NABÓR NA SZKOLENIE Z BRANŻOWYCH SYMULACJI BIZNESOWYCH

Dane kontaktowe:

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem można się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, której jest Pan/Pani stroną oraz prowadzenia ewidencji umów zawieranych z Gminą Miejską Kraków.
Dane osobowe są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. Współpracownicy Programu „Młody Kraków 2.0”.

Informujemy, że:
1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a następnie będą przechowywane przez:
– 50 lat – w przypadku gdy zachodzi konieczność objęcia Pana/Pani ubezpieczeniem społecznym,
– 10 lat – w pozostałych przypadkach.
3. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy.
5. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (w celu zawarcia umowy),
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w celu wykonania umowy),
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz – gdy ma to zastosowanie – ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w celu prawidłowego rozliczenia umowy oraz prowadzenia ewidencji umów),
– gdy ma to zastosowanie – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora (w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z umowy).

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl.


Opublikowano:
16 listopada 2023