alt=

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego V kadencja –WYBORY

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do głosowania na członków do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025. Głosowanie trwa od 13 czerwca do 27 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do zapoznania się z listą kandydatów wraz z ich profilami, pretendującymi do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Zasady głosowania:

Zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XLI/731/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 13.04.2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (z póź. zm.) każda organizacja pozarządowa, zgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji, prowadząca działalność na terenie Gminy, wskazuje maksymalnie ośmiu kandydatów do Rady, spośród umieszczonych na liście.

Jak oddać głos na kandydata do KRDPP ?

Należy wypełnić formularz do głosowania poprzez wstawienie znaku X przy swoim kandydacie. Należy głosować maksymalnie na ośmiu kandydatów do Rady.

Kto może głosować na kandydatów do KRDPP ?

Każda organizacja pozarządowa prowadząca działalność na terenie Krakowa (o działalności na terenie Gminy Miejskiej Kraków decyduje adres siedziby organizacji pozarządowej),  zgodnie ze sposobem reprezentacji, wskazuje maksymalnie ośmiu kandydatów do Rady, spośród umieszczonych na liście.

Formularz do głosowania podpisują osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej.

Kiedy można głosować ?

Głosować można w terminie od 13 czerwca do 27 czerwca 2022 r.

Gdzie i w jaki sposób należy składać formularze do głosowania?w

Formularze do głosowania należy składać:

  1. w formie papierowej i podpisanej – osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków,
  2. w wersji elektronicznej z podpisem elektronicznym poprzez e – PUAP,
  3. można składać również w formie elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres: ngo@um.krakow.pl

Na kopercie z formularzem należy umieścić pieczęć nagłówkową organizacji głosującej oraz dopisek: Głosowanie na członka do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji ( dotyczy głosowania punkt 1).

Kiedy głos jest nieważny?

gdy organizacja pozarządowa głosująca nie ma siedziby lub oddziału na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

gdy na formularzu znak X znajduje się przy więcej niż ośmiu kandydatach,

gdy formularz jest pusty;

gdy przy nazwiskach wskazano inne znaki niż X;

gdy formularz został podpisany nieczytelnie i  niezgodnie ze sposobem reprezentacji organizacji głosującej;

gdy formularz wpłynął po terminie rekrutacji.

Ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów do KRDPP.

Wyniki głosowania uwzględniające ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów oraz informacje o tym, którzy kandydaci weszli do Rady zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia głosowania.

FORMULARZ DO GŁOSOWANIATUTAJ

Informacje o wyborach:

można sprawdzić w miejskim portalu dla krakowskich organizacji pozarządowych: www.ngo.krakow.pl oraz www.bip.krakow.pl;

uzyskać pod numerem telefonu: 12 616 78 23

kierując pytanie na adres e-mail: ngo@um.krakow.pl


Opublikowano:
21 czerwca 2022