Regulamin MIA „Młodzi w akcji”

§1

CEL I ORGANIZACJA INSPIRATORIUM

 1. Celem Młodzieżowego Inspiratorium Aktywności „MŁODZI W AKCJI”, zwanego dalej Inspiratorium, jest inspirowanie młodych ludzi do realizowania projektów społecznych; tworzenie warunków, w których będą mogli stawiać przed sobą wyzwania, planować i realizować zadania o charakterze społecznym oraz uczyć się współpracy w grupie.
 2. Organizatorem Inspiratorium jest Referat ds. Młodzieży i Seniorów Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
 3. Koordynacją Inspiratorium zajmują się pracownicy Referatu ds. Młodzieży i Seniorów, adres: os. Centrum C 10 pok. 3, tel.: 12 616-78-19.

§2

UCZESTNICY INSPIRATORIUM

 1. W Inspiratorium mogą brać udział zespoły projektowe liczące od czterech do sześciu osób w wieku 13-26 lat, będących uczniami krakowskich klas gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami krakowskich uczelni wyższych oraz szkół policealnych.
 2. Dopuszcza się tworzenie zespołów złożonych z uczestników uczęszczających do różnych typów szkół w następujących przypadkach:
  1. uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych,
  2. słuchacze szkół policealnych oraz studenci krakowskich uczelni wyższych.
 3. Zespoły projektowe, do których należą uczniowie klas gimnazjalnych, aby przystąpić do udziału w Inspiratorium, muszą posiadać wsparcie pełnoletniego opiekuna, posiadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą.
 4. Zespoły, do których należą wyłącznie uczniowie szkół ponadpodstawowych, podczas udziału w Inspiratorium mogą posiadać wsparcie pełnoletniego opiekuna, posiadającego uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą.
 5. Wybór opiekuna do sprawowania opieki nad zespołem projektowym jest wyłącznym prawem uczniów tworzących zespół projektowy.
 6. Słuchacze szkół policealnych oraz studenci tworzą zespoły projektowe nie posiadające opiekuna.

§3

OGÓLNE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH INSPIRATORIUM

 1. Zadaniem uczestników Inspiratorium jest stworzenie zespołu osób, które współpracując ze sobą, wspierając się i dzieląc zadaniami, zrealizują wymyślony i przygotowany przez siebie projekt społeczny.
 2. Uczestnictwo w Inspiratorium realizowane jest wg schematu:
  1. Zgłoszenie zespołu,
  2. Integracja grupy,
  3. Identyfikacja wyzwania,
  4. Planowanie działań,
  5. Złożenie wniosku projektowego,
  6. Realizacja projektu,
  7. Złożenie sprawozdania.
 3. Projekt realizowany w ramach Inspiratorium powinien mieć charakter działania przemyślanego, zaplanowanego, realizowanego zgodnie z przyjętym harmonogramem i kończy się mierzalnym efektem. W realizację projektu są zaangażowani wszyscy uczestnicy zespołu.
 4. Projekt nie może być realizowany w ramach szkolnych zajęć dydaktycznych ani być działaniem wpisanym w plan pracy szkoły.
 5. Projekt nie może być realizowany w ramach innego konkursu projektów społecznych.
 6. Tematyka projektu dotyczy jednego z obszarów:
  1. działania na rzecz środowiska lokalnego,
  2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub potrzebujących,
  3. promocja sportu i zdrowego stylu życia,
  4. działania proekologiczne i troska o zwierzęta,
  5. promocja wiedzy historycznej i postaw obywatelskich,
  6. promocja sztuki i działań artystycznych,
  7. promocja przedsiębiorczości.
 7. Projekt musi być pomysłem i przedsięwzięciem własnym zespołu uczestniczącego w Inspiratorium.
 8. Przemyślenie, opracowanie i przygotowanie projektu (faza integracji i planowania) nie może trwać krócej niż 21 dni.
 9. Działania projektowe (faza realizacji) nie mogą trwać krócej niż 30 dni.
 10. Całość działań projektowych (faza integracji i planowania oraz faza realizacji) nie mogą trwać dłużej niż 120 dni.
 11. Ostateczny terminem złożenia sprawozdania z realizacji projektu corocznie wyznacza się na 10 dzień maja lub następny dzień roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli wypada ona w dzień wolny od pracy.
 12. Wydarzenia projektowe lub jego efekt muszą być adresowane do większej grupy osób niż zespół projektowy.
 13. Projekty realizowane w ramach Inspiratorium muszą mieć ustrukturyzowaną formę: np. cyklów spotkań, gier terenowych, cyklów warsztatów tematycznych, konkursów, turniejów, działań poprawiających infrastrukturę, akcji społecznych mieszczących się w obszarach tematycznych, poprzez które realizowane są cele strategiczne Inspiratorium.

§4

ETAPY UCZESTNICTWA w Młodzieżowym Inspiratorium „MŁODZI w AKCJI”

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Inspiratorium
  1. Członkowie zespołu projektowego wypełniają formularz zgłoszenia do Inspiratorium, dostępny na stronie internetowej Organizatora.
  2. Członkowie zespołu projektowego wysyłają poprawnie wypełniony i podpisany przez uczestników formularz zgłoszeniowy na adres e-mailowy Organizatora.
  3. Termin zgłoszenia zespołu do Inspiratorium wyznacza się na okres od 1 października do 1 marca.
  4. Zgodnie z kalendarzem Inspiratorium wnioski projektowe można składać najwcześniej 21 dni od daty zgłoszenia zespołu do Inspiratorium, tzn. nie wcześniej niż 22 października.
 2. Integracja zespołu projektowego
  Przed przystąpieniem do tworzenia projektu uczniowie organizują wydarzenie integrujące zespół projektowy.
 1. Diagnoza wyzwania i planowanie projektu
  1. Zespół wyznacza zadanie – cel do realizacji, planuje poszczególne działania projektowe, przygotowuje harmonogram.
  2. Zespół przesyła na adres e-mailowy Organizatora wniosek projektowy, zapisany w formie pliku pdf, na wystandaryzowanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Inspiratorium. Zgłoszenie projektu zawiera opis diagnozy wyzwania, na które odpowiedzią jest projekt, określenie celów, jakie zamierzają osiągnąć tworzący projekt, opis spodziewanych efektów i rezultatów, harmonogram działań.
 2. Realizacja i sprawozdanie z działań projektowych
  1. Działania projektowe są dokumentowane poprzez relację fotograficzną z wydarzeń oraz ich opis na stronie internetowej Inspiratorium.
  2. Opis oraz relacja fotograficzna działań projektowych na stronie internetowej powinny informować o wydarzeniach związanych z integracją zespołu projektowego, przygotowaniem i realizacją działań projektowych, zawierać daty i miejsca realizacji wydarzeń, liczbę uczestników.
  3. W celu umieszczenia informacji o działaniach projektowych na stronie internetowej Inspiratorium zespół wyznacza osobę, która po zaakceptowaniu regulaminu otrzymuje od Organizatora dostęp do konta zespołu projektowego na stronie internetowej Inspiratorium.
  4. Po zakończeniu realizacji projektu zespół projektowy przesyła na adres e-mailowy Organizatora sprawozdanie, zapisane w formie pliku pdf, na wystandaryzowanym formularzu dostępnym na stronie internetowej Inspiratorium.
  5. Po otrzymaniu sprawozdania Organizator na adres e-mailowy zespołu projektowego przesyła potwierdzenie otrzymania sprawozdania.
  6. Za skuteczne złożenie sprawozdania rozumie się sytuację otrzymania przez zespół projektowy potwierdzenia odbioru sprawozdania od Organizatora.

§5

OCENA PROJEKTÓW

 1. Organizator Inspiratorium powołuje Kapitułę, której członkowie oceniają pracę zespołów projektowych biorących udział w Inspiratorium.
 2. Członkowie Kapituły dokonują oceny pracy grup projektowych na podstawie dokumentacji: wniosku projektowego, sprawozdania z realizacji projektu oraz publikacji projektowych zamieszczonych na stronie internetowej Inspiratorium.
 3. Projekty oceniane są w trzech kategoriach:
  1. projekty uczniów klas gimnazjalnych,
  2. projekty uczniów szkół ponadpodstawowych.
  3. projekty słuchaczy szkół policealnych oraz studentów uczelni wyższych.
 4. Zespoły mieszane, złożone z uczniów klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych oceniane są w kategorii projekty uczniów szkół ponadpodstawowych.
 5. Każdy z członków Kapituły pracuje samodzielnie, dokonuje autonomicznej oceny. Ocena członka Kapituły nie podlega zaskarżeniu.
 6. Kapituła dokonując oceny projektów bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. jakość przeprowadzonej integracji zespołu,
  2. zaangażowanie członków zespołu w realizację i przygotowanie projektu,
  3. spójność projektu,
  4. związek pomiędzy diagnozą problemu a zaplanowanymi działaniami projektowymi,
  5. relację pomiędzy wnioskiem projektowym a jego realizacją,
  6. pracochłonność,
  7. efekty i rezultaty projektu,
  8. poprawność uczestnictwa w Inspiratorium wg schematu opisanego w § 3 ust. 2.
 7. Prezentacja wyników oceny projektów oraz wręczenie nagród dla uczniów, których projekty zostały nagrodzone nastąpi podczas uroczystej gali, która corocznie odbywać się będzie w czerwcu.

§6

NAGRODY

 1. Każdy uczestnik biorący udział w pracach zespołu, który zrealizował projekt otrzymuje dyplom i odznakę „Aktywny Krakowianin”.
 2. Każdy uczestnik po raz drugi biorący udział w zespole, który zrealizował projekt otrzymuje dyplom i odznakę „Krakowski Mistrz Aktywności”.
 3. Każdy uczestnik po raz trzeci biorący udział w zespole, który zrealizował projekt otrzymuje dyplom i odznakę „Krakowski Arcymistrz Aktywności”.
 4. Nagrody otrzymują maksymalnie trzy projekty w kategorii uczniowie klas gimnazjalnych oraz maksymalnie trzy projekty w kategorii uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, które zdobyły największą liczbę punktów. Ich realizatorzy zostają zaproszeni przez Organizatora na letni wakacyjny wyjazd „Mistrzów Aktywności”, podczas którego uczestniczą w szkoleniu umiejętności społecznych.
 5. Szkoła, której uczniowie zdobyli co najmniej 15 odznak „Krakowskiego Mistrza Aktywności” otrzymuje dyplom „Szkoła promująca aktywność społeczną”.
 6. Nagrody otrzymują nauczyciele – opiekunowie najlepszych projektów.

§7

 PROMOCJA INSPIRATORIUM

Po każdej zakończonej edycji MIA na stronie www.mlodziez.krakow.pl będzie dostępna baza dobrych praktyk.