NOWE!

Rusza „Młody Kraków 2.0”

Podczas sesji 13 lutego 2019 r. Rada Miasta Krakowa jednogłośnie – 40 głosami za, bez głosów sprzeciwu lub wstrzymujących się – uchwaliła program określający priorytety oferty skierowanej do młodych krakowian. To ważna część miasta – liczba uczniów od 13. roku życia, studentów i młodzież poniżej 26. roku życia to prawie 200 tys. osób.

 

Program „Młody Kraków 2.0” określa politykę miasta na lata 2019-2023 w stosunku do młodzieży w wieku 13-26 lat, która w Krakowie mieszka, uczy się lub pracuje. Program ten jest kontynuacją działań dotychczasowego programu „Młody Kraków”, który był realizowany od 2009 r.

Oba programy zostały uchwalone, aby wspierać postawy prospołeczne, proobywatelskie, przedsiębiorcze u młodzieży, a także krzewić kulturę, w tym kulturę fizyczną, pomagać młodzieży wchodzić w dorosłość w ciekawy i dobry sposób, bazując na pozytywnych wartościach. W mieście otwartym na świat, nowoczesnym, promującym partycypację społeczną i dialog, jakim jest Kraków nie mogło zabraknąć także spraw związanych z wielokulturowością, bezpieczeństwem w Internecie, działań o charakterze międzypokoleniowym, wspierania samorządów szkolnych, wolontariatu, ułatwiania zaangażowania się w sprawy małych ojczyzn – dzielnic, jak i całego miasta przez różne działania prospołeczne, proobywatelskie i udział w konsultacjach na temat rozwiązań proponowanych przez Urząd i instytucje miejskie. Twórcy programu zadbali także o osoby pracujące z młodzieżą oraz o instytucje przeznaczone dla młodych.

Uwalony przez radnych program „Młody Kraków 2.0” zawiera 6 obszarów tematycznych:

  1. Przestrzeń dla młodych, czyli poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk;
  1. Młodzież działa lokalnie, czyli budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto;
  2. Głos młodych w mieście, czyli tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich;
  3. Kultura (dla) młodzieży, czyli poszerzenie dostępu do kultury dla młodzieży oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież;
  4. Młodzi na rynku pracy, czyli budowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę;
  5. Partnerstwo dla młodzieży, czyli budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży.

Program wraz z zadaniami został stworzony na podstawie badań i analiz potrzeb młodych ludzi, a w jego przygotowaniu aktywnie uczestniczyła Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. Zgodnie z zapisami będzie rozwijany przez szereg wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, miejskich instytucji i jednostek, które będą w tym zakresie współpracowały z Referatem ds. Młodzieży działającym w strukturach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

O szczegółach programu „Młody Kraków 2.0”, diagnozach i zgłaszanych potrzebach młodzieży można znaleźć informacje na stronie BIP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23934%26typ%3Du

Tagi:

ZOBACZ TAKŻE

Czas wolny po szkole dla dzieci w Krakowie

Bezpłatne placówki wsparcia dziennego dostępne są dla dzieci na terenie całego miasta. To łącznie 33 oddziały, z których mogą korzystać wszyscy uczniowie po zajęciach odbytych w szkole. Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mogą korzystać z placówek wsparcia […]

UMK oferuje pomoc finansową dla krakowskich rodzin

Miasto udziela Krakowianom pomocy w postaci zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku. Dzięki wsparciu finansowemu, osoby najbardziej potrzebujące będą mogły pokryć część kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Urząd Miasta Krakowa w ramach działalności pomocy społecznej pomaga najbardziej potrzebującym […]

Kluby Rodziców, przestrzeń dla rodzin z dziećmi

Krakowskie placówki Klubów Rodzica zapraszają na darmowe zajęcia wszystkich świeżo upieczonych rodziców oraz tych, którzy oczekują na potomstwo. Każdy może znaleźć w ofercie Klubów coś dla siebie. Aktualnie w Krakowie jest aż 30 takich placówek.  Kluby mają na […]

Co to jest Samorządowa Liga Mistrzów?

SLM to całoroczny konkurs dla samorządów uczniowskich organizowany przez Urząd Miasta Krakowa, po to, aby dzięki współzawodnictwu współpracy zmotywować samorządy do lepszej pracy na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego. Jak zgłosić się do Samorządowej Ligi Mistrzów? Każdy […]

Kraków jest zaangażowany społecznie

Z końcem sierpnia wystartowała kampania informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Kraków zaangażowany społecznie”, realizowana przez Gminę Miejską Kraków. Jej założeniem jest wspieranie komunikacji służącej edukowaniu i informowaniu mieszkańców o działaniach i usługach społecznych prowadzonych przez miasto. Realizowana przez Kraków polityka […]

Krakowska pomoc dla rodziny w kryzysie!

W Krakowie dostępna jest pomoc dla wszystkich rodzin, które aktualnie znajdują się w trudnej, kryzysowej sytuacji. Można ją uzyskać w jednym z czterech ośrodków i uzyskać potrzebne wsparcie. Miasto Kraków wspiera mieszkańców i ich rodziny poprzez poradnictwo i […]

Zakochani w mieście

Kraków od zawsze lubił osoby twórcze, również twórczych przybyszów. Krakowianinem z importu był jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy pracujących w naszym mieście, Wit Stwosz. Również dzisiaj wielu znanych i wybitnych obcokrajowców wyjątkowo upodobało sobie Kraków. Dziennikarz – nauczyciel Chyba najbardziej znanym „krakusem z wyboru” […]

Akademia Młodych Liderów

Krakowską Akademię Samorządności wyróżnia to, że na zajęciach nigdy nie usłyszymy powiedzonek w stylu ,,Sinus, cosinus, daj Boże trzy minus”. Moja przygoda z Krakowską Akademią Samorządności (KAS) zaczęła się, gdy wychowawczyni poinformowała mnie o trwającym naborze. Nie wiedziałam jeszcze dokładnie, czym […]