Regulamin konkursu #BOmłodzi

Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie Młodzieżowych Ambasadorów Budżetu Obywatelskiego do udziału w sesjach fotograficznych, realizowanych w Krakowie, na terenach związanych z projektami Budżetu Obywatelskiego (BO). Konkurs ma za zadanie promowanie postaw obywatelskich i zachęcanie młodych osób do głosowania w tegorocznej edycji BO.

O tegorocznym Budżecie Obywatelskim Miasta Krakowa, zasadach i propozycjach mieszkańców można przeczytać na www.budzet.krakow.pl

Uczestnicy konkursu

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 13-26 lat, mieszkającej, studiującej lub pracującej w Krakowie. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora i Realizatora konkursu, jak również członkowie ich rodzin.

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, w imieniu której występuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Realizatorem  Konkursu,  uprawnionym do kontaktu z uczestnikami, jest firma Stage-Lightz siedzibą w Krakowie.

Zasady

Do konkursu należy zgłosić się za pośrednictwem formularza: Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie lub grupowo (max. 3 osoby). Obowiązkowym elementem zgłoszenia jest wypełnienie rubryki, w której zgłaszający_a uzasadni, dlaczego powinien być wybrany_a.

Do udziału w sesjach fotograficznych zostaną zaproszone wybrane przez Organizatora osoby i poinformowane drogą mailową lub telefonicznie o możliwych terminach oraz miejscach realizacji sesji. Przy wyborze brane są pod uwagę następujące kryteria: kreatywność wypowiedzi w formularzu zgłoszeniowym, doświadczenie w realizacji projektów obywatelskich, zaangażowanie w działania społeczne. Jeśli wybrana osoba nie będzie mogła uczestniczyć w zaproponowanych terminach i/lub miejscu sesji, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej, zgłoszonej osoby.

Codziennie, w terminie od 3 do 14 października 2022 r., zdjęcia z Młodzieżowymi Ambasadorami Budżetu Obywatelskiego publikowane będą na oficjalnych profilach Młodego Krakowa – IG młody_krakow oraz FB – MlodyKrakow2zero.

Nagrody

Każdy uczestnik sesji fotograficznej otrzyma kartę podarunkową na kwotę 100 zł, do wykorzystania w Galerii Krakowskiej. Podatek od nagrody przejmuje na siebie realizator konkursu. Warunkiem odebrania nagrody i wzięcia udziału w sesji fotograficznej jest dopełnienie formalności, m.in związanych ze zgodą na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora Konkursu.

Terminy

  • Zgłoszenia do konkursu: od 20 września do 10 października 2022 r., za pośrednictwem formularza
  • Sesje zdjęciowe: od 28 września do 12 z października 2022 r., terminy będą uzgadniane indywidualnie
  • Publikowanie postów ze zdjęciami Młodzieżowych Ambasadorów_ek Budżetu Obywatelskiego na oficjalnych profilach Młodego Krakowa (FB www.facebook.com/MlodyKrakow2zero) oraz IG młody_krakow: od 3 do 14 października 2022 r.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika na warunkach podanych w Regulaminie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania nagrody i wzięcia udziału  w  Konkursie.

Dane osobowe zgłaszających się do Konkursu  będą̨ przetwarzane w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu #BOmłodzi zgodnie  z Regulaminem. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu.

Organizator udostępni dane osobowe uczestników konkursu #BOmłodzi podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu wyłącznie w zakresie niezbędnym do rekrutacji
i realizacji założeń.

Postanowienia końcowe

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem, i że w pełni go akceptuje.

Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji wydarzenia, podwykonawcom.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego i zgodnego z prawem przeprowadzenia Konkursu oraz nie pogorszy sytuacji Uczestników.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się ̨ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Załącznik nr 1

INOFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą̨ wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą̨ przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań związanych realizacją konkursu pn. #BOmłodzi

Informujemy, że:

  1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Twoje dane osobowe będą̨ przechowywane przez okres 5 lat.
  3. Odbiorcą danych osobowych będzie właściwy Urząd Skarbowy, wskazany w złożonym oświadczeniu.
  4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie #BOmłodzi i ma charakter obowiązkowy.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do realizacji konkursu #BOlepiej

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e- mail: iod@um.krakow.pl.


Opublikowano:
20 września 2022