Rusza „Młody Kraków 2.0”

Podczas sesji 13 lutego 2019 r. Rada Miasta Krakowa jednogłośnie – 40 głosami za, bez głosów sprzeciwu lub wstrzymujących się – uchwaliła program określający priorytety oferty skierowanej do młodych krakowian. To ważna część miasta – liczba uczniów od 13. roku życia, studentów i młodzież poniżej 26. roku życia to prawie 200 tys. osób.

 

Program „Młody Kraków 2.0” określa politykę miasta na lata 2019-2023 w stosunku do młodzieży w wieku 13-26 lat, która w Krakowie mieszka, uczy się lub pracuje. Program ten jest kontynuacją działań dotychczasowego programu „Młody Kraków”, który był realizowany od 2009 r.

Oba programy zostały uchwalone, aby wspierać postawy prospołeczne, proobywatelskie, przedsiębiorcze u młodzieży, a także krzewić kulturę, w tym kulturę fizyczną, pomagać młodzieży wchodzić w dorosłość w ciekawy i dobry sposób, bazując na pozytywnych wartościach. W mieście otwartym na świat, nowoczesnym, promującym partycypację społeczną i dialog, jakim jest Kraków nie mogło zabraknąć także spraw związanych z wielokulturowością, bezpieczeństwem w Internecie, działań o charakterze międzypokoleniowym, wspierania samorządów szkolnych, wolontariatu, ułatwiania zaangażowania się w sprawy małych ojczyzn – dzielnic, jak i całego miasta przez różne działania prospołeczne, proobywatelskie i udział w konsultacjach na temat rozwiązań proponowanych przez Urząd i instytucje miejskie. Twórcy programu zadbali także o osoby pracujące z młodzieżą oraz o instytucje przeznaczone dla młodych.

Uwalony przez radnych program „Młody Kraków 2.0” zawiera 6 obszarów tematycznych:

  1. Przestrzeń dla młodych, czyli poszerzenie dostępu do oferty rozwojowej i edukacyjnej młodzieży oraz wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych młodzieży z różnych środowisk;
  1. Młodzież działa lokalnie, czyli budowanie postawy obywatelskiej oraz współodpowiedzialności za szkołę, dzielnicę i miasto;
  2. Głos młodych w mieście, czyli tworzenie warunków dla młodzieży do wyrażania swoich opinii na temat rozwoju miasta oraz współtworzenia działań i polityk miejskich;
  3. Kultura (dla) młodzieży, czyli poszerzenie dostępu do kultury dla młodzieży oraz tworzenie warunków do tworzenia kultury przez młodzież;
  4. Młodzi na rynku pracy, czyli budowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży oraz zachęcanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez pracę;
  5. Partnerstwo dla młodzieży, czyli budowanie sieci współpracy instytucji i osób pracujących z młodzieżą oraz docenianie pracy oraz podnoszenie kompetencji osób pracujących z młodzieżą i zaangażowanych w budowanie postaw obywatelskich młodzieży.

Program wraz z zadaniami został stworzony na podstawie badań i analiz potrzeb młodych ludzi, a w jego przygotowaniu aktywnie uczestniczyła Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży. Zgodnie z zapisami będzie rozwijany przez szereg wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, miejskich instytucji i jednostek, które będą w tym zakresie współpracowały z Referatem ds. Młodzieży działającym w strukturach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

 

O szczegółach programu „Młody Kraków 2.0”, diagnozach i zgłaszanych potrzebach młodzieży można znaleźć informacje na stronie BIP: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D23934%26typ%3Du

Tagi:
NOWE!

Porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (Krakowski Generator Społeczny) podpisał z Uniwersytetem Pedagogicznym (Instytut Filozofii i Socjologii UP) porozumienie o współpracy na rzecz krakowskiej młodzieży. Dotyczy  ono przedsięwzięć edukacyjnych i badawczych, takich jak Krakowski Barometr Młodzieży, organizacja wykładów otwartych […]

NOWE!

Filantrop Krakowa

Tytuł Filantropa Krakowa przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. Znasz taką osobę lub instytucję? – zgłoś swojego kandydata do tytułu. Masz czas do wtorku, 31 marca. Kandydata do […]