Co to Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak?

PROGRAM WSPARCIA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH #SU-w-ak realizowany w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.

Założenia programu

 1. Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego,
  z siedzibą: ul. Akacjowa 5, 31-466 Kraków, zarejestrowana pod nr KRS 0000007646,
  NIP: 945 18 98 195 .
 2. W programie mogą wziąć udział samorządy uczniowskie ze szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków.
 3. Samorządy, które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie będą mogły:
  – wziąć udział w konkursie dotacyjnym (projekty dotacyjne mogą zostać zrealizowane między 01.10.2020 a 24.05.2021 roku);
  – uczestniczyć w warsztatach on-line dotyczących przygotowania i realizacji projektów społecznych przez szkoły, a także otrzymać materiały dydaktyczne
  – wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych on-line, telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielem Fundacji, który pomagać będzie w  przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu społecznego;
  – opublikować materiały dotyczące realizacji projektów w wirtualnej Księdze Dobrych Praktyk.
 4. Samorządy uczniowskie mogą ubiegać się o dofinansowanie od 500 zł do 2 000 zł na realizację projektu dotacyjnego. O wysokości dotacji decydować będzie komisja konkursowa.
 5. Projekt dotacyjne dotyczyć powinny co najmniej jednego z następujących obszarów:
  – integracja społeczności uczniowskiej
  – edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia,
  – kultura,
  – ekologia,
  – zdrowy tryb życia,
  – promocja przedsiębiorczości,
  – działalność charytatywna,
  – współpraca ze społecznością lokalną.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 1. O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się samorządy uczniowskie krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Krakowa, które zgłosiły chęć uczestnictwa w Programie #SU-w-ak poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie mlodziez.krakow.pl oraz oswiatowa.pijarzy.pl
 2. W jednej edycji naboru wniosków każda ze szkół może zgłosić do 5 projektów.
 3. Projekty nie mogą być wcześniej rozpoczęte lub realizowane przez szkołę ubiegającą się o dofinansowanie. Nie mogą wynikać również z rocznego planu szkoły.
 4. Projekty nie mogą być akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury.
 5. Projekty powinny być przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego i realizowane w głównej mierze według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem.
 6. Ze szkołami, których samorządom uczniowskimi, przyznana zostanie dotacja podpisane zostaną Porozumienia o realizacji projektu dotacyjnego zawierające warunki realizacji i rozliczenia projektu.
 7. Uczestnicy, którzy otrzymali dotacje zobowiązani są do sporządzenia i wysłania relacji z przeprowadzonego przez siebie projektu dotacyjnego wraz ze zdjęciami.
 8. Uczestnicy, którzy otrzymali dotacje zobowiązani są do przedłożenia sprawozdania z wykorzystania dotacji (merytorycznego oraz finansowego) do 2 tygodni od dnia zakończenia projektu .


Terminy naboru do konkursu

 • 01 do 12 października 2020 r.
 • 02 do 13 listopada 2020 r.
 • 04 do 15 stycznia 2021r.
 • 01 do 12 marca 2021 r.
 • 01 do 12 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe tury naboru o ile będzie taka konieczność przewidziane są na początek grudnia i maja.

Więcej informacji

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Panią Beatą Nosek, koordynatorem tego programu: tel. 784  043 896, e-mail: fundacja.nosek@gmail.com


Opublikowano:
27 września 2017