I. ROZWIJASZ SIĘ

 1. Egzamin maturalny i zawodowy

Przygotowujesz się do matury i planujesz studia? Wyniki matury są dziś głównym kryterium przyjęcia na studia wyższe, więc jeśli myślisz o konkretnym kierunku, dowiedz się, jakie przedmioty (i na jakim poziomie: podstawowym czy rozszerzonym) są brane pod uwagę na uczelniach podczas kwalifikacji. Obowiązkowo musisz przystąpić do dwóch egzaminów w części ustnej (z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego) i czterech egzaminów pisemnych (z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego, matematyki, jednego wybranego przedmiotu).

Egzamin zawodowy czeka uczniów i uczennice szkół zawodowych, policealnych oraz techników. Jego zdanie oznacza uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe absolwenta – warto pamiętać, że na wniosek ucznia dołączony może być Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który ułatwia osobom z takim dokumentem poruszanie się po europejskim rynku pracy (więcej informacji znajdziesz na stronie: https://europass.cedefop.europa.eu/pl).


INFORMACJE DOT. EGZAMINÓW MATURALNYCH I ZAWODOWYCH

Przepisy, standardy, arkusze egzaminacyjne, przykładowe zadania – szukaj na stronach:

www.cke.edu.pl – strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.oke.krakow.pl  –  strona  Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej

 

 1. Kursy, szkolenia, staże

Zdanie egzaminu maturalnego nie jest konieczne do podjęcia nauki w szkole policealnej. Szkoły te umożliwiają zdobycie wiedzy  i umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy zawodowej oraz uzyskanie dyplomu technika. W Krakowie działa kilkadziesiąt takich szkół, które oferują naukę w trybie dwuletnim i rocznym. Zwykle konieczne jest opłacanie czesnego za naukę, ale można znaleźć też ofertę finansowaną ze środków zewnętrznych. Większość szkół policealnych ma w swoich propozycjach kilkutygodniowe kursy i szkolenia, w zakresie konkretnego zawodu (np. fryzjera, murarza, barmana, opiekuna osoby starszej) oraz w obszarze umiejętności przydatnych w różnych zawodach (np. obsługa programów komputerowych, prowadzenie księgowości).

Możesz zacząć od spotkania z doradcą zawodowym, który bezpłatnie pomoże Ci zaplanować przyszłość zawodową. Informacje: Wojewódzki Urząd Pracy [WUP]:

www.wup-krakow.pl → zakładka „Usługi rynku pracy” → „Poradnictwo zawodowe”  → “Spotkanie  z doradcą zawodowym”.

Jeśli, kończąc naukę w szkole ponadgimnazjalnej, nie będziesz zdawać egzaminu maturalnego, możesz do niego przystąpić  w przyszłości, na przykład podejmując naukę w szkole wieczorowej. Informacje na temat procedur znajdziesz na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej [CKE] i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej [OKE].


INFORMACJE NA TEMAT KURSÓW I SZKOLEŃ

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Plac Na Stawach 1 pok. 103, Kraków; tel. 12 428 78 70;

godz. 8.00—15.00; www.wup-krakow.pl

www.pociagdokariery.pl — portal WUP z wyszukiwarką kursów, szkoleń, szkół itp. w Krakowie i     regionie

Grodzki Urząd Pracy w  Krakowie

ul. Wąwozowa 34, tel. 12 686 80 00 (centrala), godz. 7.45—14.45

 www.gupkrakow.pl  —  sprawdź  dział Usługi Elektroniczne dla bezrobotnych, wiele spaw możesz załatwić  on-line

Pracownia Informacji Młodzieżowej i Samorządowej Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana

ul. Krupnicza 38, tel. 12 430 00 15 wew. 237 http://im.cmjordan.krakow.pl/

Godziny otwarcia: poniedziałek 14:00-19:00; od wtorku do piątku: 10:00-15:00

 

 1. Studia w Polsce

Chcesz studiować, a przed Tobą trudna decyzja o kierunku oraz miejscu i formie studiów. Co warto wiedzieć przed podjęciem decyzji?

 • Co roku każda uczelnia ustala i ogłasza zasady rekrutacji, według których będzie prowadzony nabór rok później – to bardzo ważne dla uczniów, którzy wybierają przedmioty do zdawania na maturze. Informacji szukaj na stronach internetowych uczelni.
 • Większość uczelni prowadzi zapisy on-line, rejestrując kandydatów w systemie elektronicznym przez Internet. Zwykle w takim systemie znajdziesz też szczegółowe informacje o rekrutacji (gdzie i jakie dokumenty należy przesłać), ewentualnych egzaminach i opłatach.
 • Studia w Polsce są trzystopniowe: co oznaczają poszczególne nazwy i uzyskaniem jakiego tytułu się kończą?
  • Studia I stopnia (licencjackie) zwykle trwają trzy lata, są studiami zawodowymi i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata (niższego rangą od tytułu magistra), który umożliwia podjęcie dalszej nauki na studiach magisterskich. Jeśli wybierzesz studia techniczne uzyskasz tytuł inżyniera po siedmiu semestrach, czyli po 3,5 roku.
  • Studia II stopnia, nazywane też SUM (od „studia uzupełniające magisterskie”) są przeznaczone dla absolwentów studiów licencjackich, trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Na kierunkach technicznych (studiów magisterskich) studenci zdają też egzamin inżynierski, na podstawie którego mogą uzyskać tytuł magistra inżyniera w danej dziedzinie. Niektóre kierunki studiów (na przykład medycyna, prawo, psychologia) są prowadzone jedynie w trybie ciągłym 5-6 letnim – to tzw. jednolite studia magisterskie.
  • O przyjęcie na studia doktoranckie (III stopnia), przygotowujące do dalszej pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich, mogą starać się absolwenci i absolwentki studiów magisterskich. Trwają zwykle cztery lata – w tym czasie doktoranci pod opieką promotora pogłębiają wiedzę w wybranej dziedzinie, prowadzą badania i przygotowują pracę, która będzie podstawą uzyskania tytułu doktora.
  • Po uzyskaniu dyplomu ze studiów I lub II stopnia możliwe jest podjęcie studiów podyplomowych. Trwają co najmniej dwa semestry, zajęcia odbywają się w weekendy, są zwykle płatne, choć niektóre kierunki bywają dofinansowywane, np. ze środków UE (między innymi z Europejskiego Funduszy Społecznego).
 • Studia są też zróżnicowane pod względem toku i czasu organizacji zajęć:
  • Studia stacjonarne (w przeszłości określane dziennymi) – zajęcia (np. wykłady, ćwiczenia, seminaria) odbywają się od poniedziałku do piątku. Na uczelniach publicznych studia są bezpłatne, na uczelniach prywatnych zwykle płatne, choć zdarzają się kierunki finansowane lub dofinansowane np. ze środków UE.
  • Studia niestacjonarne są dobrą formą studiowania dla osób, które z różnych względów nie mogą być na uczelni w dniach roboczych, bo na przykład pracują czy opiekują się dzieckiem. Zajęcia odbywają się w weekendy, raz lub dwa razy w miesiącu. Studia są płatne, a cena zależy od uczelni i kierunku studiów.
  • Również studia niestacjonarne/wieczorowe są dobrym rozwiązaniem dla osób pracujących, bo zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych. Studia są płatne, a cena za rok zależy od uczelni i kierunku studiów.
  • Studia eksternistyczne polegają na samodzielnej pracy studenta, który otrzymuje wykaz obowiązujących egzaminów oraz wskazówki dotyczące zakresu materiału niezbędnego w danej dyscyplinie, listę podręczników i literatury pomocniczej. Są płatne, mogą być podejmowane przez studentów znajdujących się w wyjątkowej sytuacji.

Coraz popularniejszą wersją studiów niestacjonarnych są te oferowane za pośrednictwem Internetu przez tzw. uczelnie wirtualne, rzadziej tradycyjne (na tych e-learning jest zwykle uzupełnieniem bezpośrednich kontaktów studentów i wykładowców). Materiały dydaktyczne znajdą się wówczas na specjalnej platformie e-learningowej, a studiowanie polega przede wszystkim na samodzielnym uczeniu się (w dowolnym miejscu i czasie), uczestnictwie w kilku spotkaniach w siedzibie uczelni oraz zdaniu egzaminów (on-line lub w bezpośrednim kontakcie w wykładowcą). Przed podjęciem decyzji o tym systemie nauki należy sprawdzić uprawnienia uczelni do prowadzenia takiej formy kształcenia i wydawania dyplomów ukończenia studiów.

Studenci o wybitnych zdolnościach i ukierunkowaniu naukowym lub studenci znajdujący się w wyjątkowej sytuacji osobistej mogą starać się o indywidualny tok studiów (ITS), który polega na pracy według specjalnie przygotowanego programu.

Wybór uczelni i kierunku zależy przede wszystkim od Twoich zainteresowań. Warto wziąć pod uwagę również to, jakie możliwości zatrudnienia w Polsce i za granicą daje dyplom ukończenia konkretnego kierunku (zapytaj szkolnego pedagoga o kontakty z instytucjami, które zajmują się pomocą w doborze studiów).

Wybierając tok studiów, warto przeanalizować swoją sytuację: czy możesz zająć się wyłącznie nauką? Czy studiując jednocześnie chcesz lub musisz podjąć pracę zarobkową?


INFORMACJE O UCZELNIACH

Informacje o polskich uczelniach publicznych, niepublicznych i kościelnych (posiadających pozwolenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz lista uczelni niepublicznych w likwidacji

www.nauka.gov.pl

(wybierz „dla studentów i uczelni” → „uczelnie–wykazy”)

Wyszukiwarka studiów (wg województwa, miasta, uczelni, kierunku itd.)

http://wybierzstudia.nauka.gov.pl/

www.studia.studentnews.pl

 

 1. Studia za granicą

A może studia na zagranicznej uczelni? To jest możliwe – co roku na uczelnie za granicą wyjeżdżają tysiące osób z Polski. Dwa główne sposoby na studiowanie za granicą to: studia w ramach programu stypendialnego oraz pełne studia na uczelni zagranicznej.

Studia w ramach programu stypendialnego

Erasmus+ jest programem umożliwiającym studiowanie na uczelni zagranicznej przez okres od 3 do 12 miesięcy (a do 24 miesięcy dla studentów jednolitych studiów magisterskich). W ramach tego programu można również wyjechać na praktykę studencką do zagranicznej instytucji (np. firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i innych instytucji, takich jak muzea, biblioteki, szpitale). Z programu mogą również skorzystać absolwenci uczelni wyższych (studiów licencjackich, magisterskich lub doktorskich) – podczas pierwszego roku od ich ukończenia. Jeśli szukasz studiów w całości realizowanych za granicą poszukaj programów realizowanych przez program Erasmus Mundus, który oferuje studia na poziomie magisterskim na europejskich uniwersytetach.

Oprócz programu Erasmus+ istnieją porozumienia oraz umowy międzynarodowe i międzyuczelniane, umożliwiające naukę  w krajach europejskich (np. Power – nowy program, CEEPUS, Wyszehradzki Program Stypendialny) oraz poza Europą (np. Program Komisji Fulbrighta, stypendia organizowane przez ambasady różnych krajów).

 • Aby skorzystać z tych programów musisz być już studentką/studentem.
 • Wśród kryteriów branych pod uwagę przy podziale miejsc są między innymi osiągnięcia naukowe, znajomość języka kraju przyjmującego studenta lub języka angielskiego oraz aktywność pozanaukowa (społeczna, sportowa itp.).
 • Uczelnie z krajów UE biorące udział w programie stosują system punktowy (tzw. ECTS), dlatego kursy ukończone w kraju, gdzie przebywa się na stypendium, są zaliczane na uczelni macierzystej.

INFORMACJE  O  MOŻLIWOŚCI STUDIOWANIA W RAMACH PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH UZYSKASZ:

 • nauka.gov.pl – na poziomym pasku trzeba wybrać kategorię
 • „współpraca z zagranicą”, a potem w menu po lewej „Jak studiować za granicą?”
 • w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
 • na stronie  Fundacji  Rozwoju  Systemu  Edukacji: frse.org.pl
 • na stronie programu Erasmus: erasmusplus.org.pl
 • na własnej uczelni, np. w biurze odpowiedzialnym za współpracę z zagranicą


Pełne studia na uczelni zagranicznej

Ze względów praktycznych łatwiej podjąć studia w jednym z krajów należących do Unii Europejskiej (jako obywatel(ka) państwa członkowskiego masz takie same prawa jak obywatele kraju,  w którym mieści się uczelnia), ale oczywiście studiowanie w USA czy Japonii jest też możliwe. Szczegółowych informacji o możliwościach studiowania za granicą najlepiej szukać bezpośrednio na stronie internetowej konkretnej uczelni.

Jakie są ogólne warunki przyjęcia na uczelnię zagraniczną?

 • Posiadanie świadectwa ukończenia „szkoły średniej drugiego stopnia” (czyli świadectwa maturalnego) albo dyplomu studiów I stopnia (jeśli interesują Cię studia II stopnia). Dokument musi zostać przetłumaczony na język kraju, w którym chcesz studiować.
 • W zależności od kraju i uczelni: pozytywne zaliczenie dodatkowych etapów rekrutacji, np. egzaminu, rozmowy kwalifikacyjnej, udokumentowania dotychczasowej aktywności naukowej, sportowej lub społecznej. Jeśli posiadasz świadectwo matury międzynarodowej, to w zależności od uzyskanych punktów możesz starać się o przyjęcie na wiele prestiżowych uczelni bez konieczności zdawania egzaminu.
 • Znajomość języka kraju, w którym znajduje się uczelnia i w jakim będą prowadzone zajęcia (potwierdzana odpowiednimi certyfikatami lub sprawdzana podczas egzaminu językowego). Jeśli program studiów jest w języku angielskim, należy również poświadczyć jego znajomość certyfikatem. Czytaj uważnie wymagania dotyczące rekrutacji, a szczególnie wymaganych certyfikatów językowych, na stronach uczelni, które Cię interesują.

Na uczelniach państw należących do UE obywatele wszystkich państw członkowskich mają identyczne prawa, czyli:

 • Jeśli studia są płatne dla obywateli kraju, w którym znajduje się uczelnia, Ty również będziesz za nie płacić, a jeśli są bezpłatne – co jest rzadszym przypadkiem – będą bezpłatne dla Ciebie.
 • Posiadasz prawa socjalne identyczne z tymi, jakie mają studenci będący obywatelami kraju, w którym mieści się uczelnia. Oznacza to taką samą możliwość otrzymywania stypendium naukowego, miejsca w akademiku, legitymacji uprawniającej do zniżek itp.

Uznanie dyplomu wyższej uczelni

Podczas starań o przyjęcie na zagraniczną uczelnię potrzebne będzie potwierdzenie ważności (legalizacja) świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły lub uczelni. Najpierw musisz sprawdzić, jakie są przepisy regulujące uznawanie wykształcenia w kraju, w którym chcesz posługiwać się dokumentami wydanymi w Polsce. Jeśli korzystasz z wymiany międzyuczelnianej, podstawowe informacje uzyskasz w jednostce zajmującej się stypendiami zagranicznymi na Twojej uczelni. Zawsze możesz też skontaktować się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA), która pełni rolę krajowego ośrodka informacji o zasadach ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w UE. Kontakt z NAWA będzie konieczny również wtedy, gdy dokumenty o wykształceniu uzyskane w Polsce będziesz chciał(a) wykorzystać do zatrudnienia się za granicą.

 

 1. Jak sobie radzić finansowo na studiach?

Stypendia

W ramach uczelni student może ubiegać się o świadczenia pomocy materialnej finansowane z budżetu państwa. Są to:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga.

Kryteria uzyskania tych stypendiów i zapomogi określane są w przepisach MNiSW:

www.nauka.gov.pl → Dla studentów i uczelni → Studia: dla studentów i doktorantów → Stypendia i pomoc dla studentów. Informacji szukaj również na stronie własnej uczelni lub w sekretariacie.

A jeśli jesteś w gronie 5% najlepszych studentów danego kierunku i masz wybitne osiągnięcia naukowe (badawcze, publikacyjne itp.) lub sportowe czy artystyczne, spróbuj uzyskać prestiżowe Stypendium Ministra, które otrzymuje nie więcej niż 1000 osób. Kryteria uzyskania tego stypendium znajdziesz na stronie: www.nauka.gov.pl → Dla studentów i uczelni → Studia: dla studentów i doktorantów → Stypendia Ministra dla studentów  i doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe.

Można też starać się o stypendium z innych funduszy, np. z funduszy stypendialnych prowadzonych przez same uczelnie, organizacje pozarządowe, fundacje i lokalne samorządy. Najczęściej są przyznawane uczniom i studentom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, szczególnymi osiągnięciami (np. publikacjami, uczestnictwem w projektach badawczych), wyjątkową aktywnością społeczną, artystyczną i sportową, ale również potrzebującym wsparcia (bo np. pochodzą z ubogich rodzin i terenów o dużym bezrobociu). Może Ty jesteś taką osobą?


INFORMACJE O STYPENDIACH

Wyszukiwarka  stypendiów  na: www.mojestypendium.pl

– dzięki aplikacji „znajdź stypendium lub konkurs” można przeszukać bazę danych według kategorii uczestników (np. uczniowie, studenci), rodzaju stypendium (naukowe, socjalne) i zasięgu (np. lokalne, zagraniczne).

Programy stypendialne realizowane w   Małopolsce: 

Stypendia „Sapere Auso” (Temu, który odważył się być mądrym) Małopolskiej  Fundacji  Stypendialnej  –  przyznawane uczniom i studentom za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz uczniom i studentom niepełnosprawnym. W 2016 roku wnioski można było składać do końca września (dla uczniów) i końca października  (dla  studentów).  Wniosek  należy  wypełnić on-line.

Małopolska Fundacja Stypendialna SAPERE AUSO: Kraków, os. Teatralne 4a (I piętro, pokój 101a), tel: 603 31 32 65 www.sapereauso.org.


Kredyt studencki

To forma kredytu wprowadzona po to, aby ułatwić osobom mniej zamożnym dostęp do szkolnictwa wyższego. Kredyty studenckie udzielane są przez banki, ale z budżetu państwa pochodzi dopłata do oprocentowania kredytu – dlatego wysokość kwoty, jaką należy później spłacić bankowi jest znacznie niższa niż innych kredytów komercyjnych (przy tej samej wysokości kredytu). Wszystkie formularze i informacje potrzebne do złożenia wniosku otrzymasz w oddziale banku, który znajduje się na ministerialnej liście. W 2017 roku były to banki: PKO Bank Polski S.A., Bank  PKO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi) oraz SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 • O kredyt studencki mogą ubiegać się wszyscy studenci i studentki bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczęli studia przed ukończeniem 25. roku życia.
 • Studenci najubożsi mogą uzyskać kredyt bez poręczenia (mogą skorzystać z poręczenia Skarbu Państwa).
 • Kredyt studencki zostaje udzielany na okres studiów (w tym studiów doktoranckich) i jest wypłacany maksymalnie przez 6 lat; przez 10 miesięcy w roku akademickim.
 • Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów (ale można rozpocząć wcześniej) i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. W przypadku trudności finansowych kredytobiorcy, możliwe jest zawieszenie spłaty na rok.
 • Kredyt może być w 20% umorzony tym kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni. W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową (np. choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).
 • Wnioski o kredyt składa się w jednym z banków kredytujących. Listę takich banków znajdziesz na www.nauka.gov.pl, dokumenty należy złożyć do końca października.


INFORMACJE O STYPENDIACH

Informacje o warunkach uzyskania i spłaty kredytów otrzymasz:

 • w swojej uczelni lub jednostce organizacyjnej prowadzącej studia
 • na nauka.gov.pl (→ Dla studentów i uczelni → Kredyty studenckie)

Zapoznaj się też z informacjami na www.kredytstudencki.com.pl

 

 1. Krakowskie uczelnie i biblioteki

Kraków jest prawdziwym „zagłębiem uczelnianym”, a tutejsze uczelnie wyższe są znane i cenione w kraju i za granicą. Studenci i mieszkańcy mają też dostęp do świetnie wyposażonych bibliotek.

Publiczne szkoły wyższe w Krakowie

 • Uniwersytet Jagielloński

Gołębia 24, www.uj.edu.pl

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica

Al. Mickiewicza 30, www.agh.edu.pl

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rakowicka 21, www.uek.krakow.pl

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

Podchorążych 2, www.wsp.krakow.pl

 • Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Warszawska 24, www.pk.edu.pl

 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja

Al. Mickiewicza 21, www.ur.krakow.pl

 • Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha

Jana Pawła II 78, www.awf.krakow.pl

 • Akademia Sztuk Pięknych im. J. Matejki

Pl. Matejki 13, www.asp.krakow.pl

 • Akademia Muzyczna w Krakowie

św. Tomasza 43, www.amuz.krakow.pl

 • Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego

Straszewskiego 22, www.pwst.krakow.pl

Niepubliczne szkoły wyższe w Krakowie

 • Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

G. Herlinga-Grudzińskiego 1, www.ka.edu.pl

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Al. Kijowska 14, www.wszib.edu.pl

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Kanonicza 25, www.pat.krakow.pl

 • Akademia Ignatianum w Krakowie

Kopernika 26, www.ignatianum.edu.pl

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

Filipa 17, www.wsei.edu.pl

 • Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego (Wydział Zamiejscowy)

Witosa 9, www.krakow.janski.edu.pl

 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera

Westerplatte 11, www.wse.krakow.pl

 • Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla

W. Pola 4, www.dietl.edu.pl

 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krowoderska 73, www.kwspz.pl

 • Wyższa Szkoła Zarządzania (Polish Open University)

Oddział Małopolski ul. Głowackiego 12, www.wszib.edu.pl

 • Wyższa Szkoła Ubezpieczeń

Karmelicka 32, www.wsu.pl

 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”

Krupnicza 3, www.apeiron.edu.pl

 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie

Al. Mickiewicza 35, www.wsgiz.krakow.pl

 • Krakowskie Szkoły Artystyczne

Zamoyskiego 52, www.ksa.edu.pl


Biblioteki – nie tylko wypożyczają książki

Studiowanie to również wiele godzin samodzielnej pracy z książkami i czasopismami specjalistycznymi. W Krakowie znajduje się kilkaset miejsc, w których możesz wypożyczyć książki, skorzystać z księgozbioru i czasopism na miejscu, pouczyć się w ciszy, użyć komputera z dostępem do Internetu. To biblioteki oraz czytelnie uczelniane, miejskie, wojewódzkie i oczywiście Biblioteka Jagiellońska (posiadająca niemal 7 milionów egzemplarzy książek!). Jeśli w domu nie masz najlepszych warunków do uczenia się, to czytelnia rozwiązuje Twój problem.


W Krakowie oprócz wypożyczalni i czytelni uczelnianych można korzystać z następujących bibliotek:

 • Biblioteka Jagiellońska

Al. Mickiewicza 22, www.bj.uj.edu.pl

Biblioteka Jagiellońska jest biblioteką narodową, kompletuje i archiwizuje wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą. Jest biblioteką Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale z jej zbiorów w czytelni mogą korzystać wszyscy, którzy się do niej zapiszą, a z wypożyczalni również studenci i studentki innych uczelni krakowskich. W gmachu przy Alei Mickiewicza znajdują się ogólne i wyspecjalizowane wypożyczalnie oraz czytelnie: m.in. Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych, Czytelnia Europeistyczna, Czytelnia Dokumentów Audiowizualnych. Biblioteka jest również przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja

Al. Marszałka F. Focha 3, www.pbw.edu.pl

Wypożyczalnia, czytelnia, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz Wydział Audiowizualny.

 • Wojewódzka Biblioteka Publiczna
 1. Rajska 1, www.rajska.info

Wypożyczalnia  (w  tym  Wypożyczalnia  Książki  Mówionej i Brajlowskiej, Wypożyczalnia międzybiblioteczna, wypożyczalnia filmów), czytelnia (również Czytelnia Zbiorów Regionalnych, Czytelnia Komputerowa).

 • Biblioteka MOCAK

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, ul. Lipowa 4, budynek B; www.mocak.pl/biblioteka

Biblioteka oferuje zbiory z zakresu humanistyki i współczesnej sztuki (w tym albumy, katalogi, monografie). W czytelni Biblioteki można skorzystać ze stanowisk komputerowych, katalogu online oraz bezprzewodowego Internetu.


Biblioteki w dzielnicach:

 • Biblioteka Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida

Górali 5, www.okn.edu.pl

W bibliotece znajduje się m.in. Wypożyczalnia Beletrystyczna i Dziecięca, Wypożyczalnia Naukowa i Punkt Informacji Europejskiej, Czytelnia, informacja naukowa.

 • Krowoderska Biblioteka Publiczna

Wrocławska 50 (Dyrekcja Biblioteki), www.kbp.krakow.pl

Biblioteka Główna znajduje się przy ul. Królewskiej 59, adresy wszystkich filii znajdziesz na stronie internetowej biblioteki.

 • Nowohucka Biblioteka Publiczna

Stalowe 12, www.biblioteka.krakow.pl

Adresy wszystkich filii znajdziesz na stronie internetowej biblioteki.

 • Podgórska Biblioteka Publiczna

Powroźnicza 2, www.biblioteka.krakow.pl

Podgórska Biblioteka Publiczna to ponad 20 filii, ich adresy znajdziesz na stronie internetowej biblioteki. Czytelnia Główna PBP (z wypożyczalnią popularno-naukową i czytelnią) znajduje się przy ul. Teligi 24. Czytelnia Informacyjno-Bibliograficzna PBP mieści się przy ul. Powroźniczej 2.

 • Śródmiejska Biblioteka Publiczna

Biblioteka Główna mieści się przy ul. Masarskiej 14, www.biblioteka.krakow.pl

ŚBP jest biblioteką z przewagą księgozbioru popularnonaukowego i czytelnią. Posiada kilkanaście filii, których adresy znajdziesz na stronie internetowej biblioteki.