alt=

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak

Zapraszamy do udziału w III edycji “Programu  Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak”.

Program ten jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Zgłoszenia dokonywać można przez Formularz elektroniczny: 

Rejestracja uczestników Programu Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak (google.com)

Najważniejsze założenia Programu #SU-w-ak:

2) Uczestnicy programu są zobowiązani do :

a. podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Programie #SU-w-ak (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);

b. zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz potwierdzenia tego pisemnie;

c. złożenia co najmniej 1 wniosku w ramach konkursów dotacyjnych o dofinansowanie projektów samorządowych;

d. wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych (co najmniej 1 uczeń i 1 nauczyciel). Warsztaty organizowane będą osobno dla opiekunów samorządów uczniowskich jak i dla członków samorządów uczniowskich. Forma i termin warsztatów ( najbliższe w lutym 2023 roku) będą podane do wiadomości Uczestników Programu;

e. przeprowadzenia na swoim terenie akcji promującej samorządność uczniowską m.in. w oparciu o przekazaną przez Fundację broszurę;

f. informowania o swoim udziale w Programie oraz realizacji projektów samorządowych (w przypadku otrzymania dotacji) na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, korzystając m.in. z banerów promocyjnych przekazanych przez Fundacje.

3) Uczestnicy programu mają prawo :

a. wziąć udział w konkurach dotacyjnych na dofinansowanie realizacji projektów samorządowych;

b. wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz konsultacjach telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielami Fundacji (koordynatorem projektu oraz ekspertem ds. projektów samorządowych), którzy pomagać będą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu samorządowego;

c. ubiegania się o tytuł Lidera Samorządności zgodnie z Regulaminem Lidera Samorządności;

d. otrzymania materiałów szkoleniowych przeznaczonych zarówno dla członków samorządu uczniowskiego jak i jego opiekuna.

4) Projekty samorządowe mogą dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów: 

a. integracja społeczności uczniowskiej;

b. integracja i wsparcie uczniów- obcokrajowców;

c. edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia; 

d. promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;

e. kultura;

f. ekologia;

g. zdrowy tryb życia; 

h. promocja przedsiębiorczości;

i. działalność charytatywna;

j. współpraca ze społecznością lokalną.

5) Zorganizowane zostaną jeszcze 3 edycje konkursu dotacyjnego, w następujących terminach:  

1. 09 do 20 styczeń 2023 r.

2. 27 luty do 10 marzec 2023 r.

3. 27 marzec do 13 kwiecień 2023 r.

6) Minimalna kwota dofinansowania projektu samorządowego wynosi 500,00 zł
a maksymalna 2 000,00 zł. 

7) W każdej edycji konkursu dotacyjnego Uczestnik może złożyć maksymalnie
2 projekty samorządowe. 

8) W ciągu roku szkolnego 2022/2023 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż 
5 dotacji na realizację projektów samorządowych.

9) Projekty samorządowe mogą zostać zrealizowane między 24.10.2022 a 22.05.2023 roku.

10) Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty samorządowe, które : 

a. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;

b. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;

c. mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;

d. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;

e. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;

f. nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;

g. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury, nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;

h. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;

i. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;

j. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii. 

11) Dodatkowo punktowane będą :

a. prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;

b. korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;

c. przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację  składany jest wniosek. 

Więcej informacji o Programie znajdziecie Państwo na stronie:

W razie pytań czy też wątpliwości zapraszamy do kontaktu za pomocą poczty elektronicznej:

fundacja.mlodziez@gmail.com lub telefonicznie: 12 411 07 95 lub 784 043 896.


Opublikowano:
9 stycznia 2023