Regulamin uczestnictwa w cyklu szkoleniowym Krakowska Akademia

Zasady ogólne

 1. Krakowska Akademia Samorządności (KAS) jest projektem szkoleniowym realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
 2. Celem KAS jest wzmacnianie umiejętności społecznych uczniów krakowskich szkół podstawowych (klasy VIII) oraz ponadpodstawowych, a w szczególności członków samorządów uczniowskich. Szkolenia KAS odbywają się w soboty, w miejscach i terminach wyznaczonych przez Organizatora.
 3. Każde ze spotkań szkoleniowych trwa 4 godziny szkoleniowe. Cykl szkoleniowy trwa od października 2019 do czerwca 2020 i obejmuje 8 obligatoryjnych spotkań szkoleniowych oraz spotkania fakultatywne (do wyboru jedno spotkanie na semestr) i terenową grę miejską na zakończenie roku.
 4. Do Krakowskiej Akademii Samorządności przyjmowani są uczniowie ósmych klas szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych Krakowa.
 5. Opiekę merytoryczną, organizacyjną, administracyjną oraz nadzór nad projektem Krakowska Akademia Samorządności sprawują pracownicy Referatu ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
 6. Uczestnik KAS zobowiązany jest:
  • regularnie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach Akademii w ramach grupy, do której zostanie przydzielony;
  • stosować się do zasad organizacyjnych oraz porządkowych ustanowionych przez Organizatora oraz osoby prowadzące zajęcia;
  • stosować się do zasad kulturalnego zachowania podczas zajęć.
 1. Uczestnik KAS ma prawo do:
  • uczestniczenia w zajęciach i wydarzeniach organizowanych w ramach KAS zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminie,
  • uzyskania dyplomu młodzieżowego lidera KAS wg zasad przyjętych w regulaminie KAS (podczas edycji 2019/2020 oprócz dyplomu młodzieżowego lidera również certyfikat Młodzieżowego Agenta Specjalnego).
 1. W ramach KAS prowadzone są dwa niezależne kursy Młodzieżowych Agentów Specjalnych:
  • kurs 1 – zajęcia odbywają się od października 2019 do czerwca 2020 roku;
  • kurs 2 – zajęcia odbywają się od października 2019 do czerwca 2020 roku.

Zasady uczestnictwa w Krakowskiej Akademii Samorządności – szkolenie Młodzieżowych Agentów Specjalnych

 KURS 1

REKRUTACJA

 1. Nabór uczestników kursu 1 KAS trwa od 16 września 2019 r. do wyczerpania miejsc.
 2. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach KAS kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą aplikacji na stronie internetowej mlodziez.krakow.pl
 3. Dokonując zgłoszenia do KAS, kandydat na uczestnika zobowiązany jest:
  • Zapoznać się z regulaminem KAS
  • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy
  • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą aplikacji internetowej na stronie mlodziez.krakow.pl
  • Wypełnić kwalifikacyjny test wyboru, uzyskując sto procent prawidłowych wskazań
 4. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia KAS kandydat otrzymuje drogą mailową w czasie 72 godzin od chwili zakończenia testu.

ZASADY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Podstawą do ukończenia kursu młodzieżowych agentów specjalnych oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego lidera KAS i certyfikatu młodzieżowego agenta specjalnego jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za aktywne uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach KAS.
 2. Uczestnicy Krakowskiej Akademii Samorządności uzyskują punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach KAS wg następujących zasad:
  • za pełnowymiarowe (4 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 10 punktów,
  • za niepełnowymiarowe (ale nie krótsze niż 3 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 4 pkt.
  • Za pełnowymiarowe uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych 10 punktów,
  • za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego Bal Liderów Młodzieżowych 5 punktów,
  • za uczestnictwo w końcowej miejskiej grze terenowej Krakowskiej Akademii Samorządności 10 punktów.
  • Za przygotowanie wraz ze swoją grupą wniosku o mikrogrant – 15 punktów
 3. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali od 70 do 90 punktów otrzymują Dyplom Brązowego Lidera KAS oraz certyfikat agenta I stopnia.
 4. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali od 91 do 100 punktów otrzymują Dyplom Srebrnego Lidera KAS oraz certyfikat agenta II stopnia.
 5. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali 101 lub więcej punktów otrzymują Złotego Lidera KAS oraz certyfikat agenta III stopnia.

KURS 2

REKRUTACJA

 1. Do uczestnictwa w drugim roku cyklu szkoleniowego KAS uprawnieni są uczniowie, którzy w latach poprzednich uzyskali dyplom Lidera KAS.
 2. Nabór uczestników na kurs 2 KAS trwa od 16 września do wyczerpania miejsc.
 3. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach KAS kandydat na uczestnika dokonuje za pomocą aplikacji na stronie internetowej www.mlodziez.krakow.pl
 4. Dokonując zgłoszenia do KAS, kandydat na uczestnika zobowiązany jest:
  • Zapoznać się z regulaminem KAS
  • Wypełnić i wysłać do organizatora zajęć formularz zgłoszeniowy
  • Uzyskać zgodę rodzica/opiekuna prawnego wyrażoną za pomocą aplikacji internetowej na stronie www.mlodziez.krakow.pl
  • Wypełnić kwalifikacyjny test wyboru, uzyskując sto procent prawidłowych wskazań punktów
 5. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Potwierdzenie przyjęcia na zajęcia KAS kandydat otrzymuje drogą mailową w czasie 72 godzin od chwili zakończenia testu.

ZASADY UKOŃCZENIA KURSU

 1. Podstawą do ukończenia kursu liderów młodzieżowych oraz otrzymania dyplomu młodzieżowego lidera KAS jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów za aktywne uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach KAS.
 2. Uczestnicy Krakowskiej Akademii Samorządności uzyskują punkty za aktywne uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach KAS wg następujących zasad:
  • za pełnowymiarowe (4 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 10 punktów,
  • za niepełnowymiarowe (ale nie krótsze niż 3 godzinne) uczestnictwo w zajęciach obligatoryjnych 4 pkt.
  • Za pełnowymiarowe uczestnictwo w zajęciach fakultatywnych 10 punktów,
  • za aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego Bal Liderów Młodzieżowych 5 punktów,
  • za uczestnictwo w końcowej miejskiej grze terenowej Krakowskiej Akademii Samorządności 10 punktów.
  • Za przygotowanie wraz ze swoją grupą wniosku o mikrogrant – 15 punktów
 3. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali od 70 do 100 punktów otrzymują Dyplom Diamentowego Lidera KAS oraz certyfikat super-agenta.
 4. Uczniowie, którzy w czasie trwania kursu uzyskali co najmniej 101 punktów otrzymują Dyplom Diamentowego SuperLidera KAS oraz certyfikat super-agenta.

Informacji telefonicznych na temat Krakowskiej Akademii Samorządności udzielają pracownicy Referatu ds. Młodzieży w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, tel. 12 616 78 19.