alt=

Co to jest Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak?

Kto organizuje program?
Program #SU-w-ak jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków, realizowany jest w ramach programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0”.
Operatorem programu jest Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego.

Cele programu #SU-w-ak ?

 • aktywizowanie samorządów uczniowskich,
 • promocja samorządności uczniowskiej w szkołach,
 • finansowe wsparcie działalności samorządów uczniowskich krakowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • podnoszenie umiejętności organizacyjnych organów samorządów uczniowskich.

“Program  Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak” jest skierowany do samorządów uczniowskich z krakowskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Najważniejsze założenia Programu #SU-w-ak”:

 1. Rekrutacja do programu trwać będzie od 19 września do 07 października 2022 roku oraz od 09 do 30 stycznia 2023 roku. Zgłoszenia przez Formularz elektroniczny: https://forms.gle/KSHYYeDuvCipqKQU8
 • Uczestnicy programu są zobowiązani do :
 • podpisania Deklaracji Uczestnictwa w Programie #SU-w-ak (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 • zapoznania się z Regulaminem Projektu oraz potwierdzenia tego pisemnie;
 • złożenia co najmniej 1 wniosku w ramach konkursów dotacyjnych o dofinansowanie projektów samorządowych;
 • wzięcia udziału w warsztatach edukacyjnych (co najmniej 1 uczeń i 1 nauczyciel). Warsztaty organizowane będą osobno dla opiekunów samorządów uczniowskich jak i dla członków samorządów uczniowskich. Forma i termin warsztatów ( 1- w październiku 2022 r.; 2- w lutym 2023 roku) będą podane do wiadomości Uczestników Programu;
 • przeprowadzenia na swoim terenie akcji promującej samorządność uczniowską m.in. w oparciu o przekazaną przez Fundację broszurę;
 • informowania o swoim udziale w Programie oraz realizacji projektów samorządowych (w przypadku otrzymania dotacji) na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, korzystając m.in. z banerów promocyjnych przekazanych przez Fundacje.
 • Uczestnicy programu mają prawo :
 • wziąć udział w konkurach dotacyjnych na dofinansowanie realizacji projektów samorządowych;
 • wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz konsultacjach telefonicznych i e-mailowych z przedstawicielami Fundacji ( koordynatorem projektu oraz ekspertem ds. projektów samorządowych), którzy pomagać będą w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu samorządowego;
 • ubiegania się o tytuł Lidera Samorządności zgodnie z Regulaminem Lidera Samorządności;
 • otrzymania materiałów szkoleniowych przeznaczonych zarówno dla członków samorządu uczniowskiego jak i jego opiekuna.
 • Projekty samorządowe mogą dotyczyć co najmniej jednego z następujących obszarów: integracja społeczności uczniowskiej;integracja i wsparcie uczniów- obcokrajowców;edukacja z zakresu praw i obowiązków ucznia; promocja postaw obywatelskich i patriotycznych;kultura;ekologia;zdrowy tryb życia; promocja przedsiębiorczości;działalność charytatywna;współpraca ze społecznością lokalną.
 • Zorganizowanych zostanie 5 edycji konkursu dotacyjnego, w następujących terminach:  10 do 21 październik 2022 r.07 do 18 listopad 2022 r.09 do 20 styczeń 2023 r.27 luty do 10 marzec 2023 r.27 marzec do 13 kwiecień 2023 r.
 • Minimalna kwota dofinansowania projektu samorządowego wynosi 500,00 zł,
  a maksymalna 2 000,00 zł.

.

 • W każdej edycji konkursu dotacyjnego Uczestnik może złożyć maksymalnie 2 projekty samorządowe.
 • W ciągu roku szkolnego 2022/2023 każda ze szkół może otrzymać nie więcej niż
  5 dotacji
  na realizację projektów samorządowych.
 • Projekty samorządowe mogą zostać zrealizowane między 24.10.2022 a 22.05.2023 roku, przy czym te rozpoczynające się w 2022 roku muszą zostać zakończone do 31.12.2022 roku.
 1. Dofinansowane mogą być wyłącznie projekty samorządowe, które :
 2. są przygotowane z inicjatywy samorządu uczniowskiego, zrealizowane według pomysłu uczniów, z ich znaczącym zaangażowaniem;
 3. zawierają informacje o zadaniach organów samorządu uczniowskiego oraz uczniów, podczas realizacji projektu;
 4. mają charakter działań społecznych czynnie angażujących uczniów szkoły;
 5. nie są zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy szkoły;
 6. nie są realizowane w ramach istniejących w szkole kół przedmiotowych i sportowych;
 7. nie są dofinansowaniem zajęć pozalekcyjnych oraz szkolnych kół przedmiotowych i sportowych;
 8. nie są akcjami organizowanymi przez inne podmioty współpracujące ze szkołą, np. organizacje pozarządowe lub młodzieżowe domy kultury, nie są także akcjami realizowanymi w ramach innych projektów społecznych;
 9. nie zostały rozpoczęte wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie;
 10. obejmują zaangażowanie opiekuna samorządu uczniowskiego;
 11. są dostosowane do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.
 1. Dodatkowo punktowane będą :prowadzenie działań mających na celu eliminacje zużycia przy wykonywaniu projektu pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich opakowaniami wielokrotnego użycia;korzystanie z zasobów szkoły czy też środowiska lokalnego podczas realizacji projektu;przesłanie maksymalnie 2 minutowego filmiku promującego projekt, na którego realizację  składany jest wniosek.

Więcej informacji o Programie znajdziecie Państwo na stronie : https://oswiatowa.pijarzy.pl/program-suwak/


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Operatorem Programu- Fundacją Oświatową im. ks. Stanisława Konarskiego za pomocą poczty elektronicznej: fundacja.mlodziez@gmail.com lub telefonicznie: 12 411 07 95/ 784 043 896 .

Ponadto zachęcamy do kontaktu:
telefonicznego : 12 411 07 95 lub 784 043 896
e-mail: fundacja.mlodziez@gmail.com


Opublikowano:
21 czerwca 2022