym te rozpoczynające się w 2023 roku muszą zostać zakończone do 31.12.2023r.
 • Projekty muszą dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów:
 • integracja społeczności uczniowskiej;
 • integracja i wsparcie uczniów – obcokrajowców;
 • edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia;
 • promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;
 • kultura;
 • ekologia;
 • zdrowy tryb życia;
 • promocja przedsiębiorczości;
 • działalność charytatywna;
 • współpraca ze społecznością lokalną.
 • Projekty powinny spełniać następujące wymagania:
 • są przygotowane z wyłącznie inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem
  • zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
  • mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;
  • nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
  • nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
  • nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;
  • nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury;
  • nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;
  • nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
  • nie zawierają opłat od uczestników;
  • obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
  • są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
 • Dodatkowo punktowane będzie:
 • prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;
  • korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;
  • przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację składany jest wniosek;
  • nie otrzymanie dotacji w bieżącej edycji programu (2023/2024).

Więcej informacji o Programie na stronie : https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Operatorem Programu- Fundacją Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego:
– telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
– e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com


Opublikowano:
21 czerwca 2022