Regulamin MABO

Regulamin Programu

„Młodzieżowy Ambasador Budżetu Obywatelskiego 2019”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Program „Młodzieżowy Ambasador Budżetu Obywatelskiego 2019” (zwany dalej „Programem”) skierowany jest do uczniów krakowskich szkół i działa w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu.
2. Organizatorem programu „Młodzieżowy Ambasador Budżetu Obywatelskiego 2019” (zwanym dalej „Organizatorem”) jest Referat ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
3. Młodzieżowym Ambasadorem Budżetu Obywatelskiego 2019 (zwanym dalej „Ambasadorem”) może być każdy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej oraz każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do likwidacji Programu, modyfikacji Programu w całości lub w części lub zastąpienia go innym programem.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Ambasadora z pełnionej funkcji w przypadku rażącego naruszenia zapisów regulaminu.
6. Ambasador pełni swoją funkcję nieodpłatnie.

§ 2 Rekrutacja do Programu

1. Organizator ogłasza otwarty nabór Młodzieżowych Ambasadorów Budżetu Obywatelskiego 2019 wśród uczniów uczęszczających do klas ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.
2. Formularz zgłoszeniowy do Programu znajduje się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz Miejskiej Platformy Internetowej Magiczny Kraków.
3. Formularz wymaga podania następujących danych kandydata na Ambasadora:
1) Imię i nazwisko,
2) Adres email,
3) Nr telefonu,
4) Szkoła, do której kandydat uczęszcza,
5) Klasa,
6) Opis dotychczasowego zaangażowania, działań i doświadczeń kandydata w aktywności społecznej.
4. Jeżeli kandydat w chwili złożenia formularza jest osobą niepełnoletnią, wymagane jest złożenie w załączeniu do formularza oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego potwierdzającego zgodę na jego uczestnictwo w programie. Wzór formularza będzie opublikowany przez Organizatora wraz z formularzem.
5. Kandydat zgłasza chęć uczestnictwa w Programie poprzez wysłanie na adres e-mail: mlodziez@um.krakow.pl wypełnionego formularza.

§ 3 Zasady działania Programu

1. Ambasador zobowiązuje się do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Organizatora. W razie wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają uczestnictwo Ambasadora w szkoleniu, powiadomi on niezwłocznie Organizatora o tym fakcie.
2. Ambasador jest promotorem wiedzy na temat Budżetu Obywatelskiego 2019. Ma za zadanie aktywnie promować jego ideę poprzez organizację zajęć w swoim środowisku szkolnym lub rówieśniczym.
3. Organizator zapewnia Ambasadorom materiały informacyjne i promocyjne dotyczące budżetu obywatelskiego.
4. Program „Młodzieżowy Ambasador Budżetu Obywatelskiego 2019” realizowany jest w trakcie edycji Budżetu Obywatelskiego 2019.

§ 4 Prawa Ambasadora

1. Ambasador ma możliwość zaprezentowania swojej sylwetki na stronie internetowej poświęconej budżetowi obywatelskiemu (w specjalnie utworzonej zakładce). Jeżeli Ambasador jest osobą niepełnoletnią, wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna ustawowego.
2. Ambasador po odbyciu szkolenia otrzyma certyfikat poświadczający fakt nabycia wiedzy i umiejętności, a po zakończeniu działań w ramach Programu otrzyma specjalny dyplom z podziękowaniem Prezydenta Miasta Krakowa.
3. Ambasador ma prawo posługiwania się nadanym tytułem w mediach, w tym w mediach społecznościowych.
4. Organizator służy wiedzą i poradą dotyczącą organizacji spotkań realizowanych przez Ambasadorów oraz zapewnia koordynację współpracy między Ambasadorami a właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz radami dzielnic Miasta Krakowa.
5. Ambasador ma prawo do udziału w spotkaniach przygotowywanych przez Organizatora w celu cyklicznej wymiany doświadczeń, integracji i sieciowania.
6. Ambasador ma prawo odstąpić od Programu „Ambasador budżetu obywatelskiego 2019” w trakcie jego trwania poprzez przesłanie do Organizatora na adres e-mail: mlodziez@um.krakow.pl oświadczenia o rezygnacji. To samo prawo przysługuje w przypadku uczestnika niepełnoletniego jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

§ 5 Obowiązki Ambasadora

1. Ambasador zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Ambasador zobowiązuje się do przekazywania bieżących informacji na temat swoich działań Organizatorowi.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Informacje o Programie udzielane są telefonicznie: 12 616 15 81 i mailowo: mlodziez@um.krakow.pl. Opiekunem Programu jest wskazany pracownik Referatu ds. Młodzieży Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, z którym możliwy jest kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.