Regulamin Gildii Samorządów Uczniowskich krakowskich szkół ponadpodstawowych

Gildia Samorządów Uczniowskich krakowskich szkół ponadpodstawowych

ORGANIZACJA I CELE GILDII SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH
1. Gildia Samorządów Uczniowskich krakowskich szkół ponadpodstawowych, zwana dalej „Gildią” jest projektem realizowanym przez Urząd Miasta Krakowa w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
2. Organizatorem Gildii jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.
3. Celem Gildii jest:
a) wspieranie aktywności samorządów uczniowskich w krakowskich szkołach,
b) stwarzanie warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy samorządami uczniowskimi,
c) podnoszenie umiejętności organizacyjnych rad uczniowskich,
d) organizowanie przedsięwzięć /akcji/ wydarzeń o charakterze międzyszkolnym, np. dzielnicowych, lokalnych, tematycznych.

ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO GILDII
4. Gildia zrzesza samorządy uczniowskie krakowskich szkół ponadpodstawowych.
5. Przystąpienie do Gildii dokonuje się poprzez zgłoszenie uczestnictwa w jej pracach przez Zarząd samorządu uczniowskiego szkoły za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.mlodziez.krakow.pl
6. Przystąpienie samorządu uczniowskiego do Gildii odbywa po wcześniejszym uzyskaniu akceptacji Dyrektora szkoły.
7. Uczestnictwo samorządu w Gildii trwa od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatorów do dnia zakończenia kadencji zarządu rady uczniowskiej.
8. Po przystąpieniu do Gildii Samorząd otrzymuje konto na stronie internetowej Organizatora przeznaczone do publikowania informacji o wydarzeniach/ akcjach /projektach zorganizowanych przez samorząd uczniowski.

ZASADY PRACY GILDII
9. Samorządy należące do Gildii Samorządów Uczniowskich współpracują między sobą poprzez uczestnictwo we FRAKCJACH SAMORZĄDOWYCH.
10. FRAKCJE SAMORZĄDOWE są dobrowolnymi zespołami współpracy samorządów uczniowskich.
11. Powołanie FRAKCJI SAMORZĄDOWEJ następuje po zgłoszeniu jej zawiązania Organizatorowi przez co najmniej dwa samorządy uczniowskie na adres: mlodziez@um.krakow.pl
12. Przystąpienie nowego samorządu do FRAKCJI dokonuje się poprzez zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w niej i wyrażeniu zgody dotychczasowych jej uczestników na adres: mlodziez@um.krakow.pl.
13. FRAKCJE SAMORZĄDOWE samodzielnie określają obowiązujące zasady współpracy, jej charakter tematyczny, środowiskowy lub lokalny. Są uprawione do tworzenia herbów, własnego nazewnictwa oraz innych elementów tożsamościowych.
14. FRAKCJE SAMORZĄDOWE uprawione są do organizowania wydarzeń, akcji, tworzenia inicjatyw, których celem jest współpraca pomiędzy samorządami uczniowskimi środowiskami szkolnymi.
15. W celu wsparcia współpracy samorządów Organizator zaprasza przedstawicieli samorządów na spotkanie robocze nie rzadziej niż raz na trzy miesiące w czasie trwania roku szkolnego.

WARUNKI UCZESTNICTWA W GILDII
16. Samorząd uczestniczący w Gildii Samorządów Uczniowskich zobowiązany jest do:
a) Opublikowania na stronie internetowej Organizatora Gildii www.mlodziez.krakow.pl protokołu z ostatnich wyborów do samorządu uczniowskiego, który potwierdza demokratyczny, zgodny z ordynacją wyborczą, wybór zarządu Rady Uczniowskiej,
b) Publikowania informacji o wydarzeniach/akcjach oraz pozostałej działalności samorządu na stronie internetowej Gildii www.mlodziez.krakow.pl,
c) Uczestniczenia w działaniach Gildii.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDÓW UCZESTNICZĄCYCH W GILDII
17. Z chwilą przystąpienia do Gildii samorząd uczniowski uzyskuje prawo do:
a) Organizowania międzyszkolnych wydarzeń samorządowych pod patronatem Gildii,
b) Inicjowania działań na rzecz rozwoju samorządności w krakowskich szkołach,
c) Publikowania materiałów w blogu samorządu na stronie Organizatora Gildii.
d) Ubiegania się o wsparcie finansowe Programu Wsparcia Inicjatyw Samorządowych,
e) Zgłaszania kandydatów do nagrody MŁODZIEŻOWY LIDER KRAKOWA,
f) Zgłaszania kandydatów do KRAKOWSKIEJ NAGRODYA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ,
g) Zrzeszania się w FRAKCJACH dla wzmocnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi samorządami,
h) Wnioskowanie do UMK o realizację działań na rzecz samorządności,
i) Nominowanie wydarzeń do tytułu SAMORZĄDOWA AKCJA ROKU,
j) Głosowanie na SAMORZĄDOWĄ AKCJĘ ROKU.

RADA PATRONÓW
18. RADA PATRONÓW jest organem wspierającym działalność Gildii.
19. Członków RADY PATRONÓW powołuje Organizator Gildii.
20. Pracami RADY patronów Gildii kieruje koordynator powołany przez Organizatora.
21. W skład RADY PATRONÓW wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, organizacji pozarządowych, przedstawiciel Młodzieżowej Rady Krakowa.
22. RADA PATRONÓW wspiera Gildię, w szczególności służy radą jej uczestnikom.

PROGRAM WSPARCIA INICJATYW SAMORZĄDOWYCH
a) Środki Finansowe PWIS zapewnia Urząd Miasta Krakowa poprzez realizację otwartego konkursu ofert na regranting.
b) Celem programu jest wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół.
c) Z PWIS korzystać mogą samorządy należące do Gildii,
d) Dofinansowania w ramach PWIS w wysokości od 1000 zł do 3000 zł udzielane są na konkretne samorządowe projekty,
e) Po zrealizowaniu projektu samorząd raportuje jego wykonanie na stronie internetowej Organizatora Gildii,
f) Szkoła, której samorząd nie rozliczył lub nieprawidłowo rozliczył projekt na okres trzech lat zostaje wykluczona z możliwości korzystania z Programu.
g) Dofinansowanie projektów PWIS przyznaje Komisja powołana przez Operatora PWIS.
h) Zasady ubiegania się o dofinansowanie reguluje osobny regulamin.