NOWE!

Regulamin Samorządowej Ligi Mistrzów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów Krakowa

§1

ORGANIZACJA I CEL ROZGRYWEK

 1. Rozgrywki Samorządowej Ligi Mistrzów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów Krakowa są organizowane w ramach programu aktywizacji społecznej młodzieży w Krakowie „Młody Kraków”.
 2. Organizatorem Samorządowej Ligi Mistrzów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów Krakowa jest Urząd Miasta Krakowa.
 3. Koordynacją rozgrywek zajmuje się Referatu ds. Młodzieży w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 78 19
 4. Celem rozgrywek Samorządowej Ligi Mistrzów Podstawowych oraz Gimnazjów Krakowa, zwanej w formie skróconej Samorządową Ligą Mistrzów, jest wspieranie działalności samorządowej w szkole, kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży, propagowanie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko rówieśnicze i lokalną wspólnotę.
 5. W wyniku rozgrywek wyłonione zostaną samorządy uczniowskie najsprawniej i najciekawiej realizujące projekty na rzecz wspólnoty uczniowskiej i środowiska lokalnego.
  Nagrodą główną w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów Krakowa jest statuetka Złote Berło Kraka oraz tytuł najsprawniej pracującego samorządu uczniowskiego   w roku szkolnym 2017/18. Nagrodami za drugie i trzecie miejsce są odpowiednio statuetki: Srebrne Berło Kraka oraz Brązowe Berło Kraka.
  Samorząd, który osiągnie pułap 55 % punktów możliwych do zdobycia w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów otrzyma tytuł Brązowy Lider Samorządności.
  Samorząd, który osiągnie pułap 65 % punktów możliwych do zdobycia w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów otrzyma tytuł Srebrny Lider Samorządności.
  Samorząd, który osiągnie pułap 75 % punktów możliwych do zdobycia w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów otrzyma tytuł Złoty Lider Samorządności.
 1. Informacje dotyczące Samorządowej Ligi Mistrzów publikowane będą na stronie internetowej www.mlodziez.krakow.pl, zwanej dalej stroną internetową Organizatora.

§2

CZAS TRWANIA ROZGRYWEK SAMORZĄDOWEJ LIGI MISTRZÓW

Rozgrywki Samorządowej Ligi Mistrzów trwają od 1 października 2018 roku  do 31 maja 2019 roku.

§3

KAPITUŁA

 1. W celu wyłonienia samorządów uczniowskich, które najsprawniej i najciekawiej realizują projekty na rzecz wspólnoty uczniowskiej i środowiska lokalnego w szkołach z klasami gimnazjalnymi, Organizator powołuje Kapitułę.
 2. Kapituła przyznaje punkty samorządom uczestniczącym w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie.
 3. Uczestnikom rozgrywek nie przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Kapituły.

§4

UCZESTNICY SAMORZĄDOWEJ LIGI MISTRZÓW

 1. Uczestnikami Samorządowej Ligi Mistrzów są zespoły samorządów uczniowskich działające w szkołach podstawowych oraz Gimnazjach. Członkami zespołu samorządu uczniowskiego zgodnie z art. 55 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty mogą być wszyscy uczniowie szkoły z zastrzeżeniem opisanym w ust. 2 pkt. 1) niniejszego paragrafu.
 2. Każda ze szkół uczestniczących w Samorządowej Lidze Mistrzów może zgłosić do udziału w rozgrywkach wyłącznie jeden zespół samorządowy.
  1. W przypadku, gdy społeczność uczniowska zespołu szkół tworzy wspólny samorząd dla uczniów klas szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz ponadpodstawowej, jej samorząd może uczestniczyć wyłącznie w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów Szkół Ponadpodstawowych Krakowa.
  2. Zapis pkt 1)  niniejszego ustępu regulaminu obowiązuje jedynie w wypadku rozpoczęcia rozgrywek Samorządowej Ligi Mistrzów Szkół Ponadpodstawowych Krakowa.
 3. Pracę samorządu szkolnego w ramach Samorządowej Ligi Mistrzów może wspierać nauczyciel opiekun.

§5

ZGŁOSZENIE DO SAMORZĄDOWEJ LIGI MISTRZÓW

 1. Zgłoszenia do uczestnictwa w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów należy dokonać wyłącznie za pomocą aplikacji internetowej, dostępnej na stronie internetowej Organizatora..
 2. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 24 października 2018 roku.

§6

ZASADY ROZGRYWEK SAMORZĄDOWEJ LIGI MISTRZÓW

 1. Rozgrywki Samorządowej Ligi Mistrzów polegają na współpracy i współzawodnictwie samorządów w zakresie organizowania wydarzeń sprzyjających rozwojowi samorządności uczniowskiej, integracji społeczności szkolnej, promocji postaw społecznych i obywatelskich oraz na uczestnictwie w wydarzeniach organizowanych przez Organizatora Samorządowej Ligi Mistrzów.
 2. Punkty w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów zespoły samorządowe otrzymują za:

1) zorganizowanie spotkania samorządów uczniowskich różnych szkół Krakowa,

2) przygotowanie oraz realizację samorządowej SUPER-AKCJI;

– Przez samorządową SUPER-AKCJĘ rozumie się wydarzenie przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem.

– W czasie trwania rozgrywek Samorządowej Ligi Mistrzów Samorząd ma prawo przedstawić do oceny Kapituły sześć SUPER-AKCJI, po jednej z każdej z poniższych kategorii:

 • Szkoła się bawi, czyli integracja środowiska szkolnego.
 • Nic o nas bez nas – promocja praw i obowiązków ucznia.
 • Sport to zdrowie, czyli wydarzenie o charakterze sportowym i/lub promującym zdrowy tryb życia.
 • Młody Obywatel, wydarzenie promujące postawy obywatelskie i patriotyczne.
 • Tak dla Kultury, czyli wydarzenie o charakterze artystycznym.
 • Serce na dłoni, czyli akcja, wydarzenie o charakterze charytatywnym.
 • W każdym miesiącu kalendarzowym, podczas trwania rozgrywek Samorządowej Ligi Mistrzów, samorząd może przedstawić do oceny jedną SUPER-AKCJĘ;

3) uczestnictwo samorządu w organizowanych przez Urzędu Miasta Krakowa Samorządowym Biegu Terenowym oraz Turnieju Sportowym Samorządów Uczniowskich.

 1. Zasady przyznawania punktów:

1) za zorganizowanie przez uczestników Samorządowej Ligi Mistrzów spotkania samorządów uczniowskich różnych szkół Krakowa, w którym uczestniczyły nie więcej niż trzy samorządy – 35 punktów,

2) za zorganizowanie przez uczestników Samorządowej Ligi Mistrzów spotkania samorządów uczniowskich różnych szkół Krakowa, w którym uczestniczyły więcej niż trzy samorządy – 45 punktów,

3) ocenie podlegać będą wyłącznie spotkania samorządów. Punktowane nie będą wydarzenia międzyszkolne wynikające z wieloletniej współpracy szkół,

4) aby uzyskać punkty za spotkanie, o którym mowa w pkt. 1) i 2) niniejszego ustępu muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Samorząd organizujący spotkanie zgłasza je Organizatorowi Ligi co najmniej 30 dni przed wydarzeniem wraz z informacją, które samorządy wezmą w nim udział.
 • Samorząd publikuje na samorządowym blogu raport z przebiegu wydarzenia, który będzie zawierał: informację o celu spotkania, opis przebiegu wydarzenia, liczbie uczestników oraz konkluzji/efektów/decyzji, które na nim zapadły. Cel spotkania powinien być zbieżny z celami rozgrywek w ligowych, które zostały określone w § 1 ust. 4.

5) Każda SUPER-AKCJA jest oceniana niezależnie przez dwóch członków Kapituły wg poniższych kryteriów i skali:

 • za pomysłowość i innowacyjność wydarzenia od 1 do 3 punktów,
 • za pracochłonność podczas przygotowania akcji od 1 do 3 punktów,
 • za sprawność organizacyjną od 1 do 3 punktów,
 • za skalę uczestnictwa społeczności uczniowskiej w wydarzeniu od 1 do 3 punktów,
 • za społeczne znaczenie akcji, szansę na jej długoterminowe oddziaływanie od 1 do 3 punktów,
 • za samodzielność i inicjatywę uczniowską od 1 do 3 punktów;

6) za uczestnictwo w wydarzeniach Samorządowej Ligi Mistrzów, organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa, o których mowa w ust. 3 pkt 3) niniejszego paragrafu samorządy otrzymują 20 pkt. Ponadto:

10 pkt. za zajęcie 1 miejsca,

8 pkt. za zajęcie 2 miejsca,

7 pkt. za zajęcie 3 miejsca,

6 pkt. za zajęcie 4 miejsca,

5 pkt. za zajęcie 5 miejsca,w Samorządowym Biegu Terenowym oraz Turnieju Sportowym Samorządów Uczniowskich.

7) Samorząd uczniowski po zgłoszeniu się do Samorządowej Ligi Mistrzów zobowiązany jest w terminie do 7 listopada 2018 roku umieścić na swoim blogu informację potwierdzającą przeprowadzenie w szkole demokratycznych wyborów do samorządu uczniowskiego, zawierającą aktualne: regulamin wyborów oraz protokół z wyborów do samorządu uczniowskiego. Nie umieszczenie informacji, o której mowa w niniejszym skutkować będzie odebraniem samorządowi 20 pkt.

§7

NAGRODA SAMORZĄDÓW

 1. W celu podkreślenia znaczenia podmiotowości samorządów uczniowskich Organizator ustanawia nagrodę specjalną za najbardziej udane SUPER-AKCJE, przyznawaną przez przewodniczących samorządów uczniowskich uczestniczących w rozgrywkach Samorządowej Ligi Mistrzów.
 2. Nagrodą specjalną jest statuetka Kryształowego dzwonka.

§8

ZASADY WYŁANIANIA LAUREATA NAGRODY SAMORZĄDÓW

 1. Wraz ze zgłoszeniem samorządu do rozgrywek Samorządowej Ligi Mistrzów, samorząd uczniowski przekazuje Organizatorowi informację zawierającą imię, nazwisko oraz e-mail przedstawiciela samorządu uczniowskiego, który w imieniu samorządu będzie uprawniony do przyznawania punktów za najbardziej udane SUPER-AKCJE samorządowe. Jeżeli do chwili zgłoszenia samorządu do rozgrywek Samorządowej Ligi Mistrzów, w szkole nie odbyły się wybory do samorządu uczniowskiego, dane przedstawiciela można zgłosić do Organizatora Samorządowej Ligi Mistrzów w terminie późniejszym, nie później jednak niż do 7 listopada 2018 roku.
 2. W celu oddania głosu na najbardziej udane SUPER-AKCJE uprawniony do głosowania przedstawiciel samorządu uczniowskiego, po zapoznaniu się z SUPER-AKCJAMI z poprzedniego miesiąca oraz po przeprowadzeniu dyskusji z innymi członkami samorządu uczniowskiego, przysyła drogą elektroniczną za pomocą aplikacji internetowej na adres e-mail Organizatora nazwy trzech wybranych przez siebie SUPER-AKCJI oraz dane samorządów je realizujących. Jednocześnie głosujący przyznają wybranym przez siebie SUPER-AKCJOM punkty: najlepszej 5, dwóm pozostałym odpowiednio 4 oraz 3 punkty. Głosujący nie może oddać głosu na SUPER-AKCJĘ zrealizowaną przez samorząd uczniowski swojej szkoły. Ostateczny termin oddania głosu upływa 12. dnia miesiąca następującego po zrealizowaniu SUPER-AKCJI. Głosy oddane po wskazanym terminie nie będą wliczane przez Organizatora do punktacji.
 3. Punkty przyznane przez przedstawicieli samorządów zostają przez Organizatora podliczone wraz z zakończeniem Samorządowej Ligi Mistrzów w czerwcu 2018 roku.
 4. Punkty przyznane w kolejnych miesiącach przez przedstawicieli samorządów za najbardziej udane SUPER-AKCJE są sumowane, a następnie mnożone przez liczbę głosowań, w których wziął udział przedstawiciel samorządu. Oznacza to, że samorząd, który zdobył np. 30 pkt. w głosowaniu, a którego przedstawiciel głosował tylko w jednym miesiącu otrzyma ostatecznie 30 pkt. Samorząd, który zdobył np. 30 pkt w głosowaniu, a którego przedstawiciel głosował ośmiokrotnie, w głosowaniach od pierwszego w listopadzie do ostatniego w czerwcu otrzyma ostatecznie 240 pkt. Samorząd, który w ciągu roku uzyska najwięcej punktów, otrzyma nagrodę specjalną statuetkę Kryształowego Dzwonka.
 5. Głosowanie przedstawicieli samorządów jest głosowaniem tajnym. Organizator nie podaje do publicznej wiadomości, jak głosowali poszczególni przedstawiciele samorządów.
 6. Z powodu sytuacji losowej uniemożliwiającej oddanie głosu uprawnionemu przedstawicielowi samorządu, może zostać on zastąpiony podczas głosowania przez innego ucznia – członka samorządu uczniowskiego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu zmiany Organizatorowi przez nauczyciela – opiekuna samorządu.

§9

ZASADY UMIESZCZANIA INFORMACJI O DZIAŁANIACH SAMORZĄDÓW

UCZNIOWSKICH ORAZ PUNKTACJI ROZGRYWEK

 1. W celu umieszczania informacji na stronie Organizatora o realizowanych przez samorząd przedsięwzięciach opisanych w § 6 ust. 2 pkt 1)-2) samorząd wyznacza osobę lub osoby, które po zarejestrowaniu się w aplikacji internetowej Organizatora i przeszkoleniu otrzymują hasło oraz login uprawniający do założenia bloga na stronie www.mlodziez.krakow.pl i publikowania na nim materiałów.
 2. Treść wiadomości, o której mowa w § 6 ust. 2 powinna zawierać informacje o terminie wydarzenia i jego miejscu; szacunkowej liczbie uczestników; przebiegu; zadaniach samorządu podczas wydarzenia. Informacje niezawierające tych podstawowych danych nie będą punktowane.
  Wydarzenie przedstawione do oceny Kapitule zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 2) regulaminu powinno zawierać wyraźne oznaczenie SUPER-AKCJA w treści informacji.
 1. Aby uzyskać punkty za zrealizowane wydarzenie, samorząd powinien umieścić informację o nim na swoim blogu na stronie www.mlodziez.krakow.pl nie później niż 7. dnia miesiąca następującego po wydarzeniu.
  Ostatnie informacje o działaniach samorządu w roku szkolnym 2018/2019 muszą zostać umieszczone na stronie www.mlodziez.info nie później niż 7 czerwca 2019 roku.
  Wydarzenia, o których informacja nie zostanie umieszczona w terminie, nie będą punktowane.
 1. W celu zapewnienia bieżącej informacji o stanie współzawodnictwa samorządów w ramach
  Samorządowej Ligi Mistrzów Organizator co miesiąc, w terminie do 23. dnia miesiąca, uaktualnia stan punktacji na stronie www.mlodziez.krakow.pl

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zapisów regulaminowych.