alt=

Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza nabór zgłoszeń kandydatur do nadania tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021”. Termin składania zgłoszeń upływa 5 sierpnia br.

Rada Miasta Krakowa kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw mających na celu promowanie zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracją mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców, ustanowiła tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznawany osobom lub podmiotom działającym na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/2418/22 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” wyróżnienie może być przyznawane osobom indywidualnym lub podmiotom, takim jak: organizacja pozarządowa, instytucja, firma, grupa nieformalna.

Tytuł „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Wielokulturowości, corocznie za poprzedni rok kalendarzowy.

Kapituła Wielokulturowości opiniująca kandydatury do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021” została powołana zarządzeniem nr 1851/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2022 r.

Termin składania zgłoszeń kandydatur upływa 5 sierpnia br.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021”, wypełniając formularz zgłoszeniowy [.pdf] /[.doc] należy składać:

  • poprzez dostarczenie podpisanego wniosku do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków – III piętro, sekretariat – pokój nr 08/segment B;
  • poprzez przesłanie skanu podpisanego wniosku wraz z wersją edytowalną wniosku na adres e-mailowy Wydziału: sz.umk@um.krakow.pl;
  • za pośrednictwem Portalu Elektronicznych Usług Publicznych Miasta Krakowa;
  • tradycyjnie, przesyłając zgłoszenie pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, Referat ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej – ul. Dekerta 24, 30–703 Kraków z dopiskiem „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021” (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, a nie data umieszczenia pisma w skrzynce nadawczej, jeżeli data stempla placówki operatora będzie późniejsza).

Dodatkowe informacje o konkursie, a także formularze zgłoszeniowe są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 78 08, 12 616 78 09.

Laureaci tytułu otrzymują wyróżnienie „Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości”, według wzoru zaakceptowanego przez Kapitułę Wielokulturowości i mogą być dodatkowo uhonorowani wymienianiem ich jako posiadaczy tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości” w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności na rzecz dialogu międzykulturowego w Krakowie.

Uwagi:

  • Każdy podmiot, który uzna za zasadne ma prawo do zgłaszania kandydatur do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021”.
  • Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.
  • Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły Wielokulturowości.
  • Wszystkie pola formularza zgłoszeniowego powinny być wypełnione, a kategoria, w której dokonywane jest zgłoszenie wyraźnie zaznaczona, zgonie z instrukcją we wniosku- poprzez zakreślenie odpowiadającej kategorii litery: A lub B.

Formularz zgłoszeniowy kandydata/kandydatki lub podmiotu do tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości A.D. 2021”


Opublikowano:
11 lipca 2022